JAN­NE KUUSK­LA viis tant­su­peo­le võim­le­jad

1539
Juhendaja JANNE KUUSKLA koos Kehra võimlejatega noortepeo rongkäigus.

Keh­ra güm­naa­siu­mist esi­ne­sid tä­na­vu­sel tant­su­peol 3.-4. klas­si võim­le­jad, kok­ku 8 tüd­ru­kut. Neid ju­hen­dab Ani­ja, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku val­las rah­va­tant­su­ju­hi­na tun­tud Jan­ne Kuusk­la, Aeg­vii­du ja Keh­ra bee­bi­koo­li eest­ve­da­ja.
„Keh­ra koo­lis rah­va­tant­su­rin­gis oli ka­hek­sa tüd­ru­kut ja kaks pois­si. Tant­su­rüh­ma väl­ja ei and­nud. Vaa­ta­sin, mil­li­sed olek­sid või­ma­lu­sed nen­de tüd­ru­ku­te jaoks, võim­le­mis­rühm so­bis vä­ga häs­ti, sin­na oli va­ja ka­hek­sat võim­le­jat. Keh­rast vist po­le­gi tant­su­peol se­ni võim­le­jaid käi­nud,“ üt­les ju­hen­da­ja.
Võim­le­mis­rüh­ma­del tu­li üld­tant­su­peo esi­ne­mis­riie­tus en­dal väl­ja os­ta. See­kord esi­ne­ti pu­nas­tes kum­mi­ku­tes ja ro­he­lis­te õhu­kes­te kee­pi­de­ga. Ree­de­ses peap­roo­vis hak­kas võim­le­ja­te et­teas­te ajal tu­ge­valt sa­da­ma, lap­sed olid lä­bi­mär­jad. Ju­hen­da­jal oli kaa­sas väi­ke telk, kus sai hoi­da rii­deid vih­ma eest var­jul, tä­nu sel­le­le õn­nes­tus las­te­le ko­he kui­vad rii­ded sel­ga pan­na.
Jan­ne Kuusk­la: „Vä­ga külm oli, aga õh­tul olid las­tel jäl­le näod rõõm­sad. See oli 10-11aas­tas­te­le uud­ne ko­ge­mus, kuid nad olid tub­lid. Rii­deid kui­va­ta­da ei saa­nud, võt­si­me mär­jad kee­bid ära, pa­ni­me kui­vad rii­ded pea­le ja ki­le­kee­bid, nii hak­kas soo­jem, ro­he­lis­te kee­pi­de all ol­nud val­ged esi­ne­mis­rõivad kui­va­sid sel­jas.“
Keh­ra väi­ke­sed võim­le­jad te­gid kaa­sa ka suu­re­ma­te võim­le­ja­te ka­vas „Pu­has lu­mi“. Needki esinemisriided olid õhukesed, val­ged klei­did jät­sid õlad pal­jaks.
Ju­hen­da­ja rää­kis veel, et ree­des­tel esi­ne­mis­tel ei saa­nud esi­ne­jad oma pu­na­seid vih­ma­var­je tu­ge­va tuu­le tõt­tu ava­da, kes kat­se­tas, sel kee­ras ta­gur­pi­di. Sel­le­gi­poo­lest tu­li proo­vi­pe­rioo­dil vih­ma­var­ju­sid väl­ja va­he­ta­da – pi­de­vast lah­ti-kin­ni te­ge­mi­sest kip­pu­sid kat­ki mi­ne­ma.
Vah­va oli sa­mas, et fi­naa­lis osa­le­ti koos tant­si­ja­te­ga tant­sus „Kul­la­ke­ra kand­jad“ ning lõ­puks tant­si­ti noor­te­peo lõ­pu­tant­su „Oi­ge ja va­sem­ba“.
Võim­le­ja­tel al­ga­sid Tal­lin­nas proo­vid sa­mu­ti tei­si­päe­val na­gu tant­si­ja­tel. Keh­ra lap­sed öö­bi­sid oma ko­dus, Tal­lin­nas­se ja ta­ga­si ai­ta­sid neid ko­gu peo­nä­da­la väl­tel sõi­du­ta­da emad-isad, lap­sed mah­tu­sid kol­me au­tos­se, üks pe­re sõi­du­tas võim­le­jaid väi­ke­bus­si­ga.
Keh­ra kõik võim­le­jad on ka lau­lu­lap­sed, pü­ha­päe­val osa­le­sid nad rong­käi­gus ja laul­sid lau­lu­kaa­re all.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Raa­si­ku ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid Ees­ti ka­ri­ka 1/32 fi­naa­lis
Järgmine artikkelKahe pro­jek­tiaas­ta­ga on Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed käi­nud 7 rii­gis