Keh­ra kuns­ti­de­kool tä­his­tas juu­be­lit 5 kont­ser­di­ga

1982
Kehra kunstidekoolis töötavad 20 õpetajat, neist suurem osa esines laupäeval toimunud kontsert-aktusel, kus oma kolleege tutvustas kooli direktor ENE KERB (pa­re­mal).

Plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no juu­be­li­kont­ser­di­ga ala­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­li sün­ni­päe­va­nä­dal
kul­mi­nee­rus kont­ser­ti­de­ga güm­naa­siu­mis ja kuns­ti­de­koo­lis.

Nä­da­la sees oli kuns­ti­de­koo­lil kolm kont­ser­ti – enda saa­lis mu­sit­see­ri­sid õpe­ta­jad ja õpi­la­sed, He­li lau­lus­tuu­dio lap­sed esi­ne­sid ka ko­gu­du­se­ma­jas. Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril oli kuns­ti­de­koo­li 55. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks veel kaks pi­du – kont­sert-ak­tus Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ning jä­rel­kont­sert kuns­ti­de­koo­lis, kus esi­ne­sid pe­rean­samb­lid ning koo­li vi­list­la­ne, muu­si­kaa­ka­dee­mias elekt­roo­ni­list muu­si­kat õp­pi­nud Kai­sa Jõh­vik.

Kont­sert-ak­tu­sel va­hel­du­sid kuns­ti­de­koo­li prae­gus­te ja en­dis­te õpi­las­te ning õpe­ta­ja­te esi­ne­mi­sed tä­nu­de ja õn­nit­lus­te­ga.

„Meil on suur hulk noo­ri ener­gi­li­si õpe­ta­jaid,“ rõõ­mus­tas kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Ene Kerb kont­sert-ak­tu­sel Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis töö­ta­jaid tut­vus­ta­des.

Kuns­ti­de­koo­lil on 22 töö­ta­jat, kellest 20 on õpe­ta­jad. Neist kaks – plaat­pil­li­de ja rüt­mi­ka­õpe­ta­ja Ka­di Voo­sel ning kuns­tiõ­pe­ta­ja Ok­sa­na Tka­tšen­ko, on sa­ma koo­li vi­list­la­sed. Aas­ta­küm­neid kuns­ti­de­koo­lis töö­ta­nud flöö­diõ­pe­ta­jat Eda Jü­ri­sood, plaat­pil­li­de ja rüt­mi­ka­õpe­ta­jat Ül­le Rau­da, kuns­ti­õpe­ta­ja Ma­re Vil­lem­sood, lau­lus­tuu­dio õpe­ta­jat He­li Ka­ru ning ka iseennast ni­me­tas Ene Kerb õpe­ta­ja­te ras­ke­ka­hur­väeks. Koo­li staa­ži­kam on kla­ve­riõ­pe­ta­ja Re­gi­na Jõ­gio­ja, kes on töö­ta­nud seal 32 aas­tat, Ene Kerb ja Eda Jü­ri­soo 29 aas­tat.

Koo­li­pe­ret õn­nit­le­nud Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja an­dis Ene Ker­bi­le üle muu­si­ka­riis­tu müü­va Stan­ford Mu­si­cu 100eu­ro­se kin­ke­kaar­di, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas lil­led. Õpe­ta­jad Ma­re Vil­lem­soo ja Eda Jü­ri­soo said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad, Ok­sa­na Tka­tšen­ko­le an­ti üle õpe­ta­ja­te päe­val tal­le mää­ra­tud tä­nu­ki­ri.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi esin­da­ja Ene Har­jo kin­kis kuns­ti­de­koo­li­le väi­ke­se trom­pe­ti, mil­le­ga saa­vad män­gi­da väik­se­mad lap­sed, kes on al­les al­ga­jad: „Tä­nan kõi­ki, kes ost­sid su­vel Keh­ra päe­val pa­be­ri­vab­ri­ku raa­ma­tu – sel­lest lae­ku­nud tu­lu on osa sel­le pil­li ost­mi­sel.“

