Keh­ra kool ko­gub vi­list­las­te mee­nu­tu­si

392
Kehra kool.

Keh­ra güm­naa­siu­m plaa­nib koo­li 170. sün­ni­päe­vaks tu­le­val sü­gi­sel luua koo­li au­väär­se­te­le õpe­ta­ja­te­le pü­hen­da­tud sei­na. Sel­leks kut­su­tak­se vi­list­la­si üles pa­ne­ma kir­ja mee­nu­tu­si le­gen­daar­se­test õpe­ta­ja­test ja mä­les­tu­si oma koo­lia­jast. Koo­li juu­be­liks on ka­vas väl­ja an­da ka 7. koo­lial­ma­nahh „Mõt­te­lend“, kus on li­saks õpi­las­töö­de­le ka üle­vaa­de koo­li te­ge­vu­sest vii­mas­te aas­ta­te jook­sul. Koo­lis kuu­lu­ta­ti al­ma­nah­hi kaa­ne­ku­jun­du­se leid­mi­seks väl­ja kon­kurss. Pa­ri­maid pre­mee­ri­ti 7. no­vemb­ril, mil tä­his­ta­ti koo­li 169. sün­ni­päe­va. Kon­kur­si peaau­hin­na või­tis Kir­ke Tam­mis­te. Keh­ra koo­li aja­lu­gu põh­ja­li­kult kä­sit­lev raa­mat il­mus 2000. aas­tal, mil tä­his­ta­ti koo­li 150. sün­ni­päe­va.

Eelmine artikkelKeh­ra raud­tee­pool­ne ripp­sild on re­no­vee­ri­tud
Järgmine artikkelAni­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa