Keh­ra staa­dio­ni ripp­sil­la re­mont

129
TÕNU KIRVES.

Suve lõ­pus re­no­vee­ri­ti Keh­ras staa­dio­ni­pool­ne ja­la­käi­ja­te sild. Sil­la ko­gu pui­t-o­sa va­he­ta­mi­ne läks maks­ma 10 776 eu­rot, sil­la re­no­vee­ris OÜ Vorm­si Ehi­tus­meistrid. „Töö teh­ti ära kii­res­ti, ku­lus al­la küm­ne päe­va, kor­ra­ga oli peal suur bri­gaad,“ sõ­nas Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves. Esial­gu oli staa­dio­ni­pool­se ripp­sil­la re­no­vee­ri­mi­ne ka­vas koos raud­tee­pool­se sil­la re­no­vee­ri­mi­se­ga kaks aas­tat ta­ga­si, kuid too­kord jät­kus ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tust sum­mast vaid ühe sil­la jaoks: „Siis mak­sis ühe sil­la re­no­vee­ri­mi­ne roh­kem kui 20 000 eu­rot. Kui­gi ma­ter­ja­lid on va­he­peal kõ­vas­ti kal­li­ne­nud, sai­me tei­se sil­la uue hankega kor­da te­ha hoo­pis poo­le oda­va­malt. Ehi­ta­ja on nüüd tei­ne, Vorm­si Ehi­tus­meist­ri­te­ga on meil
pi­kaa­ja­li­ne ko­ge­mus, nad on tei­nud Aeg­vii­du ja Voo­se rah­va­ma­ja­de uued põ­ran­dad.“ Sil­la uue pui­to­sa­ga ei to­hiks Tõ­nu Kir­ve­se hin­nan­gul prob­lee­me tek­ki­da vä­he­malt järgmised 10 aas­tat. Kaks aas­tat ta­ga­si uuen­da­tud Sil­la tä­na­va sil­la­le teh­ti sel aas­tal hool­dust, pui­to­sa kae­ti UV- ja il­mas­ti­ku­kind­la kait­se­ki­hi­ga.

Eelmine artikkelKaitsemaskid jälle kasutusele
Järgmine artikkelKui­das la­gu­ne­nud mõi­sa­dest said La­he­maa rah­vus­par­gi vi­siit­kaar­did