Tun­nus­tus Aren­dus­ko­ja­le – koos­töö ve­du­ri tiit­li no­mi­nent

53
Tunnistuse võtsid vastu Arenduskoja tegevjuht HEIKI VUNTUS ja projektijuht KATRIN SUURSOO

Ees­ti Väi­ke- ja Kesk­mis­te Et­te­võt­ja­te As­sot­siat­soon (EVEA) au­ta­sus­tas 8. veeb­rua­ril kon­kur­si „Ees­ti et­te­võt­lik vaim 2022“ au­hin­na­ga­lal Tal­lin­nas Nor­dic Ho­tel Fo­ru­mis pa­ri­maid väi­keet­te­võt­teid ja koos­tööor­ga­ni­sat­sioo­ne kok­ku 8 ka­te­goo­rias. Lea­der-te­ge­vus­grupp MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa, Kad­ri­na vald ja Lok­sa linn, seal­sed et­te­võt­ted ja MTÜd, päl­vis koos­töö ve­du­ri no­mi­nen­di tun­nis­tu­se. Tei­se no­mi­nen­di tun­nis­tu­se sai MTÜ Ka­gu-Ees­ti Pui­duk­las­ter. Koos­töö ve­du­ri tiit­li või­tis Ida-Vi­ru­maa Tu­ris­mi­klas­ter, mil­le ees­märk on te­ha Ida-Vi­ru­maast aas­taks 2035 Ees­tis Tal­lin­na jä­rel num­ber üks tu­ris­mi­siht­koht. Klas­ter pi­das Co­vid-krii­sis lä­bi­rää­ki­mi­si mi­nis­tee­riu­mi­de­ga krii­si­toe­tus­te üle ja mo­ti­vee­ris et­te­võt­teid jät­ka­ma. Koos­töö ve­du­ri tii­tel an­tak­se or­ga­ni­sat­sioo­ni­le või eria­la­ühen­du­se­le, kel­le ühi­ne te­gu või te­ge­vus on mär­ki­mis­väär­selt eden­da­nud ko­ha­lik­ku elu ja väi­keet­te­võt­ja­te va­he­list koos­tööd. Koos­töö ve­du­ri no­mi­nen­di tun­nis­tu­se võt­sid EVEA kor­ral­da­tud tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel vas­tu Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus ja pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo.

Eelmine artikkelUR­MO RIS­TI­SAAR lah­kus Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­nist
Järgmine artikkelKeh­ras osa­le­sid „Ees­ti suu­ri­ma sü­da­me“ te­ge­mi­ses 144 ini­mest