Keh­ra liu­vä­li on ava­tud

1196

Eel­mi­sest ree­dest saab Keh­ra staa­dio­ni kõr­val liu­väl­jal, mis su­vel on korv­pal­li ja ekst­reems­por­dip­lats, taas ui­su­ta­da. „Kast­si­me se­da nä­da­la­päe­vad, ree­deks oli jää pii­sa­valt paks, uisutamiseks sobiv,“ sõ­nas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se. Ta li­sas – kui möö­du­nud tal­vel vee­ti liu­väl­ja jaoks vett jõest, siis su­vel pan­di staa­dio­ni kõr­va­le tu­le­tõr­je­hüd­rant ning see te­gi tä­na­vu­se ui­sup­lat­si te­ge­mi­se tun­du­valt liht­sa­maks. Esi­mes­te päe­va­de­ga on liu­väl­ja aga­ralt ka­su­ta­tud, uis­ke saab lae­nu­ta­da spor­di­kes­ku­sest. Liu­vä­li on val­gus­ta­tud õh­tul kel­la 11ni.