KIK an­nab Har­ju­maa kesk­kon­na­ha­ri­du­se pro­jek­ti­de­le li­gi 584 000 eu­rot

21

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) nõu­ko­gu ot­sus­tas toe­ta­da si­se­riik­li­kust kesk­kon­nap­rog­ram­mist 459 kesk­kon­na­ha­ri­du­se pro­jek­ti kok­ku 1 275 725 eu­ro­ga. Har­ju maa­kon­nast on 117 pro­jek­ti, mi­da ra­has­ta­tak­se kok­ku 583 918 eu­ro­ga.

Toe­tust saa­vad ka Ida-Har­ju­maa koo­lid ja las­teaiad. Ra­has­ta­tak­se nii las­tea­su­tus­te kui oma­va­lit­sus­te taot­lu­si.

Ani­ja vald
Keh­ra güm­naa­sium saab 6000 eu­rot 2021. aas­ta sü­gi­sel loo­dus- või kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­kus­tes õpi­las­te­le loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de el­lu­vii­mi­seks, et ku­jun­da­da kesk­kon­na­sääst­lik­ke tar­bi­mis­har­ju­mu­si ning pak­ku­da ve­ne­keel­se­te­le õpi­las­te­le või­ma­lust tut­vu­da roh­kem Ees­ti­maa loo­du­se­ga. Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le an­tak­se 1000 eu­rot 2021/2022. õp­peaas­tal kesk­kon­na­tead­lik­ku­se ak­tii­võp­pe-p­rog­ram­mi­de jaoks.

Ani­ja val­la­va­lit­sust toe­ta­tak­se 1000 eu­ro­ga, mis on mõel­dud Ani­ja Val­la Las­teae­da­de õpi­las­te­le loo­dus- ja kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­kus­tes loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de lä­bi­vii­mi­seks. Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed saab 250 eu­rot las­te loo­dus­ha­ri­du­se os­kus­te ja tead­mis­te pa­ran­da­mi­seks prak­ti­li­ses loo­du­sõp­pes.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­kool saab KI­Kilt 7000 eu­rot I-III koo­liast­me õp­pe­ka­va toe­ta­va­teks õp­pe­käi­ku­deks 2021/2022. õp­peaas­tal. Kol­ga koo­li toe­ta­tak­se 2025 eu­ro­ga, mis on mõel­dud järg­mi­sel õp­peaas­tal õpi­las­te osa­le­mi­seks kesk­kon­naa­las­tes õp­pep­rog­ram­mi­des.

Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaia­le eral­da­tak­se õp­pe­kes­kus­tes ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­des osa­le­mi­seks ja las­te­le kesk­kon­nast sü­ven­da­tud tead­mis­te and­mi­seks 500 eu­rot. Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool saab õpi­las­te õp­pe­käi­ku­deks 2021/2022. õp­peaas­tal 310 eu­rot ning Kol­ga las­teaed 250 eu­rot koo­liee­li­ku­te ak­tii­võp­pep­ro­jek­ti­le „Olen me­re sõ­ber“.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas KI­Ki­le taot­lu­se val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te õp­pep­rog­ram­mi­deks 2021/2022. õp­peaas­tal. Kok­ku 8750 eu­ro eest saa­vad val­la kõik koo­lid ja las­teaiad osa­le­da õp­pe­kes­kus­te ak­tii­v-õp­pep­rog­ram­mi­des.

Lok­sa linn
Lok­sa güm­naa­sium saab õpi­las­te kesk­kon­na­tead­lik­ku­se tõst­mi­seks 2750 eu­rot ning Õn­net­rii­nu las­teaed 500 eu­rot pro­jek­ti­le „Vee­tar­ga retk puh­ta vee tek­ke­ko­has“, mil­le­ga soo­vi­tak­se tõs­ta las­te tead­lik­kust sääst­vast aren­gust ja loo­dus­kait­sest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas toe­tus­sum­mad 17 kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tu­se­le
Järgmine artikkelKeh­ra päev tip­nes Ta­nel Pa­da­ri kont­ser­di­ga