Sood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je­le teh­ti kok­ku 5 et­te­pa­ne­kut

545
Soodla harjutusvälja võimalike ühendusteede eskiis.

Ani­ja val­la­va­lit­sus pa­lus juu­li­kuu jook­sul ela­ni­kel te­ha et­te­pa­ne­kuid, kui­das ka­su­ta­da vas­ta­valt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud kok­ku­lep­pe­le saa­dud sih­tots­tar­be­list toe­tust ra­ja­ta­va Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks. Ani­ja val­la­le eral­da­tak­se viie aas­ta jook­sul kok­ku 177 858,20 eu­rot ehk 35 571,64 eu­rot aas­tas. Tänavu on kasutada kahe aasta toetus 71 143,28 eurot.

Kok­ku esi­ta­ti 5 et­te­pa­ne­kut. Esi­me­ne oli suu­na­ta eral­da­tud ra­ha ko­ha­li­ke tee­de kor­ras­hoi­du, ku­na neid ka­su­tab liik­le­mi­seks ka kait­se­väe trans­port. Et­te­pa­ne­ku­le olid li­sa­tud paa­ri aas­ta ta­gu­sed fo­tod Rau­do­ja-Ko­su teest pä­rast se­da, kui se­da oli lä­bi­tud mi­li­taar­teh­ni­ka­ga.
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kom­men­tee­ris, et kui kait­se­vä­gi on mõn­da teed lõh­ku­nud, on nen­de ko­hus tee taas­ta­da: „Nad on nõus se­da te­ge­ma ja ra­ja­ma ka uu­si teid. See­tõt­tu ei peaks val­la ra­ha kait­se­teh­ni­ka­ga lõ­hu­tud tee­des­se ku­lu­ta­ma.“

Tei­ne et­te­pa­nek oli Sood­la vee­hoid­la kui po­pu­laar­se su­vi­tus- ja puh­ke­ko­ha äär­de paa­ti­de­le kor­ra­li­ku vet­te­lask­mis­ko­ha ning sel­le­ni vii­va juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­ne. Idee esi­ta­nud Pil­la­pa­lu ela­ni­ku Ran­no Kü­ba­ra sõ­nul on prae­gu­ne loo­dus­lik slipp hool­da­ma­ta ning Tõr­re­põh­ja bus­si­pea­tu­sest vee­ko­gu­ni viiv tee nii kit­sas, et kaks paa­di­haa­gi­se­ga au­tot seal üks­tei­sest möö­da ei ma­hu. Sa­mu­ti on sa­de­veed kald­tee par­ki­mi­sa­lalt vee pii­ri­ni ära uhu­nud ja sin­na on tek­ki­nud suur kraav, mida tuleb paaditreileriga tagurdades ületada. Ran­no Kü­bar pak­kus väl­ja, et vee­hoid­la et­te võiks jät­ta ma­nöö­ver­da­mis­ruu­mi, et paa­ti oleks või­ma­lik vet­te las­ta ris­ti kal­da­joo­ne­ga, vees asu­va loo­dus­liku kald­tee kõr­va­le te­ha ujuv­sil­la, ku­hu paa­did saak­sid aju­ti­selt sil­du­da. Veel mär­kis ta, et kui hoi­da vee­hoid­la­ni viiv lü­him tee tal­vel lu­me­va­ba, ta­gaks see ka ta­li­ka­las­ta­jai­le ja ui­su­ta­ja­te­le juur­de­pää­su vee­ko­gu­ni.

