Jumin­da pool­saa­re rah­vas asu­tas Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se

2005
Lee­si kaup­lu­se hoo­ne. Va­sa­kul pood, pa­re­mal en­di­ne si­de­jaos­kond, mis prae­gu on tü­hi. Fo­to Mar­ti Hääl

Ühi­su­se­le on sis­se­mak­se tei­nud 58 ini­mest, lii­tu­jaid tu­leb veel juur­de.

Kuu­sa­lu val­las Lee­si kü­las poo­di pi­da­nud Lii­sa Ojan­gu pa­ni see­kord sep­temb­ris kaup­lu­se kin­ni tead­mi­se­ga, et järg­mi­se aas­ta mai­kuus ei pruu­gi sa­mas ko­has enam poo­di ol­la. Kaup­lu­se­ma­ja oma­ni­ku­ga sõl­mi­tud viieaas­ta­ne ren­di­le­ping sai lä­bi, kin­nis­tu oli pan­dud müü­ki, lõp­li­kuks hin­naks jäi 41 000 eu­rot.

Pool­saa­re ak­tiiv­sed ela­ni­kud ot­sus­ta­sid pan­na õla al­la, 23. no­vemb­ril olid ümb­rus­kon­na kü­la­de ela­ni­kud kut­su­tud Lee­si rah­va­maj­ja tar­bi­ja­te ühi­su­se asu­ta­mis­koo­so­le­ku­le. Ees­märk oli saa­da liik­me­mak­su­dest ra­ha kin­nis­tu ost­mi­seks ning ha­ka­ta ühi­selt poo­di pi­da­ma.

Koo­so­le­kul osa­le­sid 76 ini­mest, ot­sus­ta­ti asu­ta­da MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus. MTÜ kol­me­liik­me­lis­se ju­ha­tus­se va­li­ti Mar­ti Hääl Tam­mis­tult, Ar­tur Tal­vik Ta­pur­la kü­last ja Ants Viir­maa Lee­silt. Ühi­sus on amet­li­kult re­gist­ree­ri­tud 6. det­semb­ril.

Sis­se­mak­se suu­rus on kõi­gil võrd­selt 1000 eu­rot, re­gist­ree­ri­mi­se ajaks olid üle­kan­de tei­nud 58 ini­mest. Mar­ti Hää­le sõ­nul on lii­tu­da soo­vi­jaid veel, en­di­selt on oo­da­tud kõik, ke­da Lee­si pood kui kul­tuu­ri­pä­rand kõ­ne­tab ja ta­hab, et see ka edas­pi­di te­gut­seks.

Mar­ti Hääl: „Ühi­su­se ni­mi vii­tab aja­loo­li­se­le jär­je­pi­de­vu­se­le ja kir­ja­vii­si­le, poe­ma­ja ehi­tas 1907. aas­tal Lee­si Ka­la­mees­te Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus – pan­di ra­ha kok­ku ja os­te­ti krunt ning teh­ti kaup­lus. Nõu­ko­gu­de ajal ehi­ta­ti juur­de en­di­se si­de­jaos­kon­na osa. Ole­tan, et meie ühi­sus on taas­i­se­seis­vu­nud Ees­tis esi­me­ne, mil­le ko­gu­kon­na ini­me­sed on kaup­lu­se pi­da­mi­seks loo­nud. Möö­du­nud sa­jan­di al­gu­ses oli sel­li­seid ühi­su­si pal­ju, nen­de baa­sil teh­ti hil­jem nõu­ko­gu­deaeg­sed tar­bi­ja­te ühis­tud.“

Lee­si poo­di pan­nak­se väl­ja ni­me­ki­ri uue ühi­su­se liik­me­test, ku­na pa­nus­ta­sid kaup­lu­se säi­li­mis­se. Liik­med saa­vad ost­ma ha­ka­ta soo­dus­hin­na­ga – kau­pa­de juur­de tu­le­vad kaks hin­da, üks liik­me­te­le, tei­ne üle­jää­nu­te­le.

Asu­ta­mis­koo­so­le­kul kuu­lu­ta­ti väl­ja idee­kor­je, oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid, mi­da kaup­lu­se­hoo­nes ja ka ter­ri­too­riu­mil veel soo­vi­tak­se nä­ha. Kau­gem plaan on pla­nee­ri­da ja tel­li­da pro­jekt, et edas­pi­di taot­le­da fon­di­dest in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Ke­va­del kor­ral­da­tak­se kin­nis­tul ko­ris­tus­tal­gud. Esial­gu on plaa­nis pood töö­le pan­na mai­kuust sep­temb­ri­ni, kau­gem ees­märk on hoi­da töös pi­de­valt.

Eelmine artikkelRaa­si­ku koer­te­par­gi si­sus­ta­mi­seks ko­gu­tak­se an­ne­tu­si
Järgmine artikkelMIH­KEL TIKS: „Mu ke­ha on Krim­mis, hing Ees­tis, vaim rän­dab il­mas rin­gi.“