Pil­li võt­tis vas­tu puhk­pil­li­õpe­ta­ja And­rei Sed­ler. Vi­list­la­ne Ki­rill Ko­loc­hen­ko de­monst­ree­ris, et väi­ke­sest pil­list saab väl­ja võ­lu­da võim­sa hää­le.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal tun­nis­tas, et ka te­ma alus­tas 45 aas­tat ta­ga­si kuns­ti­de­koo­lis puhk­pil­li­õpin­guid: „Aga ju­ba siis olid koo­lis tar­gad õpe­ta­jad, said aru, et mul on ele­vant kõr­va pea­le as­tu­nud.“

Kont­sert-ak­tu­se lõ­pe­tas Keh­ra kuns­ti­de­koo­li ja Lok­sa muu­si­ka­koo­li ühi­ne puhk­pil­lior­kes­ter. Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus sel­gi­tas, et ka­hel koo­lil on ühi­ne puhk­pil­li­õpe­ta­ja And­rei Sed­ler ning or­kest­ri jaoks ühen­da­ti mõlema koo­li jõud.

Kehra gümnaasiumi saalis toimunud juubelikontserdi lõpetas Kehra kunstidekooli ja Loksa muusikakooli ühine puhkpilliorkester, mida juhatas mõlema kooli õpetaja ANDREI SEDLER.
Kehra gümnaasiumi saalis toimunud juubelikontserdi lõpetas Kehra kunstidekooli ja Loksa muusikakooli ühine puhkpilliorkester, mida juhatas mõlema kooli õpetaja ANDREI SEDLER.

Jä­rel­peol esi­ne­sid pe­rean­samb­lid
Jä­rel­peol kuns­ti­de­koo­li saa­lis as­tus üles nä­dal va­rem Xi­lo­fo­no juu­be­lil esi­ne­nud las­te­va­ne­ma­te plaat­pil­lian­sam­bel. See­jä­rel mu­sit­see­ri­sid koos kuns­ti­de­koo­lis õp­pi­nud või veel õp­pi­vad õed – Je­le­na-Eleo­no­ra, Na­ta­lia ja Li­dia Ka­pi­tan, ven­nad Er­vin ja Mar­tin Kar­pen­ko, vi­list­las­te akor­dio­nian­sam­bel ning Lu­haää­re, Laan­de ja Kaa­lo pe­rean­samb­lid.

„Kui pean rah­va ees kõ­ne­le­ma, ei tu­le mul när­vi sis­se, aga kui pean pil­li män­gi­ma, on närv sees,“ üt­les koos kol­mest tüt­rest ka­he­ga esi­ne­nud Avo Laan­de, kes õpib teist aas­tat kuns­ti­de­koo­li täis­kas­va­nu­te õp­pes akor­dio­nit.

„To­re on koos män­gi­da, aga esi­ne­mi­se ajal mõt­le­sin: is­si, pa­lun ära mi­ne sas­si. Tä­na tu­li tal pä­ris häs­ti väl­ja,“ kii­tis pe­rean­samb­lis plaat­pil­le män­gi­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne Ada Laan­de.

Pe­rean­samb­li kol­mas lii­ge, kla­ve­ril saat­nud Ane Laan­de on kuns­ti­de­koo­li ju­ba lõ­pe­ta­nud ja just te­ma on „süü­di“, et isa asus täis­kas­va­nueas pil­li õp­pi­ma. Kui aas­taid kla­ve­rit õp­pi­nud tüt­rel hak­kas mo­ti­vat­sioon lan­ge­ma ja isa sun­dis te­da har­ju­ta­ma, hei­tis ta isa­le et­te: „Mi­da si­na sel­lest tead, sa ei ole muu­si­ka­koo­lis käi­nud.“ Ta pak­kus kok­ku­le­pet – kui te­ma muu­si­ka­koo­li lõ­pe­tab, hak­kab isa seal õp­pi­ma.

