KAI­LI ALL­MÄ­GI kor­ral­dab Pä­ris­peal rat­su­ta­mis­te­raa­pia laag­reid

1421
Ho­bu­sed on rat­su­ta­mis­te­ra­peut KAI­LI ALL­MÄ­GI elu osa ol­nud 18 aas­tat.

Ar­gi­päe­va­del eri­va­ja­dus­te­ga täis­kas­va­nu­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja­na töö­tav KAI­LI ALL­MÄ­GI te­gut­seb nä­da­la­va­he­tus­tel eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te rat­su­ta­mis­te­ra­peu­di­na.

Kuu­sa­lu val­la Kem­ba kü­las elav Kai­li All­mä­gi on 13 su­ve kor­ral­da­nud eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le rat­su­ta­mis­te­raa­pia laag­reid ning tei­nud nä­da­la­va­he­tus­tel in­di­vi­duaal­set tööd te­raa­piat va­ja­va­te klien­ti­de­ga. Aas­ta­tel 2005-2006 õp­pis va­rem ho­tel­li­ma­jan­dust, fi­nantsp­la­nee­ri­mist, raa­ma­tu­pi­da­mist ja psüh­ho­loo­giat tu­dee­ri­nud nai­ne Tar­tu Üli­koo­li ke­ha­kul­tuu­ri­tea­dus­kon­na juu­res rat­su­ta­mis­te­ra­peu­diks, hil­jem on osa­le­nud veel mit­me­tel täiend­koo­li­tus­tel.

Rat­su­ta­mis­te­raa­pia eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le
Ho­bu­sed on ol­nud 18 aas­tat Kai­li All­mä­gi elu la­hu­ta­ma­tu osa. Kaks esi­mest os­tis ta 2001. aas­tal pe­re­ho­bus­teks-lem­mik­loo­ma­deks, nüüd­seks on te­ma kar­jas 20 loo­ma, kel­lest kaks veel noo­red. Rat­su­ta­mi­seks saab prae­gu ka­su­ta­da 18 ho­bust, te­raa­piaks so­bi­vad oma ise­loo­muo­ma­dus­telt kõi­ge pa­re­mi­ni ees­ti ho­bu­ne Er­mi ja ris­tand Dee­mon.

Rat­su­ta­mis­te­raa­piat teeb te­ra­peut koos as­sis­ten­di ehk ho­bu­se ta­lu­ta­ja ning vas­ta­va koo­li­tu­se saa­nud ho­bu­se­ga. Kai­li All­mä­gi sel­gi­tab, et rat­su­ta­mis­te­raa­pia so­bib nii psüü­hi­lis­te kui füü­si­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le. Mõ­ni klient va­jab ja­la­li­has­te lõd­ves­ta­mi­seks ho­bu­se soo­just, tei­ne kä­te peen­mo­too­ri­ka pa­ra­ne­mi­seks te­raa­pia­vööst haa­ra­mist, kol­mas ra­hu­ne­mi­seks rat­su si­li­ta­mist ja har­ja­mist, nel­jas liht­salt loo­ma kal­lis­ta­mist. Füü­si­lis­te eri­va­ja­dus­te kor­ral män­gib suurt osa ho­bu­se lii­ku­mi­se tun­ne­ta­mi­ne, ise sel­le­ga kaa­sa mi­ne­mi­ne, ta­sa­kaa­lu hoid­mi­ne.

„Rat­su­ta­mis­te­raa­pias ei ole ho­bu­ne töö­va­hend, vaid sa­ma­su­gu­ne part­ner na­gu klient ja te­ra­peut,“ sõ­nab Kai­li All­mä­gi.

Te­raa­piat viib ta lä­bi iga konk­reet­se klien­di va­ja­dus­test läh­tu­valt, ai­nus kin­del ree­gel on see, et ho­bu­se sel­ga min­nes peab ala­ti ole­ma kii­ver peas: „Au­tist­li­ke­le las­te­le on pea puu­du­ta­mi­ne ning mil­le­gi võõ­ra pä­he pa­ne­mi­ne sa­ge­li prob­leem. Sel­li­sel ju­hul le­pi­me va­ne­ma­te­ga näi­teks kok­ku, et ko­dust võe­tak­se kaa­sa oma jalg­rat­ta­kii­ver.“

Ho­bu­se va­lik, sean­si pik­kus ja mars­ruut sõl­tu­vad te­ra­peu­di sõ­nul klien­dist, sa­mu­ti see, kas ka­su­ta­da sa­du­lat või te­raa­pia­vööd – rih­ma, mis käib ho­bu­se rin­na üm­ber: „Sa­du­lat ka­su­ta­me har­vem, te­raa­pia­vööst saab klient pa­re­mi­ni kin­ni võt­ta ja on ka loo­ma­ga ot­se­se­mas kon­tak­tis.“

Ise lä­heb Kai­li All­mä­gi ho­bu­se sel­ga vaid koos ras­ke füü­si­li­se puu­de­ga las­te­ga, ku­na ne­mad ei os­ka tih­ti ta­sa­kaa­lu hoi­da või õi­ges­ti haa­ra­ta. Muu­del juh­tu­del kõn­nib ta ho­bu­se kõr­val, jäl­gib, jul­gus­tab ja ju­hen­dab klien­ti, ko­hen­dab jal­ga­de asen­dit ja tu­le­tab rüh­ti meel­de: „Kui või­ma­lik, teen te­raa­piat il­ma lap­se­va­ne­ma­te juu­re­so­le­ku­ta, nii on klien­di kon­takt ho­bu­se ja mi­nu­ga va­he­tum.”

