Keh­ras as­fal­tee­ri­tak­se Koo­li ja Väl­ja tä­nav

606

Sa­mal ajal Kes­ku­se tä­na­va re­mon­di­ga saa­vad uue tee­kat­te Keh­ras ka Koo­li tä­nav ja Väl­ja tä­nav.

Au­gus­tis kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus Keh­ras as­fal­tee­ri­mis­töö­de te­gi­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke. As­fal­tee­ri­da plaa­ni­ti Ko­se maan­tee kõn­ni­tee Aian­di ja Kes­ku­se tä­na­va va­he­li­sel lõi­gul ning 200 meet­ri pik­ku­ne lõik sõi­du­teed Koo­li tä­na­val Kes­ku­se tä­na­va ja Koo­li põi­gu va­he­li­ses osas. Ku­na ai­nus esi­ta­tud pak­ku­mus üle­tas val­laee­lar­ves sel­leks ka­van­da­tud ra­ha, lük­kas val­la­va­lit­sus pak­ku­mi­se ta­ga­si ning kuu­lu­tas väl­ja uue han­ke.

Tei­ses han­kes li­sa­ti töö­de ni­me­kir­ja ka Väl­ja tä­na­va 500 meet­ri as­fal­tee­ri­mi­ne ala­tes Kes­ku­se tä­na­vast ku­ni Põr­gu­põh­ja elu­ra­joo­ni­ni. See­kord esi­ta­ti kaks pak­ku­must. Oda­va­ma te­gi Vers­ton Ehi­tus OÜ. Ku­na ka see üle­tas as­fal­tee­ri­mis­töö­deks ee­lar­ves et­te­näh­tud sum­ma, kor­ri­gee­ris val­la­va­lit­sus töö­de mah­tu ning saa­tis mõ­le­ma­le pak­ku­mu­se esi­ta­nud et­te­võt­te­le uue kir­ja, mil­les pa­lu­ti oma pak­ku­mi­sed üle vaa­da­ta ja te­ha uus pak­ku­mi­ne. Möö­du­nud nä­da­lal va­li­ti as­fal­tee­ri­mis­töid te­ge­ma Vers­ton Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne oli 105 000 eu­rot.

Anija val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok selgitas: „Töö­de kor­ri­gee­ri­mi­se­ga me mi­da­gi olu­list väl­ja ei jät­nud. Alg­selt oli ka­vas as­fal­tee­ri­da ka Väl­ja tä­na­va lõ­pus tei­se ben­sii­ni­jaa­ma juu­res laiem plats, kuid kok­ku­hoiu mõt­tes jä­ta­me sel­le ära, as­fal­tee­ri­me vaid sõi­du­tee laiu­selt. Jä­ta­me ära  ka teea­lu­se pin­na väl­ja kae­va­mi­se. Ehi­ta­ta­va tee kva­li­tee­ti see ei mõ­ju­ta, ku­na alus­pind on tu­gev, prae­gu la­gu­neb ai­nult as­falt­ka­te.“

Esial­gu loo­de­ti, et as­fal­tee­ri­mis­tööd Keh­ras lõ­pe­ta­tak­se sep­temb­ris. Ku­na han­ked ve­ni­sid, siis nii rut­tu ei jõua. Mar­gus Mo­lok ar­vas, et töö­de reaal­ne täh­taeg on ok­toob­ri lõpp.

Ku­na maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel re­konst­ruee­ri­tak­se prae­gu Kes­ku­se tä­na­vat, siis sealt Koo­li ja Väl­ja tä­na­va­le prae­gu au­to­ga ei pää­se. Tee-töö­de käi­gus te­hak­se Kehra kol­me tä­na­va ris­tu­mis­koh­ta ring­rist­mik.