Keh­ras osa­le­sid „Ees­ti suu­ri­ma sü­da­me“ te­ge­mi­ses 144 ini­mest

95
Pü­ha­päe­val Keh­ra koo­li et­te moo­dus­ta­tud suur sü­da. Fo­to OÜ Val­gus­mee­dia

JJ-St­reet Tant­su­koo­li al­ga­tu­ses moo­dus­ta­sid ini­me­sed Ees­ti eri pai­gus pü­ha­päe­val, 12. veeb­rua­ril kok­ku 29 sü­da­me ku­ju. Eel­mi­sel aas­tal sõb­ra­päe­va eel es­ma­kord­selt toi­mu­nud „Ees­ti suu­ri­ma sü­da­me“ akt­sioo­ni raa­mes moo­dus­ta­ti sü­da tä­na­vu ka Keh­ras­se ja Lok­sa­le.

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku­le tul­nud ini­me­sed said JJ-St­ree­ti tant­su­tüd­ru­ku­te et­te­võt­tel tant­su­ga soo­ja te­ha. Pä­rast val­la­va­nem Rii­vo Noo­re ter­vi­tus­sõ­nu võt­sid kok­ku­tul­nud ini­me­sed üks­tei­sel kä­test kin­ni ning moo­dus­ta­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi et­te suu­re sü­da­me.

„Olen vä­ga po­si­tiiv­selt ül­la­tu­nud, et Keh­ra rah­vas tu­li et­te­võt­mi­se­ga kaa­sa ja osa­le­sid 150 ini­mest. To­re, et oli nii ea­kaid, kes­kea­li­si kui lap­si ja noo­ri. Kõi­ge noo­re­mad olid sü­le­lap­sed, va­ni­mad kind­las­ti üle 70aas­ta­sed,“ sõ­nas val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Keh­ras moo­dus­ta­tud sü­da­me jääd­vus­tas droo­ni­fo­to­le And­rus An­nus OÜst.

Kokku 29 kohas kujutatud sü­da­mest teh­tud fo­to­de põh­jal sel­gub, kus asub Ees­ti tä­na­vu­ne suu­rim sü­da. Kõi­ge suu­re­ma osa­le­ja­te ar­vu­ga asu­koht päl­vib suu­ri­ma sü­da­me tiit­li ja saab en­da­le ränd­ka­ri­ka. Mul­lu tun­nis­ta­ti suu­ri­maks Val­ga-Val­ka ühis­sü­da, mil­le te­ge­mi­sest võt­sid osa 108 ini­mest.

Loksa linnas korraldas südame kuju moodustamist JJ Street tantsutreener Madis Aer. Inimesed seisid südamekujulises ringis pühapäeval Loksa kultuurikeskuse ees linnaplatsil, nagu oli ka eelmisel aastal. Tänavu oli osalejaid 43. Loksal tehtud südame jäädvustas videofilmile ja fotodele Raul Valgiste Kuusalu Kroonikast.

Teisipäeval selgus, et võitis Kohtla-Järve 324 osalejaga.

Eelmine artikkelTun­nus­tus Aren­dus­ko­ja­le – koos­töö ve­du­ri tiit­li no­mi­nent
Järgmine artikkelMATHEAS TRILLJÄRV Kolgast on Eesti meister judos