Kiiu mõis aas­ta lõ­puks val­mis

1694

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge Su­lev Vald­maa esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he­le kir­ja­li­ku aru­pä­ri­mi­se Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­se koh­ta. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas is­tun­gil, et pi­ken­da­tud le­pin­gu jär­gi on val­mi­mis­täh­t-aeg 24. det­sem­ber. AS Evi­ko pro­jek­ti­juht Mar­tin Mu­ru­mä­gi üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põ­hi­tööd saa­vad ko­he teh­tud – põ­ran­dad on pan­dud, uk­sed-ak­nad pai­gas. Jaa­nua­ris­se lük­ku­vad osad väiksemad ­tööd, näi­teks saa­li sein­tele maa­lin­gu­te pealekand­mi­ne. „Graa­fik on pin­ge­li­ne, Kiiu mõi­sa­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne on osu­tu­nud olu­li­selt kee­ru­li­se­maks. See on ob­jekt, mis Evikole kasumlikuks ei kujune, oli et­te­nä­ge­ma­tuid töid, taas­ta­mi­si ja ta­ga­sie­hi­ta­mi­si. Usun, et uue aas­ta alguses võib ha­ka­ta sis­se ko­li­ma ja kui an­tak­se ka­su­tus­lu­ba, asu­da re­mon­di­tud val­la­ma­jas töö­le.“

Eelmine artikkelKuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe
Järgmine artikkelKihm­la-Sa­lu­mäe nai­sed koo­vad Ees­ti sün­ni­päe­vaks rah­vus­must­ri­ga kin­daid