Kam­paa­nia „Ko­dud tu­leo­hu­tuks” – esi­me­sed küt­te­kol­ded on val­mis

1180

Pääs­tea­met an­nab ra­ha, et pa­ran­da­da tu­leo­hu­tust toi­me­tu­le­ku­ras­kus­te­ga ko­du­des, kus on kat­ki­sed küt­te­kol­ded ja elekt­ri­juht­med.

Tä­na­vu aas­ta al­gu­ses eral­das pääs­tea­met kõi­ki­de­le oma­va­lit­sus­te­le ra­ha, et va­he­ta­da väl­ja küt­te­kol­ded ja elekt­ri­sead­med ko­du­des, kus ela­vad las­te­rik­kad pe­red, ea­kad, puue­te­ga ini­me­sed, toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes leib­kon­nad. Abi­va­ja­ja­te ni­me­kir­jad pa­ni kok­ku pääs­tea­met koos oma­va­lit­sus­te amet­ni­ke ja sot­siaal­töö­ta­ja­te­ga. Ko­du­dest moo­dus­ta­ti pin­ge­ri­da, töid alus­ta­tak­se kõi­ge keh­ve­mas sei­sus küt­te­kol­le­test.

Raa­si­ku val­las pan­di jär­je­kor­da küm­me­kond ko­du, Ani­jal 5 ja Lok­sal 7. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lus val­lae­la­ni­kel tea­da an­da, kel­le küt­te­sead­med va­jak­sid va­he­tust või re­mon­ti, kok­ku saa­di ni­me­ki­ri 24 ko­du­ga.

Ani­ja val­la­le an­nab riik 10 902,13 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la­le 9848,21 eu­rot, Raa­si­ku val­la­le 7945,17 eu­rot, Lok­sa lin­na­le 14 474,87 eu­rot. Riik oo­tab, et oma­va­lit­su­sed pa­nus­tak­sid pro­jek­ti vä­he­malt sa­ma sum­ma­ga.

Lok­sa linn
Lok­sa linn tä­na­vu oma ee­lar­vest rii­gilt an­ta­va­le 14 474,87 eu­ro­le juur­de ei li­sa. Pääs­te­ame­ti juh­tivs­pet­sia­list An­ne Hein üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lok­sa linn on lu­ba­nud pa­nus­ta­da järg­mi­sel aas­tal, sest pro­jekt kes­tab kaks aas­tat.

Ta kii­tis, et Lok­sal on jõu­tud esial­gu kõi­ge kau­ge­ma­le, esi­me­se­na on esi­ta­tud üh­te ko­dus­se uue ah­ju ja korst­na te­ge­mi­se koh­ta lõp­lik aruan­ne. Sel­le saab esi­ta­da siis, kui töö teh­tud, pääs­tea­me­ti töö­ta­ja vaa­tab üle, an­nab koos­kõ­las­tu­se.

Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la rää­kis, et Lok­sal oli esial­gu plaan te­ha töid 3 ko­dus, li­saks ah­ju­le-korst­na­le kor­ras­ta­da ka­hes ­kor­te­ris elekt­ri­süs­tee­mi, mis on kehvas seisu. Ku­na saa­di sood­sad hin­na­pak­ku­mi­sed, on või­ma­lus te­ha veel ühes va­nas ma­jas ahi kor­da. Ta tõ­des, et pott­sep­pa­de leid­mi­seks tu­li saa­ta väl­ja pal­ju kir­ju, pal­jud üt­le­sid ära, sest su­ve­hooaeg on neil kõi­ge kii­rem tööaeg.

