Keh­ra Põr­gu­põh­ja päev toi­mus 20. kor­da

2583
Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­da­ja­te põ­hi­tuu­mik AN­NE­LY PAK­KA­NE, AI­RE MART­SEPP ja SIL­VA LAU­PA.

Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa päe­va kor­ral­da­ti esi­mest kor­da 19 aas­tat ta­ga­si, 1998. aas­ta au­gus­tis.

Lau­päe­val, 5. au­gus­til toi­mu­nud Keh­ra Põr­gu­põh­ja 20. päe­va ka­va oli tra­dit­sioo­ni­li­ne – alus­tu­seks tä­na­ti lin­nao­sa va­ne­maid ja tee­ne­ka­maid ela­nik­ke ning spon­so­reid, val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam tä­nas ka päe­va kor­ral­da­jaid – val­la­va­lit­sus pre­mee­ris MTÜd Põr­gu­värk tä­nu­kir­ja ja 200 eu­ro­ga. Järg­ne­sid sport­li­kud ja mee­le­la­hu­tus­li­kud män­gud ja võist­lu­sed nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le, esi­ne­mi­sed, ta­va­pä­ra­ne oli ka oks­jon ning „põr­gu­päe­va“ nael – just Põr­gu­põh­ja päe­vast väl­ja­kas­va­nud sõu­teat­ri Põr­gõ­kõ­sõ eten­dus „Äm­ma pulm“. Õh­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Põr­gu­põh­ja tä­na­vu­sed Juu­la ja Jür­ka – Kris­ti Ran­nu ja Tar­mo Malts. Kui Juu­la ja Jür­ka olid tõr­vi­ku­test süü­ta­nud lõk­ke, jät­kus õh­tu tant­su­peo­ga, esi­nes Uno Kaup­mees.
Il­ma­taat kor­ral­da­jaid ei hel­li­ta­nud – vei­di pä­rast Põr­gu­põh­ja päe­va ava­mist al­gas tu­gev vih­ma­sa­du. Kui­gi rah­va­ma­ja nais­rüh­ma Päi­ke­se­ra­tas ning Kuu­sa­lu tant­suk­lu­bi Ro­sa Ver­de esi­ne­mi­ne tõi kor­raks päi­ke­se väl­ja, ja­gus tu­ge­vaid sa­ju­hoo­ge ko­gu päe­vaks.
Põr­gu­põh­ja päev on toi­mu­nud iga­su­gu­se il­ma­ga – ole­me saa­nud tu­ge­vat vih­ma, kuid on ol­nud ka kor­di, kus öö­sel­gi on 30 soo­jak­raa­di, üt­le­sid pea­kor­ral­da­jad Sil­va Lau­pa ja An­ne­ly Pak­ka­ne.
„Nii pal­ju on meil ena­mas­ti ve­da­nud, et õh­tu­se eten­du­se ajaks on suur sa­du la­ka­nud,“ li­sas Sil­va Lau­pa.
Sa­mu­ti oli ka tä­na­vu. Kui Põr­gõ­kõ­sõ sõu suu­re hi­li­ne­mi­se­ga al­gas, sest pruut­paa­ri sõi­du­ta­ma pi­da­nud moo­to­rra­tas tõr­kus käi­vi­tu­mast, ei ol­nud pealt­vaa­ta­jail vih­ma­var­je va­ja ava­da. Selleks ajaks oli Põrgupõhja uue katuse saanud lava juurde, kus päeval oli rahvast üsna hõredalt, tulnud publikut  juurde. Sõu­eten­du­se kesk­mes oli mul­lu­ses näi­te­män­gus tei­ne­teist leid­nud äm­ma (Sir­je Põ­len­dik) ja äia (Mar­gus Roo­si) pulm. Pul­ma­kü­la­lis­te seas olid kõ­hu­tant­si­jad, Vla­di­mir Il­ji­tš Le­nin, tant­su­mem­med Si­be­rist ja mit­med tei­sed.

