Kiiu ket­ta­gol­fi­park kut­sus uu­si män­gu ja lii­ku­mi­se nau­ti­jaid

408
Har­ju­maa disc­gol­fi meist­ri­võist­lus­tel tõu­sid ku­ni 18-aas­tas­te noor­mees­te seas et­teot­sa Kiiu disc­gol­fi klu­bi esin­da­ja MA­DIS HURT tei­sel ko­hal, SI­MAR VILL­MANN esi­ko­hal ja RAN­NO KAN­NEL kol­man­dal ko­hal. Fo­to Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc Golf Park

Üle viie aas­ta te­gut­se­nud ket­ta­gol­fi­par­gis Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc­golf Park jääb sel­ja­ta­ha võist­lus­ti­he hooaeg.

Nõm­mi­ku ta­lu maa­la­pi­le disc­gol­fi­par­gi ra­ja­nud Hei­nar Hurt tõ­des hooa­ja­le joont al­la tõm­ma­tes, et ko­roo­na­vii­ru­sest põh­jus­ta­tud elu- ja töö­rüt­mi muu­tu­sed tõid ju­ba va­ra­ke­va­di­sel lii­ku­mis­pii­ran­gu­te ajal ar­vu­kalt ini­me­si ket­ta­gol­fi män­gi­ma ja lii­ku­mis­koor­must saa­ma: „Asu­me era­maal ja jät­ka­si­me disc­gol­fi män­gu­hu­vi­lis­te võõ­rus­ta­mist, sa­mal ajal su­le­ti ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te hal­la­ta ole­vad ra­jad Tal­lin­nas Jär­vel ja Viim­sis. Osa ini­me­si töö­tasid pii­ran­gu­te ajal ko­du­kon­to­ris, osa olid tööst priid. Il­mad olid ilu­sad ja hin­nan­gu­li­selt kas­vas par­gi kü­las­ta­ta­vus kolm kor­da, mil­le üle on hea meel. Rah­va­hul­ga tee­nin­da­mi­seks ja ra­da­de hal­da­mi­seks ku­lus pä­ris pal­ju ae­ga ja ener­giat.”

Iga ra­ja al­gu­ses tea­vi­ta­ti, et män­gi­jad jär­gik­sid 2 + 2 reeg­lit: „Lei­dus ka nõue­te ei­ra­jaid, kuid pä­rast kü­las­ta­ja­te­ga vest­le­mist täit­sid nad ees­kir­ju. Vaid kaks selts­kon­da pi­di­me al­lu­ma­tu­se tõt­tu ära saat­ma. Ke­va­del jät­ka­si­me ka par­gi kor­ras­ta­mist. Kuu­sa­lu disc­gol­fi klu­bi ja Kiiu disc­gol­fi klu­bi liik­me­te abi­ga te­gi­me roh­kes­ti ko­ris­tus­töid.”

Võist­lus­te kor­ral­da­ja­te la­dus koos­töö
Võist­lus­hooaeg läks Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gis lah­ti 26. mail Ees­ti et­te­võ­te­te 4.0 meist­ri­võist­lus­te­ga, mi­da Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc­golf Park kor­ral­dab ka­has­se Spor­di­pi­let.ee ju­hi Krist­jan Jäät­si­ga. 20 ra­ja­le lu­ba­ti võist­le­ma 100 män­gi­jat. Esi­kol­mi­kus­se jõud­sid Prys­mian Group Bal­ti­cu esi­me­ne võis­kond, Ees­ti Ener­gia spor­dik­lu­bi ja Huum.

Võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja Krist­jan Jäät­si sõ­nul on et­te­võ­te­te disc­gol­fi män­gi­mi­se hu­vi kas­va­nud: „Osa­le­nud on li­gi 800 disc­gol­fa­rit 90 et­te­võt­test, nen­de seas Kuu­sa­lu val­last BMI Mo­nier, Bal­ti Spoon, Nor­dic Hou­ses ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit. See on Ees­ti mõis­tes suur võist­lus.”

26. sep­temb­ril kor­ral­da­tud Ees­ti et­te­võ­te­te 5.0 meist­ri­võist­lu­sed tõid Kiiu par­ki 200 män­gi­jat 50 et­te­võt­test. Kolm pa­re­mat olid Too­de ASi esi­me­ne võist­kond, Ees­ti Ener­gia spor­dik­lu­bi ja Atea.

Hei­nar Hurt ja te­ma abi­vä­gi hoo­lit­se­vad ra­da­de ja võist-­lu­so­lu­de eest. Ka pea­koh­tu­ni­ku üle­san­deid täit­va Kiiu par­gi pe­re­me­he sõ­nul on koos­töö Krist­jan Jäät­si­ga su­ju­nud: „Müts ma­ha Krist­ja­ni ees, kes ta­hab et­te­võ­te­te disc­gol­fi võist­lust ala­ti pa­re­mi­ni kor­ral­da­da ja uu­si et­te­võt­teid kut­su­da, tä­nu sel­le­le on par­ki kü­las­ta­jaid juur­de tul­nud. Õpi­me ja täien­da­me võist­lust iga kor­ra­ga.”

Krist­jan Jäät­si sõ­nul ole­neb kor­ral­dus mõ­le­ma­pool­sest pin­gu­ta­mi­sest: „Hei­nar on aus, kor­rekt­ne ja ko­hu­se­tund­lik. Disc­gol­fi vald­kon­nas kaua te­gut­se­nud spet­sia­list. Kiiu par­gi ra­jad kuu­lu­vad kind­las­ti Ees­ti pa­re­ma­te sek­ka. Ee­li­se an­nab va­hel­dus­rik­kus, män­gi­da saab met­sas ja la­ge­dal maas­ti­kul. Ini­me­sed pa­nus­ta­vad par­gi kor­ras­hoi­du iga päev ja see on pal­ju­de­le sil­ma jää­nud. Os­kus­te ja või­ma­lus­te pii­res võist­lust ka toe­ta­tak­se.”

Tu­le­va­se abie­lu­paa­ri ho­bi
Omai­ni­me­sed on ket­ta­gol­fi­par­gis Kiiu disc­gol­fi klu­bi 15 lii­get. Klu­bi juht Kat­rin Arn­hold püüab ko­du­pai­ga par­gis män­gi­da kaks kor­da nä­da­las, üld­ju­hul koos tu­le­va­se abi­kaa­sa Jaa­nus Pal­mi­ga: „Suu­re­pä­ra­ne trenn va­bas õhus. Vä­ga hea park har­ju­ta­mi­seks, män­gi­da saab nii plat­sil peal kui ka met­sas, kus võib roh­kem ka­su­ta­da teh­ni­kat.”

Paa­ri saa­tis edu Kuu­sa­lu val­la lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel, Jaa­nus Palm või­tis mees­test klu­bi­kaas­la­se Rai­ner Blon­di ja Jan­no Tam­me­ki­vi ees. Pa­ri­maks juu­nio­riks tõu­sis Uku Gre­gor Ran­des. 2019. aas­ta nais­te tšem­pio­ni Kat­rin Arn­hol­di ees nap­sas esi­ko­ha Ka­ja Ets Kuu­sa­lu disc­gol­fi klu­bist, kol­mas oli Tii­na Sa­lu­saar.

Kat­rin Arn­hold jäi tu­le­mu­se­ga ra­hu­le: „Ilm oli tuu­li­ne ja vih­ma­ne, see mõ­ju­tas ket­ta len­nuo­ma­du­si pal­ju. Eel­mi­sel aas­tal pais­tis päi­ke ja pu­hus nõrk tuul, siis tu­lin meist­riks.”
Hooa­ja lõp­pa­kor­di­na, 27. sep­temb­ril pee­ti Kiius Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed. Kuu­sa­lu val­la ket­ta­gol­fi­män­gi­ja­test tõu­sid esi­le ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te seas Ma­dis Hurt tei­se ja Uku Gre­gor Ran­des nel­jan­da ko­ha­ga, nais­te kon­ku­rent­sis Ka­ja Ets nel­jan­da ko­ha­ga, 40aas­tas­te ja va­ne­ma­te mees­ve­te­ra­ni­de seas Ev­ge­ni Smir­nov võit­ja­na, Priit Ran­des tei­se ja Priit Pae­nurm kuuen­da ko­ha oma­ni­ku­na.

Hei­nar Hurt oo­tab suu­re­maid väl­ja­kut­seid: „Võist­lus­te kor­ral­da­mi­se­ga ole­me tei­nud ära suu­re töö ja ole­me val­mis võõ­rus­ta­ma mis­ta­hes ta­se­mel mõõ­du­võt­mi­si. Järg­mi­sel aas­tal on plaa­nis pi­da­da esi­me­ne pro­fes­sio­naal­se disc­gol­fi­lii­du C ka­te­goo­ria võist­lus.”

Eelmine artikkelMuu­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koos­sei­sus
Järgmine artikkelAeg­vii­du saab pa­kiau­to­maa­di