Keh­ra küt­te­to­rus­tik jääb Vel­ko AV-le

917

Vel­ko AV nõu­ko­gu ot­sus­tas, et Keh­ra küt­tet­ras­se uue­le soo­ja­toot­ja­le ren­di­le ei an­ta.

Möö­du­nud nä­da­lal oli Ani­ja val­la­le kuu­lu­va kom­mu­naa­let­te­võt­te Vel­ko AV nõu­ko­gu era­kor­ra­li­ne koo­so­lek, kus aru­ta­ti küt­te­to­rus­ti­ku ren­di­le and­mist uue kat­la­ma­ja oma­ni­ku­le, tu­le­vast ke­va­dest Keh­ras soo­ja toot­va­le SW Ener­gia­le.

„SW Ener­gia on aval­da­nud soo­vi võt­ta Vel­kolt soo­jat­ras­sid ren­di­le. Ole­me se­da nõu­ko­gus pi­kalt aru­ta­nud, lõ­puks tu­li te­ha ot­sus. Kõ­ne all oli kolm va­rian­ti: soo­ja­toot­ja po­le tras­si­de ope­raa­tor ehk küt­te­to­rus­tik jääb en­di­selt Vel­ko AV hal­la­ta, Vel­ko an­nab need null­ren­di­ga SW Ener­gia­le või SW hak­kab tras­si­de eest maks­ma ren­ti amor­ti­sat­sioo­ni ula­tu­ses ehk li­gi­kau­du 8000 eu­rot kuus,“ üt­les Vel­ko AV nõu­ko­gu esi­mees Lii­vi Han­sen.

SW Ener­gia esi­tas kal­ku­lat­sioo­nid, mis hak­kaks soo­ja­hind maks­ma ju­hul, kui ne­mad saak­sid tras­si­de ope­raa­to­riks, Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö tegi ar­ves­tu­se, mil­li­ne on Keh­ra toa­soo­ja hind ju­hul, kui tras­sid jää­vad Vel­ko­le. Sel­gus, et ela­ni­ke­le on kõi­ge sood­sam, kui küt­te­to­rus­tik­ke hal­dab ka edas­pi­di Vel­ko AV.

„Nõu­ko­gu üks­meel­ne ot­sus oli soo­jat­ras­se ren­di­le mit­te an­da, nen­de ope­raa­to­riks jääb Vel­ko AV,“ sõ­nas Lii­vi Han­sen.

Ta li­sas: „Ot­sus­ta­vaks said ma­jan­dus­li­kud ana­lüü­sid. Pea­legi ol­nuks kum­ma­li­ne, kui an­nak­si­me kor­ras tras­sid äriet­te­võt­te­le ren­di­le ta­su­ta. Kui aga kü­sik­si­me nen­de eest ren­ti, ka­jas­tuks see ko­he ka soo­ja­hin­nas.“

Erik Jü­riöö sõ­nul on Vel­ko AV küt­te­to­rus­ti­kes­se vii­ma­se viie aas­ta jook­sul in­ves­tee­ri­nud üle 1,3 mil­jo­ni eu­ro.

„Vei­di on veel te­ha, kuid võib öel­da, et ole­ma­so­lev trass on nüüd­seks enam-vä­hem täies ma­hus re­no­vee­ri­tud-re­konst­ruee­ri­tud. Edas­pi­di ehi­ta­me uu­si lõi­ke, kui Keh­ras­se ra­ja­tak­se näi­teks kor­ter­ma­ju,“ lau­sus ta.

Lii­vi Han­sen sel­gi­tas – kui­gi prae­gu ot­sus­ta­ti soo­jat­ras­sid jät­ta Vel­ko AV ope­ree­ri­da, ei tä­hen­da see, et tu­le­vi­kus ei võiks nõu­ko­gu te­ha teist­su­gust ot­sust: „Kui koos­töö soo­ja­toot­ja­ga su­jub ning nii tu­leb ela­ni­ke­le sood­sam, siis miks mit­te an­da tras­sid edas­pi­di ren­di­le.“

SW Ener­gia või­tis Keh­ra soo­ja­toot­mi­se kon­kur­si 12 aas­taks. Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab et­te­võ­te hak­ka­ma Keh­ras soo­ja toot­ma tu­le­va aas­ta ap­ril­list. Pä­rast soo­ja­toot­ja va­he­tu­mist muu­tub ka soo­ja­hind. Prae­gu mak­sa­vad keh­ra­la­sed küt­te eest 57,01 eu­rot/MWh. SW Ener­gia või­tis kon­kur­si piir­hin­na­ga 39,50 eu­rot/MWh, mis koos käi­be­mak­su­ga on 47,40 eu­rot/MWh. Koos võr­gu­ta­su ehk tras­si­ku­lu­de­ga hak­kab uus hind klien­ti­de­le ole­ma mak­si­maal­selt 60,01 eu­rot/MWh – tõus on ku­ni 3 eu­rot/MWh ehk 5,26 prot­sen­ti.

„See on mak­si­maal­ne ehk piir­hind, SW Ener­gia peab soo­ja­toot­mi­se ja meie oma võr­gu­hin­na kin­ni­ta­ma kon­ku­rent­sia­me­tis,“ sel­gi­tas Erik Jü­ri­öö.

Eelmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti MV lii­der
Järgmine artikkelMiks saab la­hu­ta­tud va­ne­ma­te laps Raa­si­ku val­las vaid pool ra­nit­sa­toe­tu­sest?