Keh­ra pit­sa­koh­vik ot­sib töö­ta­jaid

1996

Keh­ra raud­tee­jaa­ma pit­sa­koh­vi­ku ra­ja­nud OÜ Taig­na­rull on saa­nud ava­mi­seks kõik va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed ja ot­sib töö­ta­jaid. Et­te­võt­te üks oma­nik­ke Hed­dy Vee­leid üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et re­mont on teh­tud, ter­vi­sea­met koos­kõ­las­tu­se and­nud ning pit­sa­koh­vi­kut ol­lak­se val­mis ava­ma ko­he, kui töö­ta­jad on lei­tud. Koh­vik on ra­ja­tud raud­tee­jaa­ma Keh­ra-pool­ses­se ot­sa, sis­se­pääs on ot­sauk­sest. Koh­vi­ku ku­jun­dus ja si­sus­tus teh­ti koos­töös hea­de tut­ta­va­te­ga. Ras­mus Me­ri­voo Kuu­sa­lust kii­dab, et koh­vik on ke­na ja asub vä­ga eri­li­ses ko­has ning on to­re, et MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ma­ja kor­da te­gi: „See on Ees­tis ai­nus hoo­ne, mis on kü­las­ta­ja­te­le ava­tud ja asub raud­tee­le lä­he­dal ning rong ki­hu­tab nii­võrd li­gi­dalt möö­da. Efekt, kui is­tud ak­na all ja rong ki­hu­tab möö­da, on või­mas. On ka ideaal­ne koh­tu­mis­paik Tal­lin­na ja Kuu­sa­lu va­hel, ku­hu saab tul­la ron­gi­ga kii­res­ti Tal­lin­nast ja Kuu­sa­lust jõuab sin­na au­to­ga sa­mu­ti rut­tu ko­ha­le.“ Ta rää­kis ka, et koos Kris­tin Ka­la­me­he ja Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti­ga loo­dud ku­re­kell on pit­sa­koh­vi­ku sei­nal ning sealt saa­di idee ja pit­sa­koh­vi­ku oma­nik Jan­no Vald­mann kin­kis ku­re­kel­la pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­lai­di­le, kui ta käis Keh­ras, hiljem tel­li­ti ka kin­gi­tu­seks pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­ta­se­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la MTÜ­de ja et­te­võt­ja­te mei­li­lis­tid
Järgmine artikkelPolitseikroonika