Keh­ras alus­tab lap­se­va­ne­ma­te kool

706

Ani­ja val­la­va­lit­sus ja MTÜ Koos­töö­ko­da kut­su­vad väi­ke­las­te ja koo­liee­li­ku­te va­ne­maid las­te­va­ne­ma­te koo­li. Et­te­võt­mi­se al­ga­ja­ta, val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list Ly­dia Kruus­mann sel­gi­tas, et ka koo­lis toi­mu­vad va­ne­ma­te­le loen­gud, kuid alus­tav las­te­va­ne­ma­te kool on mõel­dud nei­le ema­de­le-isa­de­le, kes on tund­nud – miks ei an­tud sün­ni­tus­ma­jast kaa­sa ka­su­tus­ju­hen­dit, kui­das tul­la toi­me jon­ni­va lap­se­ga või kel­lelt saa­da tu­ge ja õpe­tu­si, et ol­la hea lap­se­va­nem. „Nä­gin ju­ba 14 aas­tat ta­ga­si, et lap­se­va­ne­maks ole­mi­se os­ku­sed va­ja­vad lih­vi­mist, nii on ka prae­gu,“ lau­sus ta. Peale tema on las­te­va­ne­ma­te koo­li eest­ve­da­jad MTÜ Koos­töö­ko­da koo­li­tus­juht Kel­ly Kruus­mann ja Ani­ja val­la las­teae­da­de eri­pe­da­goog Kai­ri Kilp. Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli tei­si­päe­va, 29. mai õh­tu­l rah­va­ma­jas. Ka­vas on te­ha aju­rün­nak, et sel­gi­ta­da väl­ja lap­se­va­ne­ma­te oo­tu­sed: „Oma tead­mi­si võik­sid ja­ga­ma tul­la las­teaiaõ­pe­ta­jad, pe­rearst, ka mõ­ned lap­se­va­ne­mad. Plaanime ka in­fo­va­he­tust ja na­tu­ke klu­bi­list te­ge­vust.“ Las­te­va­ne­ma­te kool on üld­ju­hul ta­su­ta: „Kui soo­vi­tak­se mõnd vä­ga kal­list koo­li­tust, aru­ta­me, kas meil on või­ma­lu­si või on ka va­ne­mad val­mis pa­nus­ta­ma.“

Eelmine artikkelViinistu ja hirvli raamatukogud suletakse
Järgmine artikkelAni­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gus üks lii­ge vä­hem