Ani­ja vald
Ka Ani­ja val­la ee­lar­vest rii­gilt saa­da­va­le 10 902,13 eu­ro­le tä­na­vu juur­de ei li­sa­ta. Ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung põh­jen­das, et ee­lar­ves se­da ei ole, ku­na ee­lar­ve koos­ta­mi­sel ei osa­tud nii­su­gust kam­paa­niat et­te nä­ha. Küll aga on ka­vas val­laee­lar­vest et­te­võt­mis­se pa­nus­ta­da järg­mi­sel aas­tal.
Rii­gi toe­tu­se eest on plaanis töid te­ha viies ko­dus – nen­de koh­ta an­dis val­la­va­lit­su­se­le in­fo Keh­ra pääs­te­ko­man­do. Kõi­ge ma­hu­kam töö on ühes ma­ja­pi­da­mi­ses, kus va­he­ta­tak­se väl­ja ko­gu küt­te­süs­teem ning ehi­ta­tak­se uus kors­ten. Pliit, ahi ja soo­ja­müür re­mon­di­tak­se kahes kodus ning samuti kahes kodus va­he­ta­tak­se väl­ja oht­li­kus olu­kor­ras elekt­ri­süs­tee­mid.

„Hinnapakkumised on võetud, selleks on läinud arvatust kauem aega. Soov on, et saaks augustis-septembris kõik tööd tehtud,“ sõnas Enn Pung.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest on rii­gilt eral­da­tud 9848,21 eu­ro­le li­sa­tud 10 000 eu­rot. Töid te­hak­se 4 ko­dus. Üks pal­ju­lap­se­li­ne pe­re on saa­nud nüüd­seks uue ah­ju ja korst­na, tei­ses ko­dus te­hak­se kor­da elekt­ri­juht­med. Kaks ko­du saa­vad veel uued ah­jud, ühe­le neist pan­nak­se ka uus pliit.

Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man tõ­des, et „Ko­dud tu­le­ohu­tuks“ pro­jek­ti tõt­tu on töö­de hin­nad tõus­nud, ku­na nõud­lus on suur. Abi­va­ja­ja­te ni­me­ki­ri on pikk, kont­roll­käi­ku­del on ilm­ne­nud, et mi­tut ko­du oleks va­ja veel kii­res­ti ai­da­ta, sest ah­jud-plii­did-korst­nad on oht­li­kult kat­ki, pe­re­del po­le en­dal või­me­kust oma ra­ha eest kor­da te­ha. Ka on mit­mel pool keh­vas sei­sus või oht­li­kult elekt­ri­juht­med. Ta mär­kis, kind­las­ti peaks pro­jekt jät­ku­ma.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las on 2018. ja 2019. aas­tal plaa­nis tu­leo­hu­tuks muu­ta vä­he­malt 4 ko­du. Riik eral­das Raa­si­ku val­la­le 7952 eu­rot, omao­sa­lu­seks li­sas val­la­va­lit­sus sa­ma suu­re sum­ma val­la tä­na­vus­se esi­mes­se li­saee­lar­ves­se.

Val­la hal­dus- ja aren­du­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets üt­les, et prae­gu­seks on ühes ko­dus tööd lõp­pe­nud, pai­gal­da­ti uus pliit koos soo­jap­laa­di­ga. See läks maks­ma 1500 eu­rot. Prae­gu te­hak­se töid pin­ge­reas tei­sel ko­hal ole­vas ko­dus, ku­hu ehi­ta­tak­se 5000 eu­ro eest uus ahi. Tea­da on ka kol­man­da ko­du va­ja­dus – sin­na plaa­ni­tak­se sa­mu­ti ehi­ta­da uus ahi, mil­le jaoks tu­leb võt­ta hin­na­pak­ku­mi­sed, ka sel­leks peaks pii­sa­ma rii­gi eral­da­tud ra­hast. Nel­jan­da ko­du ehi­tus­tööd po­le veel täp­selt pai­ka pan­dud.

Aa­re Ets mär­kis, et pääs­te­ame­ti ko­du­kü­las­tus­te ning val­la sot­siaal­töö­ta­ja­te in­fo põh­jal moo­dus­tus Raa­si­ku val­las pin­ge­ri­da, ku­hu jõu­dis 8 ko­du, kus oleks va­ja te­ha hä­da­va­ja­lik­ke töid. Kas kõik pin­ge­reas ole­vad ko­dud jõu­tak­se pro­jek­ti käi­gus kor­da te­ha, po­le veel tea­da.

Eelmine artikkelPIIA-LIIS SEE­DER või­tis ko­roo­na MK-eta­pil Soo­mes pronks­me­da­li
Järgmine artikkelMuusikute küla Vihasoo