Al­ga­tas Ka­ja Sa­lu­mäe
Ka­hel esi­me­sel aas­tal oli Põr­gu­põh­ja päe­va pea­kor­ral­da­ja Ka­ja Sa­lu­mäe, kes nüüd elab Nor­ras. Keh­ras on lii­ga vä­he ühi­sü­ri­tu­si, põh­jen­das ta too­kord.
„Kui Ka­ja oli se­da kaks kor­da tei­nud ja plaa­nis su­veks min­na Nor­ras­se, üt­les mul­le – äk­ki teed nüüd si­na. Aru­ta­si­me Sil­va­ga as­ja ja hak­ka­si­me­gi te­ge­ma,“ mee­nu­tas An­ne­ly Pak­ka­ne.
Koos on nad ol­nud 18 aas­tat Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­da­mi­se eest­ve­da­jad, vii­mas­tel aas­ta­tel on neil abiks ka ko­du­kan­ti naas­nud Ai­re Mart­sepp.
„Va­hel jook­seb küll ju­he kok­ku, kuid sel­lest saab üle na­gu kül­me­tus­hai­gu­sest ning Põr­gu­põh­ja päe­va et­te­val­mis­ta­mi­ne on saa­nud just­kui elu­stii­liks. Ter­ve su­vi lä­heb küll ala­ti na­gu hun­di une­nä­gu nii, et ko­guaeg on kii­re, aga eks siis tal­vel nau­din ah­ju­küt­mist,“ ju­tus­tas Sil­va Lau­pa.
Et­te­val­mis­tus­tööd al­ga­vad ke­va­di­ti sel­lest, et nai­sed kohtuvad ja pa­ne­vad „di­rek­tii­vid“ kir­ja, see­jä­rel hak­ka­vad töid jao­ta­ma. Sil­va Lau­pa mee­lest po­le nad töö­de de­le­gee­ri­mist 20 aas­ta­ga veel ära suut­nud õp­pi­da, kuid An­ne­ly Pak­ka­ne ar­vas, et na­tu­ke ik­ka os­ka­vad.
„Esi­me­sed kaks aas­tat me ai­nult jook­si­me, nüüd saan va­he­peal ise­gi kont­ser­ti kuu­la­ta,“ mär­kis ta.
Nai­sed kin­ni­ta­sid, et nei­le on ol­nud abiks ka tei­sed Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud ning kor­ral­dus­töö­des­se on kaa­sa­tud kõik pe­re­liik­med. Ka spon­so­rid on pea­mi­selt oma lä­he­das­te­ga seo­tud – Sil­va Lau­pa po­ja Tal­lin­nas te­gut­sev et­te­võt­te, An­ne­ly Pak­ka­se va­ne­ma­te kon­diit­riä­ri OÜ Neio. Ala­ti on toe­ta­ja­te seas Põr­gu­põh­ja en­di­se ela­ni­ku Ur­mas Laa­ne­mi fir­ma Laa­dur, toe­tust saa­dak­se ka val­laee­lar­vest.
Põr­gu­põh­ja päe­va „fir­ma­üri­tu­seks“ saa­nud õh­tu­se sõu­eten­du­se au­tor on sa­mu­ti Sil­va Lau­pa. Ta rää­kis, et kir­ju­tab se­da na­gu see­bioo­pe­rit – igal aas­tal on tükk eel­mi­se järg. Näit­le­ja­te põ­hi­tuu­mik on sa­ma, ühes näi­te­män­gus on osa­le­jaid ol­nud ku­ni 50.
„Tee­me neid sõu­sid, et kor­ral­dusst­res­si maan­da­da – sel­leks lä­he­me lõ­puks ise la­va­le ja tee­me nal­ja,“ sõ­nas An­ne­ly Pak­ka­ne.
Põr­gu­põh­ja päe­va tra­dit­sioo­ni al­ga­ta­ja Ka­ja Sa­lu­mäe saa­tis 20. kor­da toi­mu­nud et­te­võt­mi­si kor­ral­da­jai­le ter­vi­tu­se, mil­les aval­das hea­meelt, et 20 aas­tat ta­ga­si ida­ne­ma pan­dud seem­nest on kas­va­nud igal aas­tal oo­da­tud ja kor­ral­da­tud pi­du: „Kui va­nas­ti oli ta­va­li­selt ki­rik ke­set kü­la ning elu keer­les üm­ber sel­le ja sel­le sees, siis Põr­gu­põh­jas peab­ki elu kee­ma just rist­teel.“

Eelmine artikkelRaa­si­kul al­gab Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­tus võib ala­ta tä­na­vu