JAAN ORUAAS Ani­ja val­last või­tis gol­fi paa­ris­män­gu­sar­ja

1344

Ani­ja val­la gol­fi­män­gi­ja Jaan Oruaas või­tis koos tal­lin­la­se An­nes Sil­la­ga Jõe­läht­me gol­fi­kes­ku­ses toi­mu­nud sar­ja „Võr­gu­va­ra ja sõb­rad by For­ti­net 2017“. Ke­va­del ala­nud võist­lus­sa­ri koos­nes nel­jast eta­pist ja fi­naa­list.

Iga etapp oli eel­mis­test vei­di eri­nev. Näi­teks ühel võist­lu­sel män­gi­ti pa­re­mat pal­li – võist­kon­na mõ­le­mad liik­med lõid pal­li, see­jä­rel va­li­ti, kum­ma pall on pa­re­mas ko­has, sealt män­gi­ti eda­si. Vii­ma­sel võist­lu­sel män­gis igaüks oma män­gu, kuid ar­ves­tust pee­ti ra­ja kau­pa – igal ra­jal läks ar­ves­se mees­kon­na ka­hest män­gi­jast just sel­le ra­ja edu­ka­malt lä­bi­nud män­gi­ja tu­le­mus.

Igal eta­pil said punk­te 14 pa­re­mat võist­kon­da, võist­kon­da­del läk­sid ar­ves­se fi­naa­li ning ka­he pa­re­ma eta­pi tu­le­mu­sed. Te­gu oli hän­di­kä­pi löö­gi­män­gu­ga ehk võit­sid need, kes män­gi­sid oma se­ni­sest hän­di­kä­pist kõi­ge roh­kem pa­re­mi­ni. Fi­naa­lis osa­les 16 võist­kon­da. Nii vii­ma­se eta­pi kui võist­lus­sar­ja fi­naa­li võit­sid Jaan Oruaas ja An­nes Sild.

Eelmine artikkelAlgab Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke lii­ku­mis­vii­si­de uu­ring
Järgmine artikkelKandidaate kuulama