Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu sai 85

1168

Es­mas­päe­val, 30. ok­toob­ril tä­his­ta­ti Keh­ras koos raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la lõp­pe­mi­se­ga raa­ma­tu­ko­gu 85. sün­ni­päe­va. Pakuti koh­vi ja kring­lit, kü­la­li­sed tõid raa­ma­tu­kok­ku lil­li. Lu­ge­jad said loo­si­kor­vist võt­ta vik­to­rii­ni­kü­si­mu­se, õi­ges­ti vas­ta­jai­le olid au­hin­nad. Kü­si­mu­sed olid raa­ma­tu­ko­gu aja­loost, näi­teks kü­si­ti, mit­mes ma­jas on Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu 85 aas­ta jook­sul töö­ta­nud. Õi­ge vas­tus on 6. Kui­gi ilm oli ko­le, käis sün­ni­päe­val raa­ma­tu­ko­gus üle sa­ja ini­me­se, rõõ­mus­tas di­rek­tor Tii­na Nõl­vak.