Keh­ra mä­lu­män­gu võit­sid Su­va­li­sed 

544

5. märt­sil toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja viies mäng. Võist­kon­di oli kuus: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB ja Su­va­li­sed.

Esi­me­se ko­ha saa­vu­tas võist­kond Su­va­li­sed 39 punk­ti­ga. Võist­kon­nas män­gi­sid An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Rain Pää­ren ja Kai­do Rei­man. Tei­seks tu­li 30 punk­ti­ga võist­kond Park­si koos­sei­sus En­del Soo, Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask ning kol­mas oli võist­kond YKB: An­ge­li­ka Va­ris, Peep Kask, Ma­rek Kee­rand, Rai­do Ker­ner ja Nee­me Peek. Ne­mad said 26 punk­ti.

Kok­ku­võt­tes asus Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja juh­ti­ma sa­mu­ti Su­va­li­sed, kel­lel on 194 punk­ti. Tei­sel ko­hal asub Mne­mo­siin 185 punk­ti­ga ja kol­man­dal ko­hal on Park­si, kel­lel on 175 punk­ti. Järg­ne­vad  Mes­sa, Saa­ja, YKB ja sel kor­ral mit­te osa­le­nud Ala­ve­re ASK.                         

Järg­mi­ne mäng toi­mub 2. ap­ril­lil Keh­ra rah­va­ma­jas.

MART SCH­MEIDT