Kaha­la Jär­ve Jää­ka kor­ral­da­jad ot­si­vad abi­li­si

941

Tal­vi­ne pe­reü­ri­tus Ka­ha­la jär­ve­jääl on see­kord pü­ha­päe­val, 3. märt­sil – va­li­mis­te­päe­val.

„Hoia­me pöialt, et il­ma­taat mei­le vin­ger­pus­si ei män­gi ning Jää­kas tu­leb vin­ge ja meel­de­jääv,“ üt­leb üks pea­kor­ral­da­jaid Jan­no Laen­de MTÜst La­he­maa Me­rek­lu­bi. Ta li­sab, et prae­gu su­jub koos­töö il­ma­taa­di­ga ot­se­kui pla­nee­ri­tult, pak­su lu­me su­la­ta­mi­ne si­le­dalt jär­ve­jäält käib täie hoo­ga, veeb­rua­ri lõ­pu mii­nusk­raa­did peak­sid ta­ga­ma suu­re­pä­ra­sed tin­gi­mu­sed Jää­kas ära te­ha. Tä­na­vu­ne talv on kat­nud jär­ve taas pak­su jää­ga. Värs­keim mõõt­mis­tu­le­mus näi­tab 18-20sen­ti­meet­rist jää­kih­ti ja loo­de­tak­se, et nii ka jääb ning Kuu­sa­lu val­la suu­rim tal­vi­ne ko­gu­pe­reü­ri­tus Ka­ha­la jär­vel saab teoks.

Esi­mest kor­da toi­mus Ka­ha­la Jär­ve Jää­kas kaks aas­tat ta­ga­si, märt­si esi­me­sel lau­päe­val. Mul­lu Jää­kat ei kor­ral­da­tud. Jan­no Laen­de rää­gib, et me­rek­lu­bi loo­tis an­da tea­te­pul­ga üle mõ­ne­le jär­ve-äär­se­te kü­la­de ko­gu­kon­da­dest, kuid ei saa­dud pii­sa­valt ak­tiiv­seid ini­me­si kok­ku ja Jää­kas jäi ära.

„Meie­ga võt­sid ühen­dust pal­jud pet­tu­nud, et miks sel­list üri­tust uues­ti ei toi­mu­nud. See pa­ni ik­ka­gi mõt­le­ma ja ühes La­he­maa Me­rek­lu­bi noor­te­ga sai ot­sus­ta­tud, et käe­so­le­val aas­tal tee­me jäl­le,“ lau­sub ta.

La­he­maa Me­rek­lu­bi­le ees­ot­sas Jan­no Laen­de, Rai­do Ru­se, Ind­rek Triis­ber­gi ja Ric­hard Arm­väär­ti ja nen­de pe­re­de­ga on ap­pi asu­nud Ka­ha­la jär­ve äär­se­te kü­la­de ak­tiiv­sed ini­me­sed ning pea­kor­ral­da­ja­te sõ­nul võib öel­da, et te­gu on nüüd ju­ba ümb­rus­kon­na kü­la­ko­gu­kon­da­de ühi­se et­te­võt­mi­se­ga.
Jan­no Laen­de mär­gib, et võiks veel­gi ol­la abi­li­si, kes ta­ha­vad üri­tu­se kor­da­mi­ne­ku­le mõ­ne hea idee või oma­pool­se pa­nu­se­ga kaa­sa lüüa: „Oo­ta­me ka et­te­võ­te­telt abi spon­so­ri­te­na, kõik nen­de­ et­te­pa­ne­kud on te­re­tul­nud ning sa­mu­ti too­ted või kin­ke­kaar­did au­hin­na- ja kin­gi­kot­ti­des­se. Ning loo­mu­li­kult on Kuu­sa­lu val­la ja kau­ge­malt rah­vas oo­da­tud Jää­ka­le osa­le­ma.“

Ko­gu prog­ramm po­le veel lõp­li­kult pai­gas, aga mõ­ned et­te­võt­mi­sed on ju­ba kok­ku le­pi­tud. Kind­las­ti on ka­vas tut­vus­ta­da ka see­kord jää­sur­fa­mist ja -pur­je­ta­mist ning li­saks lo­he­sur­fi. Sel­gi kor­ral toi­mub tal­vi­ne ka­la­püü­gi­võist­lus, ar­ves­tust pee­tak­se kol­mes võist­lusk­las­sis – pa­rim nai­ne, mees ja al­la 15aas­ta­ne laps. Ko­ha­le oo­da­tak­se pääst­jaid, kes vii­vad lä­bi jääo­hu­tu­se en­ne­tus­te­ge­vust ning de­monst­ree­ri­vad lä­bi jää va­ju­nu pääst­mist. Osa­le­vad noor­kot­kad, kes taas lih­vi­vad oma os­ku­si, kui­das jääau­ku kuk­ku­mi­se kor­ral end veest väl­ja ai­da­ta. Tra­dit­sioo­ni­li­selt on tõu­ke­kel­gu võist­lus ning plaa­nis on ava­da ui­su- ja ho­ki­väl­jak. Osa­le­ma oo­da­tak­se veel ta­li­sup­lusk­lu­bi Til­gu Hül­ged liik­meid, kes tut­vus­ta­vad ja pro­pa­gee­ri­vad oma ho­bi. Sa­mu­ti on ko­hal Ka­ha­la kü­las te­gut­se­vad Sook­rii­mud koos oma kel­gu­koer­te­ga. Päe­va juht on Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku, na­gu oli ka esi­me­sel kor­ral.

Jan­no Laen­de too­ni­tab, et suu­rim muu­tus on asu­ko­has. Üle-eel­mi­sel aas­tal olid park­la ja jää­le­mi­ne­ku­koht Ka­ha­la kü­las Hiie ta­lu juu­res. Sel aas­tal min­nak­se jää­le Uu­ri kü­las, kus loo­ma­far­mi lä­he­dalt lä­heb tee ot­se jär­ve­ni. Tu­li­ja­te­le pan­nak­se väl­ja vii­dad.

Jooks­valt saab uut in­fot Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka koh­ta Fa­ce­boo­kist. Prae­gu on Jää­ka Fa­ce­boo­ki-sei­na­le pan­dud meel­de­tu­le­tu­seks vi­deoid ja fo­to­sid kaks aas­tat ta­ga­si toi­mu­nust.

Kuu­sa­lu vald toe­tab Jää­ka lä­bi­vii­mist kok­ku 1300 eu­ro­ga, osa­le­ja­te­le on üri­tus ta­su­ta.

Eelmine artikkelEes­ti ime
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ra­has­ta­mi­sot­sus all­kir­jas­ta­tud