Keh­ra ja Aru­kü­la langesid ka­ri­ka­võist­lus­tel kon­ku­rent­sist

644

Ees­ti­kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te ava­rin­gis pi­das HC Keh­ra 17. ok­toob­ril võõr­sil kor­dus­män­gu tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga ning kui­gi mäng lõp­pes 32:32 vii­gi­ga, lan­ges esi­me­se oma­va­he­li­se män­gu 10 vä­ra­va­ga kao­ta­nud HC Keh­ra ka­ri­ka­sar­jast väl­ja, Põl­va pää­ses skoo­ri­ga 64:54 vee­rand­fi­naa­li.

Tei­ne mäng Põl­vas kul­ges ta­sa­vä­gi­selt. 23 mi­nu­ti jook­sul ei saa­nud kumb­ki mees­kond 1punk­ti­li­sest edust roh­ke­mat. Siis viis Uvis St­raz­dinš Keh­ra juh­ti­ma 13:11, kuid pea­gi oli tab­lool jäl­le viik. Ava­pool­a­ja või­tis Keh­ra 15:14. Tei­sel pool­tun­nil õn­nes­tus Keh­ral suu­ren­da­da va­he kor­raks 4vä­ra­va­li­seks – 22:18, kuid Põl­va män­gis va­he ik­ka­gi ta­ga­si ning mäng lõp­pes 32:32. Keh­ra re­sult­taiiv­seim oli 7 vä­ra­vat vi­sa­nud Dmõt­ro Jan­kovs­ki, Uvis St­raz­dinš vis­kas 5 ning And­rei Vah­no­vitš, Mar­tin Ne­rut ja Da­vid Mam­po­ria 4 vä­ra­vat.

Päev va­rem oli kon­ku­rent­sist lan­ge­nud esi­lii­ga mees­kond HC Keh­ra/Pri­mend, kes kao­tas ko­du­ses kor­dus­koh­tu­mi­ses SK­le Ta­pa 24:31 (12:18) ning ka­he män­gu kok­ku­võt­tes 43:74. Kui kor­dus­män­gu ava­poo­la­ja lõ­pe­tas Ta­pa 6vä­ra­va­li­ses edu­sei­sus, siis tei­sel pool­a­jal õn­nes­tus Keh­ral esi­me­ne vä­rav vi­sa­ta al­les 8. mi­nu­til, Ta­pa mees­kon­na edu­seis oli sel­leks ajaks ju­ba 11 vä­ra­vat. Keh­ra noo­red män­gi­jad va­hen­da­sid küll va­het, kuid ik­ka­gi tu­li vas­tu võt­ta kao­tus. Krist­jan Luuk vis­kas Keh­ra/Pri­men­di ka­suks 9, Pa­vel Se­men­kov 4 vä­ra­vat.

Aru­kü­la/Au­den­tes män­gis 17. ok­toob­ril sa­mu­ti võõr­sil Vil­jan­di HC vas­tu ja pi­di tun­nis­ta­ma vas­tas­te 35:14 pa­re­must. Esi­me­se vä­ra­va sai Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kond al­les 12. mi­nu­til. Sel­leks ajaks oli ko­du­mees­kond ju­ba 7:1 ees, va­he kas­vas veel­gi ning ava­poo­la­ja lõ­puks oli Aru­kü­la/Au­den­tes 10vä­ra­va­li­ses kao­tus­sei­sus 7:17. Tei­sel poo­la­jal kas­vas va­he veel­gi ning män­gu lõ­puks kä­ri­ses va­he 21 vä­ra­va­le. Ava­män­gu 33:25 võit­nud Vil­jan­di pää­ses vee­rand­fi­naa­li ka­he män­gu kok­ku­võt­tes tu­le­mu­se­ga 68:39.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. oktoobril
Järgmine artikkelVal­la üldp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se muu­ta Aeg­vii­du ale­vi pii­re