Te­raa­pia­laag­rid las­te­le
Su­vi­seid te­raa­pia­laag­reid viis Kai­li All­mä­gi va­rem lä­bi Kõn­nus ja Kem­bas, teist su­ve kor­ral­das ta se­da Pä­ris­peal. Tä­na­vu­ses te­raa­pia­laag­ris, mis toi­mus kaks nä­da­lat ta­ga­si, osa­le­sid seit­se 4-14 aas­ta va­nust last Raa­si­kult, Kuu­sa­lust, Viim­sist ja Tal­lin­nast. Osa jäid koos saat­ja­te­ga öö­seks Pä­ris­pea­le, tei­sed sõit­sid iga päev koju ta­ga­si. Mõ­ni lap­s oli laag­ris mit­men­dat kor­da.

Laag­ri jaoks tõi Kai­li All­mä­gi ho­bu­sed trei­le­ri­ga Kem­balt 30 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le Pä­ris­pea­le.
„Ku­na eel­mi­se aas­ta su­vi oli vä­ga soe, sai­me käia ho­bus­te­ga me­res. See või­mal­das las­te­le pak­ku­da uut emot­sioo­ni ja ho­bu­se­ga teist­moo­di lii­ku­mi­se ko­ge­must. Alus­ta­si­me ran­nal ja­lu­ta­mi­sest, vii­ma­sel päe­val olid ho­bu­sed ju­ba rin­nu­ni vees,” ju­tus­tab Kai­li All­mä­gi.

Ka tä­na­vust laag­rit alus­ta­ti me­re ää­res ja­lu­ta­mi­sest. Üks te­raa­pia­ses­sioon kõi­gi las­te­ga kes­tis kok­ku um­bes ne­li tun­di, päe­vas teh­ti kaks ses­sioo­ni. Ho­bu­seid ta­lu­ta­sid nen­de­ga pal­ju aas­taid rat­su­ta­nud Mat­hil­da Hein­soo ja He­le­rin Ti­ha­ne, abiks olid ka Kai­li All­mä­gi­ga sa­mal kur­su­sel laag­ri­kas­va­ta­jaks ja -ju­ha­ta­jaks õp­pi­nud Mar­ge Ens­ling ja te­ma tü­tar Ma­rian Ens­ling. Spas­ti­lis­te­le ning muu­de füü­si­lis­te prob­lee­mi­de­ga las­te­le te­gi te­ra­peut va­ja­du­sel ka mas­saaži – ta on lõ­pe­ta­nud M.I. Mas­saažikoo­lis klas­si­ka­li­se mas­saaži kur­su­se.

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja ja rat­sat­ree­ner
Kai­li All­mä­gi ja ta elu­kaas­la­ne And­res Laan­sa­lu ost­sid Ülea­ru ta­lu­ko­ha Kem­ba kü­las Pe­ter­bu­ri maan­tee ää­res vei­di enam kui ne­li aas­tat ta­ga­si. Ühis­te jõu­du­de­ga on li­saks ko­du­le ra­ja­tud ho­bus­te jaoks suu­red kar­ja­kop­lid ning tree­ningp­lats.

Esi­me­sed rat­su­ta­mis­te­raa­pia laag­rid viis te­ra­peut aas­taid ta­ga­si lä­bi Kuu­sa­lu Al­ma­kes­ku­se klien­ti­de­le. Ku­na ta saa­vu­tas Al­ma­kes­ku­se töö­ta­ja­te ja klien­ti­de­ga hea kon­tak­ti, kut­su­ti Kai­li All­mä­gi ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si eri­hoo­le­kan­des­se töö­le. Prae­gu on ta Al­ma­kes­ku­sest väl­ja kas­va­nud MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la üks kol­mest ju­ha­tu­se liik­mest, seits­me klien­di te­ge­vus­ju­hen­da­ja ning õpib tu­le­vi­ku tar­beks vii­pe­keelt.

Pea­le põ­hi­tööd kor­ral­dab Kai­li All­mä­gi rat­su­ta­mist­ree­nin­guid. Gru­pid on komp­lek­tee­ri­tud vas­ta­valt õpi­las­te os­kus­te­le, neis on kesk­mi­selt 5-8 last. Lau­päe­vi­ti ja pü­ha­päe­vi­ti käi­vad te­ma juu­res 16 te­raa­piat va­ja­vat klien­ti. Nen­de­ga teeb te­ra­peut in­di­vi­duaal­set tööd.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelLii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed tes­ti­sid Keh­ras ja Kuu­sa­lus ame­ti- ja tee­nin­du­sa­su­tus­tes­se li­gi­pää­su