Keh­ra rah­vus­te päev tõi kok­ku tun­tud fol­kan­samb­lid

1831
Korraldusmeeskond KRISTIINA PÜI, VERONIKA SILIVASK, KATI LILLEMETS, EPP JOAB, TUULIKI ROHTLA, MAIA PÕLAJEVA, INGA KOITLA, TEILI PIISKOPPEL, JAANA HANNUS, KÜLLI KROON, PEEP KASK, JULIA ŠATSKAJA, MARGARITA ARTAMONOVA, TIIU KOITLA, KATRIN ROOMERE. Ees MARCUS WILLIAM SILIVASK, ROBERT SILIVASK (süles), MARET KIVISTU. Foto Mirjam Veisner

Folk­loo­ri­fes­ti­val „Tun­ne rah­vast en­da üm­ber” oli Keh­ra jõeäär­ses par­gis kol­man­dat aas­tat jär­jest.

Lau­päe­val, 14. juu­lil oli Keh­ra jõeäär­ne park kir­ju eri rah­vus­te lau­lust, tant­sust, söö­gist. Kol­man­dat kor­da toi­mu­nud folk­loo­ri­fes­ti­val oli mul­lus­test vei­di eri­nev – kui va­rem on päe­va jook­sul üles as­tu­nud pal­jud eri rah­vus­test taid­lus­kol­lek­tii­vid, olid tä­na­vu ena­mik esi­ne­ja­test Ees­tis tun­dud et­no- ja folk­loo­ri­muu­si­kud. La­va­le as­tu­sid Cur­ly St­rings, Mee­li­ka Hain­soo ja Paul Da­niel, Et­nos­fäär, Ani­ja val­la muu­sik Kai­sa Jõh­vik, Mick Pe­da­ja, Er­ki Kaik­ko­nen ja Cät­lin Mä­gi, dis­kor Er­ki Pruul, an­sam­bel Ju-Ju, kes esi­ne­sid par­gis, ait-kui­va­tis ning jaa­ma­hoo­nes. Folk­loo­ri­fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja oli In­ga Koit­la, kes kut­sus ap­pi oma nais­tant­su­rüh­ma Päi­ke­se­ra­tas liik­med MTÜst Tant­su­ra­tas. Kor­ral­dus­mees­kon­na liik­med tun­dis plat­sil ära ühe­su­gus­te kol­las­te sär­ki­de jär­gi, mil­lel fes­ti­va­li lo­god.

Päe­va­juht Maia Põ­la­je­va üt­les fes­ti­va­li sis­se­ju­ha­tu­seks: „Ees­ti moo­dus­tab pin­da­lalt ko­gu maail­mast 0,09 prot­sen­ti ja rah­vaar­vult 0,02 prot­sen­ti. Ar­go Moor on öel­nud kuld­sed sõ­nad: kul­tuur sün­nib ini­me­se koh­tu­mi­ses maail­ma­ga. Koh­tu­me siis sel­le­ga.”

Kor­ral­da­jad rää­ki­sid, et folk­loo­ri­fes­ti­val eri­neb teis­test fes­ti­va­li­dest sel­le poo­lest, et see kas­vas väl­ja soo­vist tut­vus­ta­da eri rah­vus­te kul­tuu­ri, kom­beid, toi­te, kä­si­tööd. Inga Koitla: „Ani­ja val­las elab üle 50 rah­vu­se, ini­me­si-naab­reid, kel­lest me ei tea, aga võik­si­me tea­da.”

Mä­lu­män­gu või­tis AIN TROL­LA
Eri­ne­valt va­ra­se­ma­test aas­ta­test, oli tä­na­vu folk­loo­ri­fes­ti­va­lil mä­lu­mäng, mis koos­nes kol­mest voo­rust ja fi­naa­list, mis olid ja­ga­tud päe­va jook­sul et­teas­te­te va­he­le. Mäng oli te­le­vi­sioo­nist tun­tud „Ees­ti män­gu” põ­hi­mõt­tel, kuid tä­rin­gut vee­re­ta­ma ei pi­da­nud. Osa­le­jaid oli 9 – kor­ral­da­jad va­li­sid sin­na Ani­ja val­las tun­tud isi­kud. Mä­lu­män­gu viis lä­bi MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge An­ne Oruaas. Kü­si­mu­sed koos­tas tun­tud mä­lu­män­gur Jev­ge­ni Nurm­la.

