Keh­ras ot­si­ti la­hen­du­si ha­ri­du­se põ­le­ta­va­te­le prob­lee­mi­de­le

2733
„HaridusIDU” peakorraldajad olid Noored Kooli programmis töötavad MARIS VIIRES Raasiku vallast ning IIRIS OOSALU.

Prog­ramm Noo­red Koo­li kor­ral­das Keh­ra güm­naa­siu­mis ka­he­päe­va­sed mõt­te­tal­gud „Ha­ri­du­sIDU 2017“.

Ees­tis teist kor­da toi­mu­nud „Ha­ri­du­sIDU“ on Ga­ra­ge48-stii­lis kok­ku­saa­mi­ne, kus sõe­lu­ti väl­ja kõi­ge põ­le­ta­va­mad prob­lee­mid ha­ri­du­ses ning ha­ka­ti nei­le uud­seid la­hen­du­si mõt­le­ma. Osa­le­sid pea­mi­selt prog­ram­mi Noo­red Koo­li osa­le­jad ja vi­list­la­sed, aga tei­sedki, kes soo­vi­sid. Keh­ras­se tu­li eri pai­gust ka tu­den­geid, õpi­la­si, et­te­võt­jaid, lap­se­va­ne­maid.
Lau­päe­val, 11. veeb­rua­ril te­gi Jan­no Sii­mer OÜst Vel­vet 24le osa­le­ja­le koo­li­tu­se, see­jä­rel rää­gi­ti, mil­li­sed on kok­ku­tul­nu­te mee­lest suu­ri­mad prob­lee­mid meie ha­ri­du­ses. Sel­lest tek­kis nii­ni­me­ta­tud idee­de oks­jon – igaüks va­lis 11st esi­ta­tud prob­lee­mist ühe, mil­le la­hen­du­se väl­ja­mõt­le­mi­ses soo­vis osa­le­da. Nii moo­dus­tus 5 grup­pi, kes hak­ka­sid viie­le prob­lee­mi­le la­hen­du­si mõt­le­ma. Pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­nal tu­li oma ideed esit­le­da žü­rii­le. Sel­les olid Swed­ban­ki erai­si­ku­pan­gan­du­se di­vi­sio­ni juht Kaie Mets­la, kes on ka Noo­red Koo­li nõu­ko­gu lii­ge, ener­gia­kont­ser­ni Uti­li­tas juht Priit Koit, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal, Jan­no Sii­mer ning Noo­red Koo­li va­li­ku- ja vi­list­las­su­he­te juht Ii­ris Oo­sa­lu.
Swed­bank ja Uti­li­tas pa­nid oma lem­mi­ku­le väl­ja au­hin­naks 5 tun­di men­tor­tun­di idee eda­sia­ren­da­mi­seks või teos­ta­mi­seks, Noo­red Koo­li 3tun­ni­se mees­kon­na­koo­li­tu­se ja Rah­va Raa­ma­tu kin­ke­kaar­did. Swed­ban­ki lem­mik oli la­hen­dus­te pak­ku­mi­ne prob­lee­mi­le, kui­das viia või­me­kad noo­red töö­le Ida-Vi­ru­maa­le, kus koo­liõ­pi­las­te õpi­tu­le­mu­sed on teis­te maa­kon­da­de oma­de­ga võr­rel­des aas­ta­ja­gu maas. Uti­li­ta­se pree­mia sai töö­rühm, mis pak­kus väl­ja, kui­das muu­ta et­te­võ­te­te kü­las­ta­mi­ne koo­liõ­pi­las­te­le hu­vi­ta­vaks ja et­te­võ­te­te jaoks efek­tiiv­se­maks. Kolm üle­jää­nud grup­pi ja­ga­sid oma­va­hel Noo­red Koo­li 3tun­ni­se mees­kon­na­koo­li­tu­se ja Rah­va Raa­ma­tu kin­ke­kaar­did. Need töörühmad pa­kkusid väl­ja koo­li­tusp­rog­rammi, mis õpe­tab uu­si õp­pe­mee­to­deid pe­da­goo­gi­de­le, kes on koo­lis töö­ta­nud pik­ka ae­ga, kui­das mur­da müü­te ha­ri­du­ses ning kui­das kaa­sa­ta koo­li iga­päe­va­kü­si­mus­te ot­sus­ta­mis­se pea­le juht­kon­na ka õpi­la­sed ja lap­se­va­ne­mad.
„Ha­ri­du­sIDU“ üks kor­ral­da­ja, Ii­ris Oo­sa­lu prog­ram­mist Noo­red Koo­li, üt­les, et on et­te­võt­mi­se­ga vä­ga ra­hul: „Nüüd on iga mees­kon­na ot­sus­ta­da, kas soo­vib oma tee­ma­ga eda­si te­ge­le­da. Ise­gi kui kõi­gist ei saa ela­vat al­ga­tust, on osa­le­jad kat­se­ta­nud lä­bi mu­de­li, kui­das ge­ne­ree­ri­da prob­lee­mi­le la­hen­dus ning sel­le­ga õp­pi­nud,“ lau­sus ta.

