Keh­ras tõu­seb soo­ja­hind

1282
Kehra linn.

Sel nä­da­lal ha­ka­tak­se soo­ja toot­ma Keh­ra uues kat­la­ma­jas.

Ala­tes 5. ap­ril­list hak­ka­vad Keh­ra ela­ni­kud toa­soo­ja saa­ma uuest, tank­la kõr­val asu­vast kat­la­ma­jast Väl­ja tä­na­val. Sel­le ehi­tas OÜ SW Ener­gia, kes või­tis 2015. aas­tal se­ni­se soo­ja­toot­ja, OÜ Vel­ko AV kor­ral­da­tud kon­kur­si soo­ju­s­ener­gia toot­mi­seks Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas. Kon­kur­si võit­ja­na oli SW Ener­gial ko­hus­tus ehi­ta­da kol­me aas­ta jook­sul Keh­ras­se uus kat­la­ma­ja ning pak­ku­da 12 aas­tat toa­soo­ja piir­hin­na­ga 39,50 eu­rot/MWh. Ku­na soo­ja­toot­mi­se hin­na­le li­san­dub 15,51 eu­rot võr­gu­ta­su – soo­ja­to­rus­ti­ku oma­nik on en­di­selt Vel­ko AV – kin­ni­tas kon­ku­rent­sia­met soo­ju­se­ner­gia uueks piir­hin­naks Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas 55,08 eu­rot/MWh, koos käi­be­mak­su­ga on see 66,10 eu­rot.

OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­ri­öö üt­les, et hin­na­tõus on 14 prot­sen­ti – se­ni mak­sis kü­te Keh­ras il­ma käi­be­mak­su­ta 47,50 eu­rot. Ta mär­kis, et Keh­ra soo­ja­hind jääb ka pä­rast hin­na­tõu­su siis­ki Ees­ti üheks ma­da­la­maks, ena­mi­kus koh­ta­dest on see 60-65, mit­mes piir­kon­nas ise­gi ku­ni 70 eu­rot/MWh.

„Hin­na­tõus oli mõ­ne­ti väl­ti­ma­tu, Keh­ra soo­ja­hind on pi­kalt ol­nud muu­tu­ma­tu. See­tõt­tu po­leks ol­nud va­het, kas uue kat­la­ma­ja olek­si­me tei­nud meie, SW Ener­gia või kee­gi kol­mas. Tõus­nud on nii toor­me kui sel­le trans­por­di­hin­nad, ar­van, et hin­da oleks tul­nud mõ­nin­gal mää­ral tõs­ta ka siis, kui kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­sel oleks ka­su­ta­tud uuen­dus­lik­ku teh­no­loo­giat, näi­teks koos­toot­mis­jaa­ma, või veel­gi kau­ge­ma­le mõel­des eri­ne­vaid la­hen­du­si tuu­le- või päi­ke­see­ner­gia näol. Hak­ke­pui­du ka­su­ta­mi­sest baas­küt­teal­li­ka­na on prae­gu vä­ga kee­ru­li­ne ja ku­lu­kas loo­bu­da,“ lau­sus Erik Jü­riöö.

Ta kin­ni­tas, et pea­le hin­na­tõu­su Keh­ra ela­ni­ke jaoks soo­ja­toot­ja va­he­tu­mi­se­ga muid muu­da­tu­si ei kaas­ne. Soo­ja müüb ja ar­veid esi­tab kor­te­riü­his­tu­te­le en­di­selt Vel­ko AV.

Kui­gi soo­ja ha­ka­tak­se ree­dest toot­ma uues kat­la­ma­jas, ei ole uue kat­la­ma­ja soo­ja­to­rus­ti­ku ühen­dus­sõl­med veel lõp­li­kult väl­ja ehi­ta­tud ning Vel­ko AV va­na­des­se to­ru­des­se on teh­tud aju­ti­sed ühen­du­sed. Erik Jü­riöö sel­gi­tas, et küt­te­pe­rioo­di ajal ei saa uut to­rus­tik­ku va­na­de­ga ühen­da­da, sel­leks on va­ja need um­bes nä­da­laks tüh­jaks las­ta. Se­da te­hak­se pä­rast küt­te­pe­rioo­di lõp­pu, ilm­selt juu­nis, et ma­jad ei jääks va­he­peal kül­ma.

„Sa­ma tras­sie­hi­tu­se ajal veab Vel­ko Koo­li tä­na­va äär­se­tes­se ma­ja­des­se uued küt­te­to­rus­ti­kud. Ühe­le poo­le Koo­li tä­na­vat on to­ruot­sad vee­tud, tei­se­le poo­le hak­ka­me ehi­ta­ma nüüd ap­ril­lis. Prae­gu köe­tak­se ma­ju va­na­de tras­si­de kau­du, su­vel vii­me neis­se uued küt­te­to­rus­ti­kud,“ üt­les Vel­ko AV ju­ha­ta­ja.

Mis saab eda­si vii­ma­seid päe­vi Keh­ra kes­ku­ses töö­ta­vast kat­la­ma­jast, ei osa­nud Erik Jü­riöö veel öel­da. Ta mär­kis, et sel­le pea­vad kok­ku lep­pi­ma Vel­ko AV ja Ani­ja val­la­va­lit­sus, kind­las­ti tu­leks ar­ves­ta­da ka ko­gu­kon­na ar­va­must: „Esial­gu pea­me kat­lad seis­ma jät­ma ja pu­has­ta­ma, siis hak­ka­me ta­sa­pi­si lam­mu­ta­ma. Suu­res­ti on seal va­na­raud, kat­lad on nii va­nad, et neid enam taas­ka­su­ta­da po­le või­ma­lik, aga mi­da­gi saab ehk ka müüa, näi­teks suit­su­gaa­si­de pe­sur.“

Leht­met­sa kü­las asuv va­ru­kat­la­ma­ja jääb sa­mu­ti seis­ma. Vel­ko AV on tel­li­nud pro­jek­ti, et ra­ja­da sin­na et­te­võt­te­le kon­to­ri­ruu­mid. Kas ja mil­lal ha­ka­tak­se neid ehi­ta­ma, po­le veel tea­da. Erik Jü­riöö sõ­nul tu­leb kõi­ge­pealt ana­lüü­si­da tu­lu­sid-ku­lu­sid, kas kon­to­rit on oda­vam hoi­da prae­gu­ses asu­ko­has val­la­ma­ja kol­man­dal kor­ru­sel või ko­li­da en­di­ses­se kat­la­maj­ja.

Seo­ses soo­ja­toot­mi­se lõ­pe­ta­mi­se­ga on Vel­ko AV pi­da­nud koon­da­ma mõ­ned kat­la­ma­ja käit­le­mi­se­ga seo­tud töö­ko­had. Reaal­set koon­da­mist ei pruu­gi see et­te­võt­te ju­hi kin­ni­tu­sel tä­hen­da­da: „Tööd meil ja­gub, ole­me ini­mes­te­le pak­ku­nud muid töö­koh­ti, eks nad ise ot­sus­ta­vad, kas võ­ta­vad vas­tu.“

Eelmine artikkelKeh­ra A-klas­si kä­si­pal­lu­rid tu­lid Ees­ti MV 3. ko­ha­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka teeb Joel Mee­dia OÜ