Esi­me­ses voo­rus võt­sid mõõ­tu Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ja HC Keh­ra Fänn-k­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Paul Luš­kov ja fes­ti­va­li eest­ve­da­ja In­ga Koit­la. En­ne võist­le­ma asu­mist esi­tas An­ne Oruaas män­gi­ja­te­le ka ühe soo­jen­dus­kü­si­mu­se. Või­tis ja fi­naa­li pää­ses Paul Luš­kov. Tei­ses voo­rus võist­le­sid Ani­ja val­la se­ga­rüh­ma tant­si­ja ja ka­la­mees Ain Trol­la, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja ko­ha­lik et­te­võt­ja Jaa­nus Ka­lev ning Keh­ra güm­naa­siu­mi ja Keh­ra las­teae­da­de pea­kokk Peep Kask. Neist tee­nis esi­ko­ha Ain Trol­la.

Vii­ma­ses voo­rus osa­le­sid Aeg­vii­du mat­ka­hu­vi­li­ne Sven Luks, lau­luõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru ja rah­va­tant­su­ju­hen­da­ja Ai­ta Tam­meorg. Pa­rim oli Sven Luks.

Kü­si­mu­sed olid eri vald­kon­da­dest, iga­le vas­ta­ja­le kor­da­möö­da. Tea­da tu­li ül­di­seid, aga ka Ani­ja val­la­ga seo­tud tee­ma­sid. Ani­ja val­la koh­ta koh­ta tu­li vas­ta­ja­tel pak­ku­da näi­teks se­da, mil­li­ses­se kü­las­se kin­gi­ti ta­lu Krist­jan Pa­lu­sa­lu­le, kes on Keh­ras sün­di­nud tun­tud se­riaa­li­näit­le­jan­na, mi­tu raud­tee­pea­tust ning kü­la on Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil.

Mälumängu finaal: küsimusi esitab ANNE ORUAAS, vastavad PAUL LUŠKOV, SVEN LUKS, AIN TROLLA. Üldvõidu pälvis PAUL LUŠKOV.
Mälumängu finaal: küsimusi esitab ANNE ORUAAS, vastavad PAUL LUŠKOV, SVEN LUKS, AIN TROLLA. Üldvõidu pälvis PAUL LUŠKOV.

Fi­naa­li võitis Paul Luško­v, kes oli parem Ain Trollast ja Sven Luksist.

Kõik osa­le­jad said Pi­ret Hau­ga­se ja Rii­na Tam­me­laa­ne küp­se­ta­tud lei­ba ja pa­ki vi­ta­mii­ne. Fi­naa­li kol­man­da ko­ha au­hind oli gii­di­tuur Keh­ra raud­tee­jaa­ma muu­seu­mis, tei­se ko­ha saa­nud võist­le­ja­le pa­ni MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam väl­ja kont­ser­di­pi­le­tid Ra­vi­la mõi­sas toi­mu­va­le su­ve­la­vas­tu­se­le „Ar­mas­tus on aja­vii­de” ning võit­ja sai va­li­da kont­ser­di­pi­le­tid Ani­ja mõi­sa su­ve­kont­ser­di­le.
Cur­ly St­ring­si­ga 2 aas­tat lä­bi­rää­ki­mi­si

Li­saks peae­si­ne­ja­te kont­ser­ti­de­le as­tu­sid la­va­le vo­kaa­lan­sam­bel Rja­bi­nuš­ka Maar­dust, näi­den­di „Ivan Tsa­re­vitš ja hall hunt” esi­ta­sid Keh­ra ve­ne­keel­se näi­te­rin­gi noo­red noor­soo­töö­ta­ja Alek­sei Kuz­mi­ni ju­hen­da­mi­sel, He­li Ka­ru lau­lu­lap­sed, Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi.

Fes­ti­va­li toe­tu­seks sai soe­ta­da 5eu­ro­se toe­ta­ja­pi­le­ti või eel­müü­gist 20 eu­rot maks­nud trip­pi­ja pi­le­ti, mis ta­gas sis­se­pää­su ait-kui­va­tis­se Mick Pe­da­ja ja Er­ki Kaik­ko­ne­ni kont­ser­di­le, raud­tee­jaa­ma Mee­li­ka Hain­soo ja Paul Da­nie­li kont­ser­di­le ning fes­ti­va­li jä­rel­peo­le koh­vi­kus­se Ko­du. Kõi­ki­de toe­ta­ja­pi­le­ti või trip­pi­ja pi­le­ti ost­nu­te va­hel loo­si­sid kor­ral­da­jad väl­ja au­hin­du spon­so­ri­telt.
Ke­ha­kin­ni­tust pak­ku­sid toit­lus­ta­jad Ani­ja val­last ja kau­ge­malt. Tun­tu­mad ko­ha­li­kud Ka­ti Köök, OÜ His­pa­ti­me, Keh­ra ko­ha­li­kud gru­sii­nid. Li­saks söö­gi­le-joo­gi­le olid fes­ti­va­lil kä­si­töö­müü­jad, laast­kor­vi­de töö­tu­ba ning te­ge­vu­sed las­te­le.

