Joa­ves­ki uus sild on teh­tud si­be­ri le­hi­sest

1394
Joa­ves­ki sil­la ma­ter­ja­list puu­lat­ti hoia­vad AIN LAI­VE­RIK ja AND­RES ÕIS hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma oma­nik­fir­mast Boo­le­ra OÜ, saeb et­te­võt­te töö­ta­ja ENN EE­RIK­SOO.

Sil­la pi­du­li­kul ava­mi­sel sae­ti mit­meks tü­kiks puu­latt, mil­lest üks osa tal­le­ta­tak­se Joa­ves­ki rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­las asuv Joa­ves­ki sild üle Loo­bu jõe oli eel­mi­sel nel­ja­päe­val kel­la ka­he ajal päe­val küm­me­kond mi­nu­tit su­le­tud. Sil­la­le sea­ti et­te puu­latt, Joa­ves­ki hüd­ro­elekt­ri­jaa­ma oma­ni­ku, kont­ser­ni Ma­ru tü­ta­re­ret­te­võt­te OÜ Boo­le­ra esin­da­ja And­res Õis pa­lus kü­lae­la­ni­kel asu­da sil­lal la­tist sel­le­le poo­le­le, kus pool üle jõe asub nen­de ko­du.

Süm­bool­se lin­di­lõi­ka­mi­se ase­mel sae­ti lä­bi si­be­ri le­hi­sest latt. And­res Õis sel­gi­tas, et silla kandekonstruktsioonide ja pealisehitise puidust osa on tehtud Ve­ne­maalt tel­li­tud si­be­ri le­hi­sest, et peaks kauem vas­tu. Si­be­ri le­his on suu­re vai­gu­si­sal­du­se­ga ja see­tõt­tu peaks ole­ma teis­test puu­lii­ku­dest vas­tu­pi­da­vam, Pe­ter­bu­ri linn on ehi­ta­tud tam­mi­de­le, mis val­mis­ta­ti sel­lest pui­dust.

La­tist saa­gi­sid ju­pid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kont­ser­ni Ma­ru esin­da­jad Ain Lai­ve­rik ja Hei­ki Lai­ve­rik, Joa­ves­ki kü­la­va­nem Re­ne Mei­mer ja sil­la ehi­ta­nud Enn Ee­rik­soo. Jup­pe said la­tist en­da­le mä­les­tu­seks saa­gi­da tei­sed­ki ko­ha­le­tul­nud.

And­res Õis tea­tas, et üks jupp pan­nak­se tal­le­le Joa­ves­ki rah­va­maj­ja, kui sild aas­ta­küm­ne­te pä­rast taas la­gu­ne­ma hak­kab, siis on nä­ha, mil­li­sest pui­dust see ehi­ta­ti: „Kuu­sa­lu vald on Ees­tis eri­li­ne, siin asu­vad kolm era­sil­da – Joa­ves­ki ripp­sild ning Joa­ves­ki ja Nõm­me­ves­ki maan­tee­sil­lad, kus sõi­da­vad koo­li­bus­sid ja ras­ke­teh­ni­ka. Sil­lad kuu­lu­vad OÜ-le Boo­le­ra, kel­le­ga Kuu­sa­lu vald on sõl­mi­nud sil­la ka­su­ta­mi­se le­pin­gud, ku­na on osa val­la­tee­dest.“
Kui Ma­ru käi­vi­tas 2001. aas­tal Joa­ves­kil hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma, ehi­ta­ti sin­na ka uus sild, mis nüüd­seks oli amor­ti­see­ru­nud. See­kord toe­tas sil­la ehi­ta­mist ra­ha­li­selt Kuu­sa­lu vald, val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga eral­da­ti sel­leks 21 000 eu­rot. Sil­la ehi­tus läks And­res Õi­si sõ­nul maks­ma üle 30 000 eu­ro, vii­ma­sed ar­ved on veel lae­ku­ma­ta. Üle­jää­nu osas pa­nus­tab Boo­le­ra OÜ. Se­ni­ne sild oli kit­sam, nüüd on teh­tud laiem, li­san­du­nud on ja­la­käi­ja­te ala.

„Ripp­sil­la ava­mi­ne toi­mus aas­ta ta­ga­si 18.08.18, uue sil­la ava­me taas süm­bool­sel kuu­päe­val – 19.09.19. Mä­lu­män­gu­de kor­ral­da­ja­te­le saab siit hea kü­si­mu­se,“ lau­sus ta.

Joa­ves­ki ela­ni­kud rää­ki­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et omaaeg­ne kuu­lus puu­pa­pi­vab­rik hak­kas kü­las töö­le 121 aas­tat ta­ga­si – 1898. aas­tal. Sil­da on üle Loo­bu jõe ehi­ta­nud ja kor­ras hoid­nud vab­ri­ku oma­nik. Pa­pi­vab­rik lõ­pe­tas toot­mi­se 1994. aas­tal. Kinnistu uus omanik taastas elektritootmise Joaveskil ja on sellest ajast panustanud külaelu arendamisse.

Eelmine artikkelVaid­lu­sed seo­ses Kuu­sa­lu val­la tee­de ta­li­hool­da­ja­te han­ke­ga
Järgmine artikkelHeade kavatsuste kokkuleppest