Val­la­va­nem mär­kis, et et­te­pa­ne­kud ta­su­vad kaa­lu­mist, kuid slip­pi po­le mõ­tet ha­ka­ta ra­ja­ma en­ne, kui on kin­del, kust hak­kab mi­ne­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja piir: „Kui see tu­leb vee­hoid­la Pii­be maan­tee pool­ses­se ser­va, na­gu alg­sel ka­van­dil ku­ju­ta­ti, siis ei ole meil mõ­tet vee­hoid­la äär­de mi­da­gi ra­ja­da. Aga val­la­va­lit­su­se sei­su­koht on, et har­ju­tus­väl­ja piir võiks ol­la tei­sel pool vee­hoid­lat, et Pii­be maan­tee pool­ne kal­las jääks ela­ni­ke­le ava­tuks. Oo­ta­me, kas meie soo­vi­tus­te­ga ar­ves­ta­tak­se, har­ju­tus­väl­ja pii­rid pan­nak­se pai­ka erip­la­nee­rin­gu­ga.“
Sa­ma keh­tib ka järg­mi­se et­te­pa­ne­ku koh­ta ra­ja­da Sood­la vee­hoid­la äär­de mee­le­la­hu­tus­koht ran­na­võrk­pal­li­väl­ja­ku, las­te män­gu­väl­ja­ku, vä­li­jõu­saa­li ning kettagol­fi­ra­ja­ga seal­se­tel met­sa­ra­da­del.

Kai­sa Tam­ki­vi pak­kus väl­ja ra­ja­da toe­tus­ra­ha eest Pii­be maan­tee­ga enam-vä­hem pa­ral­leel­selt ala­tes Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­sest ku­ni Rau­do­ja kü­la­ni jalg­si ja rat­ta­ga mat­ka­jai­le so­biv kõ­va kat­te­ga aas­ta­ring­selt lä­bi­tav kerg­liik­lus­ra­da-mat­ka­tee, mis oleks jät­kuks Aeg­vii­du ja Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­se­le kerg­liik­lus­tee­le.

„Mi­nu ar­va­tes on see kõi­ge kand­vam ja mõt­te­kam et­te­pa­nek. Kok­ku on Rau­do­jalt mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni um­bes paar­küm­mend ki­lo­meet­rit. Ole­me Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­ga rää­ki­nud, kui Sood­la har­ju­tus­väl­ja piir tu­leb Pii­be maan­tee­ga pa­ral­leel­ne, siis mär­gi­taks ma­ha sel­li­selt, et oleks kergt­rans­por­di­ga sõi­de­tav ning mat­ka­jad ja rat­tu­rid saak­sid se­da ka­su­ta­da loo­du­ses lii­ku­mi­seks. Sel ju­hul tu­leks val­lal ra­ja­da tee vaid har­ju­tu­sa­la pii­rist Kõr­ve­maa kes­ku­se­ni,“ lau­sus val­la­va­nem.

Kai­sa Tam­ki­vi et­te­pa­ne­ku­le olid li­sa­tud Sood­la ja Põh­ja-Kõr­ve­maa piir­kon­na ela­ni­ke soo­vid kait­se­väe ra­ja­ta­va­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le.

Viies idee­kor­je­le esi­ta­tud et­te­pa­nek oli ava­da vee­hoid­last põh­ja poo­le jää­va­le har­ju­tus­väl­ja­le li­gi­pääs Sood­la poolt, et ras­ke­teh­ni­ka ei peaks sõit­ma suurt rin­gi möö­da Pe­ter­bu­ri maan­teed ja seal­se­tel kü­la­va­he­tee­del.

Pä­rast se­da, kui val­la­va­lit­sus on idee­kor­je­ga saa­dud et­te­pa­ne­kuid aru­ta­nud, kut­su­tak­se Sood­la ja Pil­la­pa­lu kü­la ela­ni­kud uues­ti kok­ku, rää­gi­tak­se ka nen­de­ga lä­bi, mi­da, kui­das ja mil­li­ses jär­je­kor­ras te­ha.

„Ta­ha­me Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks saa­dud toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­se üle ot­sus­ta­mis­se kaa­sa­ta või­ma­li­kult pal­ju ko­ha­lik­ke ini­me­si, ar­ves­ta­da nen­de soo­vi­de­ga,“ mär­kis val­la­va­nem.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li et­te ra­ja­tak­se lin­na­väl­ja­kut
Järgmine artikkelVolikogu andis loa Salmistu sadama ehitamislepingu sõlmimiseks