Eri rah­vu­si võiks roh­kem ol­la
Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kom­men­tee­ris, et folk­loo­ri­fes­ti­val on tä­nu­väärt üri­tus, mis on tek­ki­nud ko­da­ni­kual­ga­tu­se­na: „Ani­ja val­las on li­saks kau­ni­le loo­du­se­le suu­rim väär­tus meie ini­me­sed. Imet­len, kui­das nii pal­ju va­ba­taht­lik­ke on kor­ral­da­mi­se­le kaa­sa ai­da­nud.“

Vä­ga pal­ju eri rah­vus­te esin­da­jaid fes­ti­va­lil siis­ki nä­ha pol­nud. Jõe ää­res ja­lu­ta­nud ve­ne-ees­ti se­ga­pe­re­dest noo­red üt­le­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käi­sid fes­ti­va­lia­lal söö­mas, kuid ke­da­gi teist pea­le Cur­ly St­ring­si nad ka­vast en­da jaoks ei leid­nud.

La­va ees pin­gil is­tu­nud Na­tal­ja Too­ming aga lau­sus, et te­ma jaoks on fes­ti­val Keh­ra aas­ta suur­sünd­mus, kui­gi ko­lis paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si Keh­rast Tal­lin­nas­se: „Ko­du­kan­ti tõm­bab ik­ka ta­ga­si, et nä­ha en­di­seid sõp­ru-tut­ta­vaid, fes­ti­val an­nab sel­leks põh­ju­se. Ka­va on pii­sa­valt ti­he, et kõik saak­sid lei­da en­da­le mi­da­gi mee­le­pä­rast ning vee­ta mõ­nus päev ko­dust väl­jas.”

Pea­kor­ral­da­ja In­ga Koit­la üt­les pä­rast fes­ti­va­li, et kui­gi fes­ti­val läks kor­da, oleks või­nud osa­le­jaid roh­kem ol­la: „Müü­si­me pi­le­teid vä­hem, kui loot­si­me. See pa­ni meid mõt­te­le, et ehk peaks järg­mi­se aas­ta fes­ti­va­li va­he­le jät­ma, ko­gu­ma ener­giat ja ideid. Võik­si­me kes­ken­du­da ait-kui­va­tis toi­mu­va­te­le kont­ser­ti­de­le, mis on vä­ga häs­ti käi­ma läi­nud.”

Festivali üks esinejatest – Anija vallast pärit KAISA JÕHVIK.
Festivali üks esinejatest – Anija vallast pärit KAISA JÕHVIK.

Ta tõ­des, et kol­me aas­ta­ga on kor­ral­dus­mees­kond proo­vi­nud eri nip­pe, kui­das rah­vast ko­dust väl­ja saa­da: „Sa­ge­li kur­de­tak­se, et Keh­ras mi­da­gi ei toi­mu. Kui aga te­hak­se, ei tu­le need kurt­jad ta­va­li­selt ko­ha­le. On aga rõõm te­ha fes­ti­va­li nei­le, kes tu­le­vad ja nau­di­vad.”

Ta li­sas, et kor­ral­da­mi­ne võt­tis ko­gu aas­ta, alus­ta­ti siis, kui möö­du­nud fes­ti­val lõp­pes. Oli ar­va­mus­kü­sit­lus, uu­te idee­de mõt­le­mi­ne, ra­has­tusp­ro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­ne ning spon­so­ri­te ot­si­mi­ne. In­ga Koit­la sõ­nas, et spon­so­ri­te leid­mi­seks tu­li väl­ja saa­ta pal­ju abi­pal­veid, kuid et­te­võt­jad ja tei­sed olid rõõ­mu­ga nõus ai­ta­ma – and­ma au­hin­du loo­siks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. juulil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la MTÜ­de ja et­te­võt­ja­te mei­li­lis­tid