Keh­ra päev tip­nes Ta­nel Pa­da­ri kont­ser­di­ga

16

Lau­päe­va­se Keh­ra päe­va ju­ha­tas sis­se koh­vi­laud Ani­ja val­la­va­lit­su­se ees par­gis, kü­la­li­si kos­ti­ta­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Esi­ne­sid He­li Ka­ru lau­lu­lap­sed ja Ma­ret Ki­vis­tu, roh­kes­ti rah­vast elas kaa­sa Ta­nel Pa­da­ri õh­tu­se­le kont­ser­di­le.

Eelmine artikkelKIK an­nab Har­ju­maa kesk­kon­na­ha­ri­du­se pro­jek­ti­de­le li­gi 584 000 eu­rot
Järgmine artikkelVakt­si­nee­ri­mi­se sta­tis­ti­ka