„Muu­si­ka­koo­li lõ­pe­ta­mi­sel võt­tis ta di­rek­to­ril nöö­bist kin­ni ja tea­tas, et järg­mi­sest aas­tast tuleb isa õp­pi­ma. Lu­ba­dus oli an­tud, hak­ka­sin­gi,“ lau­sus Avo Laan­de.

Ta kii­tis vä­ga Keh­ra kuns­ti­de­koo­li, kes an­nab ka täis­kas­va­nu­le või­ma­lu­se õp­pi­da ja end täien­da­da – te­ma abi­kaa­sa Rii­na Laan­de on seal aas­taid käi­nud täis­kas­va­nu­te kuns­tiõp­pes.

Esi­me­ne lõ­pe­ta­ja oli EPP SOO
Keh­ra kuns­ti­de­koo­li prae­gu­seid või­ma­lu­si kii­tis ka esi­me­ne lõ­pe­ta­ja, Keh­ra las­te­muu­si­ka­koo­li lõ­pu­tun­nis­tu­se num­ber 1 oma­nik, Keh­ra koo­li kauaaeg­ne en­di­ne muu­si­ka­õpe­ta­ja Epp Soo: „Kui meie alus­ta­si­me, har­ju­ta­si­me vaid klas­si­ka­li­si lu­gu­sid, nüüd on ka tun­tud lood ja pop­muu­si­ka. Klas­si­ka­li­se muu­si­ka­ha­ri­du­se kõr­val an­nab kool ka vei­di ker­ge­mat hu­vi­ha­ri­dust. See on hea, lap­sed ei tü­di­ne ära ega jä­ta poo­le­li.“

Ta mee­nu­tas, et te­ma isa Paul Va­li oli üks neist, kes soo­vi­sid, et Keh­ras loo­daks muu­si­ka­kool. Lu­ba saa­di ning en­ne Keh­ras le­gen­daar­se muu­si­kaõ­pe­ta­ja Jo­han­nes Luo ja see­jä­rel koo­ri­juht Uno Poo­la juu­res 5. eluaas­tast pea­le kla­ve­ri­män­gu õp­pi­nud Epp Soo võe­ti 1962. aas­tal ava­tud muu­si­ka­koo­li 4. klas­si, vei­di aja pä­rast vii­di üle 5. klas­si.

„Muu­si­ka­kool asus kesk­koo­li­ma­jas, klas­si­des olid kla­ve­rid, pil­li­tun­nid olid pä­rast koo­li­tun­di­de lõp­pu. Õpe­tas Ivi­ka-Ly Ka­da­rik, su­pe­rõ­pe­ta­ja, te­mast sü­dam­li­ku­mat ini­mest po­le,“ mee­nu­tas Epp Soo, kes oli 1965. aas­tal üks koo­li esi­mes­test lõ­pe­ta­ja­test. Kõik kolm, pea­le te­ma ka Mad­li-Maar­ja Saar­loo ja Tiia Tuu­lik, lõ­pe­ta­sid kla­ve­ri eria­la, esi­me­sed akor­dio­niõ­pi­la­sed lõ­pe­ta­sid koo­li 1967. aas­tal, hil­jem li­san­du­sid viiu­li, trom­pe­ti ja teis­te pil­li­de õpi­la­sed. Nüüd­seks on koo­lis eri­ne­va­te pil­li­de ja kuns­tiõp­pe lõ­pe­ta­nuid 399.

Epp Soo mär­kis, et il­ma Keh­ra muu­si­ka­koo­li­ta ei oleks te­mast muu­si­kaõ­pe­ta­jat saa­nud ning Keh­ra güm­naa­siu­mi töö­ta­des soo­vi­tas ta ka pal­ju­del oma õpi­las­tel min­na muu­si­ka­koo­li.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelTal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­tu­de sul­ge­mi­ne te­ki­tas Kiius te­ra­va aru­te­lu