JAN­NO VALD­MAN­NI vap­per te­gu päl­vis Keh­ra ko­man­do tun­nus­tu­se

756

Möö­du­nud nä­da­lal pos­ti­ta­ti Keh­ra pääs­te­ko­man­do Fa­ce­boo­ki le­he­le tä­nu ja tun­nus­tus­sõ­nad en­di­se­le pääst­ja­le, Kuu­sa­lu val­las ela­va­le Jan­no Vald­man­ni­le, kes pääs­tis 31. ok­toob­ri õh­tul Keh­ras süt­ti­nud elu­ma­jast nai­se koos ka­he väi­ke­se lap­se­ga.

Keh­ra jaa­ma­hoo­ne pit­sa­koh­vi­ku oma­nik Jan­no Vald­mann rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hak­kas tol õh­tul poo­le ühek­sa pai­ku töölt ko­ju mi­ne­ma. Ku­na jaa­mae­si­ses park­las, ku­hu ta ta­va­li­selt au­to par­gib, hom­mi­kul va­ba koh­ta ei ol­nud, pi­di ta õh­tul ja­lu­ta­ma üle tee tei­se park­las­se, ku­hu oli au­to jät­nud.

„Elu­ma­ja­dest möö­du­des kuul­sin nais­te­rah­va nõr­ka ap­pi­hüü­du. Al­gu­ses ei saa­nud aru, kust see tu­leb. Läk­sin au­to­ni, et min­na rin­gi­ga teist­kau­du ma­ja­de poo­le ta­ga­si. Au­to juu­res nä­gin ühe ma­ja ta­ga tu­le­ku­ma,“ ju­tus­tas mees.

Ta he­lis­tas ko­he hä­daa­bi­numb­ril 112 ning si­se­nes põ­le­vas­se maj­ja, ai­tas emal ja ka­hel väi­ke­sel poi­sil jo­ped sel­ga ning nad ma­jast väl­ja: „Uu­ri­sin, kus on elekt­ri­kil­bid, sest olen ol­nud pääst­ja ja tean, et en­ne kus­tu­ta­mis­töid on olu­li­ne vool väl­ja lü­li­ta­da. Lü­li­ta­sin elekt­ri väl­ja, uu­ri­sin, kui­das saab ma­ja­le kõi­ge pa­re­mi­ni li­gi ning te­gin pääst­ja­te jaoks vä­ra­vad lah­ti. Siis näi­ta­sin pääst­ja­te­le kät­te, kus põ­leb, et nad saak­sid ko­he min­na maj­ja ja ha­ka­ta kus­tu­ta­ma. Nai­se ja lap­sed ai­ta­sin kii­ra­biau­tos­se.“

Keh­ra ko­man­do pos­ti­tu­ses kii­de­tak­se, et Jan­no Vald­man­ni vap­per ja en­nast­sal­gav te­gut­se­mi­ne liht­sus­tas elu­kut­se­lis­te pääst­ja­te tööd ning sääs­tis põ­le­ma süt­ti­nud ma­ja kõi­ge hul­le­mast. Tei­si­päe­va hom­mi­kuks oli pos­ti­tust Fa­ce­boo­kis ja­ga­tud 155 kor­da, sel­le oli meel­di­vaks mär­ki­nud li­gi 750 ini­mest, kom­men­taa­ri­des aval­da­tak­se kol­me ini­me­se elu pääst­nud Jan­no Vald­man­ni­le roh­kelt kii­du­sõ­nu.

Kui­gi on töö­ta­nud pääst­ja­na, po­le ta va­rem pi­da­nud põ­le­vast ma­jast ke­da­gi väl­ja ai­ta­ma – ena­mas­ti on ini­me­sed pääst­ja­te jõu­des juba põ­le­vast ma­jast väl­jas või on jää­dud hil­jaks ja po­le saa­dud enam pääs­ta.

„Kui­gi sõb­rad rää­gi­vad ja kii­da­vad, siis ise küll end elu­pääst­ja­na ei tun­ne. Sat­tu­sin liht­salt seal ole­ma ja ap­pi­hüüd­mist kuul­ma. Kui olek­sin saa­nud au­to par­ki­da sin­na, ku­hu ala­ti, po­leks ma kuul­nud.“

Jan­no Vald­man­ni­ga võt­tis ühen­dust Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, et vap­rat meest isik­li­kult tä­na­da. Tu­le­kah­jus kan­na­ta­da saa­nud pe­ree­ma on Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja.