Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon

209
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­va, 14. sep­temb­ri is­tun­gil sot­siaal­ko­mis­jo­ni uue esi­me­he Mart Rei­man­ni et­te­pa­ne­kul ko­mis­jo­ni 17liik­me­li­se koos­sei­su 9 poolt­hää­le­ga, 2 vo­li­ko­gu­lii­get ei hää­le­ta­nud, Mar­gus Soom va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu taan­das end hää­le­ta­mi­sest. Li­saks möö­du­nud is­tun­gil esi­me­heks va­li­tud Mart Rei­man­ni­le ja asee­si­me­es Enn Kirs­ma­ni­le on ko­mis­jo­nis Kau­po Par­ve, Tii­na Viir­na, Kris­ti Ve­te­maa ja Kai­do Tsel­ler va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Ja­na Ränk va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, San­der Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast, Lai­vi Kir­si­puu Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ning Ta­nel Tom­son, Ker­li Pa­lu ja Kris­tii­na Raid­la-Puhm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, li­saks val­la noor­te­vo­li­ko­gu esin­da­ja­na Kert­tu Saag­pakk, Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri ja Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuu­di va­nems­pet­sia­list Kül­li Luuk. Hää­le­ta­mi­se ajal lah­ku­sid va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald 4 esin­da­jat is­tun­gilt.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald tea­tas en­ne is­tun­gilt lah­ku­mist, et va­li­mis­liit esi­tas ko­mis­jo­ni koos­sei­su ne­li ini­mest, kuid üks on jäe­tud väl­ja. Ta mär­kis, kui­gi uus esi­mees lu­bas eel­mi­sel is­tun­gil, et suht­leb kõi­gi liik­me­kan­di­daa­ti­de­ga, ei ole va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald pa­ku­tud liik­me­kan­di­daa­ti­de­ga ühen­dust võe­tud. Veel rõ­hu­tas Kris­to Pa­lu, et ko­mis­jo­ni uues koos­sei­sus ei ole eri osa­pool­te esin­da­tus võrd­sus­ta­tud po­lii­ti­lis­te jõu­du­de jao­tu­se­ga val­la­vo­li­ko­gus.

Mart Rei­mann sel­gi­tas, et vest­les se­nis­te liik­me­te­ga, uu­ris ko­mis­jo­nis tek­ki­nud prob­lee­mi­de koh­ta ja mis tin­gi­mus­tel ol­lak­se val­mis jät­ka­ma. Mit­mel en­di­sel ko­mis­jo­ni­liik­mel oli jät­ka­mi­se osas tin­gi­mus, et üks konk­reet­ne ini­me­ne va­li­mi­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ei kuu­luks ko­mis­jo­ni. Üks Kuu­sa­lu Vald kan­di­daa­ti­de koh­ta lau­sus ta, et eel­das, nad on osa­le­mi­seks nõu­so­le­ku and­nud ja see­tõt­tu nen­de­ga ühen­dust ei võt­nud ega kü­si­nud üle, kas on nõus ko­mis­jo­ni kuu­lu­ma.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son sõ­nas is­tun­gil, et õi­gus­kants­ler on Üks Kuu­sa­lu Vald saa­de­tud kir­ja­le ju­ba va­rem vas­ta­nud ko­mis­jo­ni­des­se kuu­lu­mi­se koh­ta – vo­li­ko­gu po­lii­ti­lis­te osa­poo­lte esin­da­tus peab ole­ma pro­port­sio­naal­ne ko­mis­jo­ni­des ül­di­selt, mit­te igas ko­mis­jo­nis.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis sot­siaal­ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid ja kin­ni­tas liik­med see­tõt­tu, et mai­kuu is­tun­gil ar­va­ti too­kord­se esi­me­he Enn Kirs­ma­ni et­te­pa­ne­kul ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja Mih­kel Tiks, Ta­nel Tom­son, Ker­li Pa­lu ja Kris­tii­na Raid­la-Puhm ning Re­for­mie­ra­kon­nast Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li põh­jen­du­sel, et ko­mis­jon peab toe­ta­ma val­la­va­lit­su­se ja amet­ni­ke te­ge­vust, mit­te te­ki­ta­ma prob­lee­me juur­de. Sa­mal is­tun­gil as­tus Enn Kirs­man ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­halt ta­ga­si.

Eelmine artikkelKii­rest in­ter­ne­tiü­hen­du­sest
Järgmine artikkelToi­du­jäät­me­te tek­ke vä­hen­da­mi­ne ja eral­di ko­gu­mi­ne on olu­li­ne