Kalesi küla Lennu kinnistu arendaja pole rahul tee koormuspiiranguga

2241

Raasiku vallavalitsus paigaldas arendaja remonditud Aruküla-Kalesi ja Tuti teele märgid, mis keelavad seal sõita üle 3,5 tonni kaaluvatel sõidukitel.

Raasiku valla Kalesi küla Lennu kinnistu arendaja Andreas Reineberg on nördinud, et vallavalitsus paigaldas tema ehitatud ja remonditud teele koormuspiirangu: „Minu arvates on tegu vallavalitsuse poolse kiusu ajamisega, mitte mõistliku ja konstruktiivse dialoogiga.“
Ta ütles, et koormuspiirangu tõttu on tema ettevõtte tegevus seiskunud: „Laohoone juurde ja sealt tagasi liigub nädalas umbes viis sõidukit, mis kaaluvad kuni 40 tonni. Küsisin vallalt sõidukite jaoks eriluba, seda ei antud. Öeldi, et peame iga auto liikumisest vallale kirjalikult kaks päeva ette teatama. Ütlema täpse kellaaja, et vallatöötaja saaks tulla ja kontrollida ega veoauto pole teed kahjustanud.“
Lennu kinnistu  kerkis avalikkuse tähelepanu alla möödunud aastal, kui Raasiku vallavalitsus andis Lennu maaüksusele laohoone püstitamiseks ehitusloa, mis oli vastuolus valla õigusaktidega. Kooskõlla viimiseks otsustas vallavolikogu muuta käesoleva aasta aprillis Lennu kinnistu maa sihtotstarvet. Notariaalse leppe tingimus oli, et arendaja koostab renoveerimise projekti ja renoveerib enda kulul Aruküla-Kalesi avaliku tee. Teekatte ehitus sai valmis augustis, vallavalitsus otsustas panna sellele alates 19. augustist koormuspiirangu, põhjendades, et arendaja ei täitnud teetööde kirjeldust ja tegi tööd oma äranägemise järgi ega pole esitanud adekvaatset täitedokumentatsiooni, millega tõestaks, et tehtu vastab Eestis kehtivatele nõuetele.
Vallavalitsuse antud korralduse järgi pidi Andreas Reineberg pa­nema alates Tallinna maanteest kuni Lennu kinnistu piirini 100 meetrit asfalti, ehitama 500 meetrit tolmuvaba kruusateed ja kruusakattega sõidutee.
Teetööde kirjelduse esitas arendaja vallavalitsusele 19. augustil. Arendaja esitatud dokumentatsiooni kontrollis tee-ekspert Sulev Puumeister, kes leidis, et remont ja ehitus ei vasta majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nõuetele: „Nende dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata pinnatud teelõigu kvaliteeti ega teha järeldusi ehitustööde nõuetele vastavuses. Asfaltbetoonkatte kvaliteedi kohta saab anda hinnangu pärast tihendustegurite ja jäävpoorsuse andmete esitamist.“
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, miks vallavalitsus otsustas paigaldada pärast dokumentide kontrollimist koormuspiirangu: „Notariaalses leppes kohustus Andreas Reineberg koostama tee remondiprojekti ja selle alusel remontima tee hiljemalt 1. augustiks. Projekti ta ei koostanud ja palus selles osas vallavalitsuselt mööndust. Vallavalitsus tuli vastu ja väljastas koos ehitusloaga teetööde kirjelduse. Arendaja eiras seda kirjeldust ega teinud koostööd vallavalitsusega, et muudatused kooskõlastada. Ta ei kutsunud tööde tegemise juurde valla esindajat, tõestust pole leidnud, et omanikujärelevalve tegija oleks käinud objektil, teostusdokumentatsioon on puudulik. Vallavalitsus on tulnud vastu ja lasknud kuni 40tonniseid autosid ühekordsete lubadega küsitava kandevõimega teele. Sealjuures küsimata, mida autod teevad hoone juures, millel pole ehitus- ega kasutusluba.“
