Keh­ras tä­his­ta­tak­se JÜ­RI LE­PA juu­be­lit le­gen­di­de la­hin­gu­ga

886
Tal­lin­na Koo­pe­raa­to­ri kä­si­pal­li­mees­kond 1980nda­te lõ­pus. JÜ­RI LEPP ta­ga­reas pa­re­malt esi­me­ne.

Lau­päe­val, 22. sep­temb­ril on Keh­ra spor­di­hoo­nes kä­si­pal­lit­ree­ne­ri, Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku JÜ­RI LE­PA sün­ni­päe­va pu­hul le­gen­di­de mäng en­di­se Tal­lin­na Koo­pe­raa­to­ri män­gi­ja­te ning HC Keh­ra ve­te­ra­ni­de va­hel.

Teisipäeval, 25. sep­temb­ril saab HC Keh­ra esi­me­ne peat­ree­ner, Ani­ja val­la au­ko­da­nik Jü­ri Lepp 60aas­ta­seks. Kui­gi prae­gu on Jü­ri Lepp HC Tal­linn mees­te ning HC Tal­las noor­tet­ree­ner, ot­sus­ta­sid en­di­sed ja prae­gu­sed õpi­la­sed tä­his­ta­da tree­ne­ri juu­be­lit te­ma ko­du­kan­dis Keh­ras.

Lau­päe­val, 22. sep­temb­ril toi­mu­va kä­si­pal­li­peo esi­me­ses sõp­rus­män­gus kell 16.30 koh­tu­vad Ees­ti mees­te meist­ri­lii­ga võist­kon­nad HC Keh­ra ja HC Tal­linn, Jü­ri Le­pa en­di­ne ja prae­gu­ne mees­kond. Tei­ne mäng, mis al­gab kell 17.45, on niiöel­da le­gen­di­de la­hing en­di­se pro­fi­mees­kon­na Tal­lin­na Koo­pe­raa­to­ri ja HC Keh­ra üle 40 aas­ta va­nus­te ve­te­ra­ni­de va­hel.

„Jü­ri Lepp oli aas­ta­tel 1980-1986 Ees­ti NSV esik­lu­bi Tal­lin­na Koo­pe­raa­to­ri pro­fi­män­gi­ja ning 1986-1992 peat­ree­ner,“ sel­gi­tas Jü­ri Le­pa poeg, HC Tal­linn te­gev­juht Ris­to Lepp.

Koo­pe­raa­to­ri koos­sei­sus tu­le­vad lau­päe­val plat­si­le me­hed, kes po­le kä­si­pal­li män­gi­nud pä­rast klu­bi lik­vi­dee­ri­mist roh­kem kui vee­rand sa­jan­dit ta­ga­si. Ena­mik neist on üle 50 aas­ta va­nu­sed, män­gi­nud aas­ta­küm­ne­te eest ka Ees­ti koon­di­ses Jü­ri Le­pa käe all. Keh­ra võist­kon­na ve­te­ra­nid on sa­mu­ti tree­ni­nud juu­bi­la­ri ju­hen­da­mi­sel.

Jü­ri Lepp mee­nu­tas, et kui klu­bi juht­kond soo­vis muu­da­tust ning tal­le teh­ti 1986. aas­tal et­te­pa­nek ha­ka­ta Koo­pe­raa­to­ri peat­ree­ne­riks, ei saa­nud sel­lest keel­du­da. Sest öel­di – kui tree­ne­rit ei lei­ta, saa­de­tak­se võist­kond laia­li. Sel ajal pi­das pea­mi­selt res­to­ra­ni­de­le ja baa­ri­de­le sis­se­sea­deid val­mis­ta­nud toot­mis­koon­dis Koo­pe­raa­tor üle­val kä­si­pal­li pro­fi­mees­kon­da, mis osa­les Nõu­ko­gu­de Lii­du esi­lii­gas. Pä­rast Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mist ei ol­nud või­ma­lik se­ni­sel ku­jul jät­ka­ta ning ena­mik Koo­pe­raa­to­ri män­gi­jaid siir­du­sid Soo­me ja Root­si lii­ga­des­se.

Jü­ri Le­past sai pä­rast se­da Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi esin­dus­mees­kon­na peat­ree­ner. Ta oli 1991. aas­tal loo­dud klu­bi üks asu­ta­ja­lii­ge.

„Alus­ta­si­me 1990nda­te al­gu­ses täie­li­ku ama­töör­võist­kon­na­na, kuid suut­si­me pro­fes­sio­naal­sust pi­de­valt tõs­ta ning pak­ku­si­me Ees­ti tipp­män­gi­ja­te­le väl­jun­dit nii Bal­ti lii­gas kui eu­ro­sar­ja­des osa­le­mi­se­ga. Keh­ra po­le küll ku­na­gi ol­nud täisp­ro­fes­sio­naal­ne võist­kond, kuid peaae­gu igal hooa­jal on mõ­ned seal­sed män­gi­jad maits­nud pro­fi­lei­ba,“ rää­kis Jü­ri Lepp.

HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­da ju­hen­das ta 2015. aas­ta­ni. Sel­le aja jook­sul tu­li HC Keh­ra 11 kor­da Ees­ti meist­riks, 9 kor­da Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks ning 3 kor­da Bal­ti lii­ga meist­riks.

Keh­rast lah­ku­des läks Jü­ri Lepp töö­le pea­lin­na, kus ju­hen­das ka va­rem Tal­la­se kä­si­pal­li­klu­bis noo­ri, ning on po­ja loo­dud klu­bi HC Tal­linn esin­dus­võist­kon­na peat­ree­ner: „Oma klu­bi mõt­ted olid meil Ris­to­ga ju­ba küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, kuid en­ne Ka­le­vi spor­di­hal­li re­no­vee­ri­mist ja Sõ­le spor­di­kes­ku­se ava­mist pol­nud Tal­lin­nas kesk­lin­na lä­he­du­ses kor­ra­lik­ku saa­li, kus kä­si­pal­li män­gi­da. Liht­sam oli te­ha tu­gev võist­kond 40 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le Keh­ras­se, kus oli kõ­va kä­si­pal­lit­ra­dit­sioon ja fän­nid.“

Prae­gu on Jü­ri Le­pa soov te­ha HCst Tal­linn pro­fik­lu­bi, mis oleks kas­vu­la­va Ees­ti koon­di­se­le ning val­mis­taks et­te män­gi­jaid tu­ge­va­tes­se vä­lisk­lu­bi­des­se.

Eelmine artikkelAnija valla arendusjuhi konkurss pikenes
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las alus­tas rii­gi toe­tu­se eest 11 hu­via­la­rin­gi