Jõe­läht­mel tu­leb Ani­ja val­la gol­fi­päev

1047

Ani­ja Val­la Spor­di­maailm kor­ral­dab 25. au­gus­til Jõe­läht­me gol­fi­väl­ja­ku­tel oma val­la ela­ni­ke­le gol­fi­män­gu tut­vus­ta­va päe­va. Et­te­võt­mi­se üks al­ga­ta­ja ja pat­roon, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas, kes män­gib ka ise gol­fi, üt­les, et Ani­ja val­las on tal­le tea­dao­le­valt 4 gol­fi­män­gi­jat: „Se­da po­le pal­ju. Golf on suu­res­ti selts­kond­lik mäng ning et te­kiks roh­kem män­gu­sõp­ru, pak­kus Eve Pärn­sa­lu väl­ja Ida-Har­ju gol­fi­võist­lu­se idee. Sel­lest kas­vas mõ­te te­ha es­malt gol­fi tut­vus­tav de­mo­päev oma val­la ela­ni­ke­le.“ Ta li­sas, et gol­fi­mäng ei eel­da va­ra­se­mat spor­di­ga te­ge­le­mist ega ole su­gu­gi nii kal­lis ala, kui ar­va­tak­se: „Üks um­bes 110ki­lo­ne mees, kes po­le ku­na­gi tei­nud spor­ti, hak­kas tä­na­vu, kui ter­vi­se­hä­dad and­sid tun­da, te­ge­le­ma gol­fi­ga ja nau­dib se­da nüüd vä­ga. Ka see, et gol­fi­ga te­ge­le­mi­seks peab ole­ma jõu­kas, on vaid müüt, see po­le ku­lu­kam kui üle­jää­nud spor­di­alad. Tõ­si, sel­le jaoks on va­ja võt­ta ae­ga.“ De­mo­päe­va ka­vas on gol­fi tut­vus­tav loeng, eks­kur­sioon väl­ja­ku­tel, gol­fi­õp­pus, mäng ra­jal ning al­ga­ja­te võist­lus. Gol­fi­päe­va­le saab re­gist­ree­ru­da Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kau­du. Es­mas­päe­vaks oli re­gist­ree­ru­nuid paar­küm­mend.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu
Järgmine artikkelPolitseikroonika