Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tus­han­kes 2 pak­ku­jat

1019

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks teh­ti kaks pak­ku­mist. Ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Lei­si sõ­nul oli hu­vi­li­si 10, kuid pak­ku­mi­si roh­kem ei teh­tud. Mõ­le­mad pak­ku­mi­sed olid kal­li­mad, kui ka­van­da­ti. „Se­da võis ka ar­va­ta, ku­na meie hind oli kal­ku­lee­ri­tud aas­ta ta­ga­si. Oda­vam pak­ku­mi­ne oli sel­lest 10 prot­sen­ti, tei­ne veel 10 prot­sen­ti kal­lim,“ sõ­nas ta. Val­la­va­lit­sus va­lis ka­hest pak­ku­mi­sest pa­ri­ma, kuid vas­ta­valt uue­le rii­gi­han­ge­te sea­du­se­le tu­leb en­ne pak­ku­mi­se edu­kaks tun­nis­ta­mist kont­rol­li­da pak­ku­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni. Vil­jo Leis aval­das loo­tust, et hil­je­malt ap­ril­li kes­kel saab sõl­mi­da ehi­tus­le­pin­gu ja ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mist alus­ta­da. Tööd pea­vad lõp­pe­ma ok­toob­ris. Pe­rears­tid ko­li­vad se­niks Keh­ra sot­siaal­e­la­mu tei­se­le kor­ru­se­le.

Eelmine artikkelAni­ja val­las uus va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kord
Järgmine artikkelINGA LEO­KE-BO­SEN­KO on tei­nud gruu­sia köö­gi Keh­ras tun­tuks