Vallavanem märkis, et kuni käesoleva ajani ei ole arendaja suutnud esitada dokumentatsiooni teetöödega kaetud osade kohta: „Peame selgelt teadma, kes sel teel raskeveokitega sõidab, et tee lõhkumise korral nõuda lõhkujalt selle parandamist. Kui arendaja teeks kõik nii, nagu Eestis tee-ehitust kirjeldavad õigusaktid ette näevad, poleks tal vaja kriitika osas oma arvamust avaldada. Ta võttis ette otsetee, et kulusid kokku hoida, kuid ajalugu on korduvalt tõestanud, et otseteed osutuvad lõpuks pikemaks. Seda on Lennu arendaja ju ükskord varem läbi elanud, kui alustas Lennu kinnistul seadusevastaselt ehitustegevust.“
Arendaja Andreas Reineberg rääkis, et palkas teed ehitama ettevõtte Lemminkäinen ning informeeris vallavalitsust teetööde alustamisest: „Pärast notariaalset lepingut väljastas vald mulle teetööde tehnilise kirjelduse, mis pidi olema nii-öelda orientiir teetööde tegemiseks. Pindamisega tegelevad ettevõtted ei olnud nõus vallavalitsuse esitatud tehnilises kirjelduses ette nähtud konstruktsiooni peale pindamist ehitama. See oleks lagunenud juba esimesel aastal. Killustikaluse asemel soovitasid mitmed teedeehitusega tegelevad ettevõtted kasutada freespuru, mis annab palju parema kandejõu.“
Arendaja märkis, et pärast freesipuru panekut sai ta vallavalitsuselt esimese kirja: „Vallavalitsus nimetas freespuru mustaks olluseks ja nende arvamuse järgi pole kandejõud raskeveokitele tagatud. Minu tellitud kandejõu mõõtmise tulemused näitasid, et tee kandevõime vastab sellele, mida nõudis vallavalitsus oma kirjelduses. Olen kõik tingimused korrektselt täitnud ja järginud head ehitustava. Maanteeamet kasutab samasugustel ja veel suurema intensiivsusega teedel sarnast konstruktsiooni, nagu me Kalesi tee ehituses kasutasime.“
Arendaja märkis, et teedeehitajad ja vallavalitsus räägivad erinevat juttu: „Ma ei olnud nõus tegema mõttetut tööd, mis poleks vallale ega mulle kasu toonud. Teedeehitajate arvamus on minu jaoks oluline, sest nad on oma ala professionaalid ja teavad, kuidas tuleb töötada. Tööd on tehtud ja teel on suurem kandevõime, kui vald nõudis. Ma ei näe, et kokkulepped oleks täitmata. Mulle saadetud kirjas märgib vallavalitsus puudusi dokumentides, kuid kandevõime osas ei ole vald esitanud ühtegi tõendit, et tee ei kannaks raskeveokeid.“
Ta sõnas, et vallavalitsus on püüdnud igal viisil takistada tee ehitamist: „Meile kutsuti politsei, ähvardati teha trahvi vale täitematerjali eest. Olukord tundub lootusetu, sest ükskõik, mis paberid me vallamajja viime, kõik lükatakse tagasi. Eesmärk oli saavutada tee kandevõime, seda me ka tegime. Augusti lõpuni kasutasin juurdepääsuks osaliselt Tuti teed, kuid nüüd on ka sellele pandud sarnased märgid.“
Arendaja kinnitas, et hoone ehitusluba on olemas.
Vallavanem märkis, et ei mõista arendaja emotsionaalsust: „Eestis kehtivad seadused ja need kehtivad kõigile ühtmoodi. Arendajale heidetakse ette, et ta ei püüdnud selgitada, mida ja miks ta teeb. Elementaarne on rääkida, kui on soov tingimusi muuta. Teisiti käitumine ning hiljem teise poole alusetu süüdistamine ei näita koostöövalmidust, pigem demonstreerib ülbet suhtumist.“
Kalesi teed kasutavad ka valla vee- ja soojaettevõtte OÜ Raven sõidukid, mis on samuti raskemad kui 3,5 tonni. Vallavanem sõnas, et OÜ Raven on esitanud taotluse ja saanud selle alusel eriloa. Kui Andreas Reinebergilt saabub nõuetele vastav dokumentatsioon, vähendame koormuspiirangut.“
Ta lisas, et tekkinud olukord ei mõjuta kinnistu jagamise otsust: „Kinnistu jagamine on tehtud. See oli valla kohustus ja täidame oma lubadusi.“

Eelmine artikkelSõnumitooja 10. septembri lehes
Järgmine artikkelRanitsad veel Anija valla kolmele lapsele