Keh­ra ja Aru­kü­la kä­si­pal­li­noo­red said Eu­roo­pa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel 5. ko­ha

887

Ees­ti U17 (sün­di­nud 2000 ja hil­jem) kä­si­pal­li­koon­dis osa­les juu­li al­gu­ses Gö­te­bor­gis toi­mu­nud Eu­roo­pa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel ja sai seal 16 võist­kon­na seas 5. ko­ha. Ees­ti võist­kon­nas män­gi­sid ka Mar­tin Ne­rut ja Da­vid Mam­po­ria HC Keh­rast ning Mar­kus Kask ja Rau­no Kop­li Aru­kü­la SKst.
Ees­ti män­gis ühes alag­ru­pis Root­si, Slo­vak­kia ja Fää­ri saar­te võist­kon­da­de­ga ning tu­li Root­si jä­rel 4 punk­ti­ga tei­seks. See­jä­rel män­gi­ti 1. va­heg­ru­pis Aust­ria, Is­lan­di ja Poo­la­ga. Va­heg­ru­pis tu­li Ees­ti 2. punk­ti­ga kol­man­daks. 5.-6. ko­ha män­gus alis­tas Ees­ti mees­kond Iis­rae­li 35:31 (16:15). Mar­tin Ne­rut vis­kas võist­lus­tel kok­ku 18 vä­ra­vat, Mar­kus Kask 11, Da­vid Mam­po­ria 10 ning Rau­no Kop­li 2.
Ees­ti koon­di­se peat­ree­ner Mar­ko Koks jäi saa­vu­ta­tu­ga vä­ga ra­hu­le: „En­ne võist­lust po­leks kee­gi jul­ge­nud mei­le sel­list edu en­nus­ta­da. Meil oli pal­ju po­si­tiiv­seid ül­la­ta­jaid, kuid tub­lilt te­gut­ses ko­gu mees­kond, ei mur­du­nud ka ras­ke­tel het­ke­del.“