Miks Keh­ras?
Esi­me­ne „Ha­ri­du­sIDU“ toi­mus aas­ta ta­ga­si Ki­viõ­lis, nüüd va­li­ti Ii­ris Oo­sa­lu sõ­nul Keh­ra, ku­na ka seal töö­tab õpe­ta­ja­te­na mi­tu Noo­red Koo­li vi­list­last.
„Käi­me­gi möö­da koo­le, kus on meie osa­le­jad ja vi­list­la­sed. Keh­ra güm­naa­siu­mis töö­ta­vad Noo­red Koo­li vi­list­la­sed Ree­si Kus­lap, Ott Oja ja Ma­ri-Liis Raud­sepp,“ lau­sus ta.
„Keh­ras on to­hu­tult po­tent­siaa­li, siin on suur kool, kus saab te­ha pal­ju uuen­du­si, ka koo­li­juht on vä­ga val­mis muu­tus­teks,“ li­sas „Ha­ri­du­sIDU“ tei­ne põ­hi­li­ne kor­ral­da­ja Noo­red Koo­li vär­ba­mis- ja tu­run­dus­juht Ma­ris Vii­res, kes elab Raa­si­ku val­la Kurg­la kü­las.
Aas­taid te­gi Ma­ris Vii­res eh­teid ning õpe­tas nen­de te­ge­mist ka teis­te­le. Kui oma lap­sed hak­ka­sid koo­lis käi­ma, ei meel­di­nud tal­le, kui­das õpe­ta­jad suh­tu­sid õpi­las­tes­se, mil­li­sed olid õpe­ta­ja­te oma­va­he­li­sed suh­ted. Ta hak­kas koos abi­kaa­sa­ga koo­li­des te­ge­ma õpi­las­te­le mees­kon­na­töö koo­li­tu­si, mi­da ni­me­ta­sid ini­me­sek­so­le­mi­se töö­toaks: „Sain ins­pi­rat­sioo­ni­laen­gu ja tund­sin, et se­da ta­han­gi te­ha, kui­gi ha­ri­du­ses töö­ta­mi­se ko­ge­must mul ei ol­nud. Kolm aas­tat ta­ga­si ot­sis Noo­red Koo­li vär­ba­mis- ja tu­run­dus­juh­ti, kan­di­dee­ri­sin.“
„Ha­ri­du­sIDU“ žü­rii lii­ge, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal kii­tis, et kaks päe­va te­gid ärk­sad ini­me­sed ping­sat mõt­te­tööd ning tõid väl­ja to­re­daid ja õi­geid mõt­teid, kuid ha­ri­du­ses on muu­da­tus­te te­ge­mi­ne pikk prot­sess. Ta tõi näi­teks, ühes gru­pis rää­gi­ti kaa­sa­mi­sest ja pakuti – kui õpi­la­sed ja lap­se­va­ne­mad soo­vi­vad, võiks koo­li­päev ala­ta kell 9, kuid koo­lid pea­vad täit­ma riik­lik­ku õp­pe­ka­va ning muu­da­tus­te te­ge­mi­ne ei ole ena­mas­ti liht­ne.

Eelmine artikkelKol­ga mõi­sa par­gis käib sa­ni­taar­raie
Järgmine artikkelSõnumitooja 15. veebruaril