Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­ja va­li­tud

119
Kehra rahvamaja.

Sü­gi­sel kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke. Ku­na kõik 5 pak­ku­mist olid pla­nee­ri­tust kal­li­mad, tun­nis­ta­ti han­ge nur­ju­nuks. Val­la­va­lit­sus alus­tas rii­gi­han­kel osa­le­nud fir­ma­de­ga lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mis­me­net­lust. Sel­le tu­le­mu­sel tun­nis­ta­ti võit­jaks OÜ Siim Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne oli 196 998 eu­rot. Re­no­vee­ri­mi­se käi­gus va­rus­ta­tak­se rah­va­ma­ja saal kor­ra­li­ku ven­ti­lat­sioo­ni­ga, va­he­ta­tak­se väl­ja küt­te­süs­teem ja elekt­ri­pai­gal­dis, ehi­ta­tak­se uus la­va­konst­rukt­sioon, pa­ran­da­tak­se saa­li akus­ti­kat. Han­kest jäe­ti väl­ja la­va­ta­gus­te ruu­mi­de re­mont, la­va­kar­di­nad, prožek­to­rid ja he­li­teh­ni­ka­sead­med. Val­mi­mis­täh­taeg on 5 kuud ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Eelmine artikkelKoroonaviirusest Ida-Harjus
Järgmine artikkelVoo­se rah­va­ma­jas on maa­kü­te