Keh­ra nais­te kä­si­töö las­te­haig­la hea­te­ge­vus­laa­dal

188
INGA LEOKE-BOSENKO.

8. det­semb­ril oli Tal­lin­na Las­te­haig­la hea­te­ge­vus­li­kul jõu­lu­laa­dal müü­gil ka Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ke­raa­mi­ka­rin­gi nais­te kä­si­töö – vaag­nad, kau­sid, pil­did ning lõn­gast bee­bi­pa­pu­sid ja müt­se. Need te­gid Sir­je Vool­maa, El­ma Mat­sa­lu ja Maie Sir­kas. Keh­ra nais­te teh­tu viis hea­te­ge­vus­laa­da­le las­te­haig­las töö­tav Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko. Ta rää­kis, et Tal­lin­na Las­te­haig­la Toe­tus­fond kor­ral­das las­te­haig­la fua­jees kuuen­dat aas­tat jõu­lu­laa­ta, kus müüak­se pea­mi­selt haig­la töö­ta­ja­te val­mis­ta­tud kä­si­tööd, hoi­di­seid, küp­se­ti­si ja muud. „Olen sin­na igal aas­tal vii­nud oma val­mis­ta­tud hoi­di­seid – moo­se, ma­ri­nee­ri­tud kur­ke, to­ma­tit, see­ni. Sel aas­tal nä­gin Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses vä­ga ilu­sat ke­raa­mi­kat, kü­si­sin ju­ha­ta­ja Kai Viir­man­nilt, kas ol­lak­se val­mis se­da hea­te­ge­vu­seks an­ne­ta­ma. Nai­sed olid nõus. Haig­la toe­tus­fond tä­nab hil­jem kõi­ki an­ne­ta­jaid raa­mi­tud tä­nu­kir­ja­ga,“ rää­kis In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko. Ühe jõu­lu­laa­da tu­lu on kesk­mi­selt 1000 eu­rot ning tä­na­vu lä­heb see las­te­haig­la­le une­häi­re­te­ga las­te jaoks Ees­ti esi­me­se las­te uneuu­rin­gu­te kes­ku­se loo­mi­se toe­ta­mi­seks. In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko soo­vib tu­le­val aas­tal te­ha ettepaneku hea­te­ge­vus­laa­dal osa­le­mi­seks ka Keh­ra koo­li­le: „Õpi­la­sed võik­sid mõ­ned kä­si­töö- ja teh­no­loo­gia­tun­di­des aas­ta jook­sul teh­tud tööd sin­na an­ne­ta­da. Sel­le­ga õpe­ta­me lap­si te­ge­ma head, ai­ta­ma tei­si lap­si või hai­geid ini­me­si.“

Eelmine artikkelKurgla motokrossirajast ja rabast
Järgmine artikkelJõu­lud kau­niks ea­ka­te­le ja puue­te­ga ini­mes­te­le