Ida-Har­jus on toe­tusp­rog­ram­mi­dest enim ra­ha saa­nud Kuu­sa­lu val­la MTÜd

1656
HEAKi konsultant KÜLLI VOLLMER uuris omavalitsuste rahastamiskordasid.

Ko­ha­li­kest ee­lar­ve­test said 2015. aas­tal Kuu­sa­lu val­la MTÜd ja SAd 218 300 eu­rot, Raa­si­ku val­las 108 500, Ani­jal 72 400, Lok­sal 22 900 ning Aeg­vii­dus 12 400 eu­rot. 

Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se kon­sul­tant Kül­li Voll­mer tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu is­tun­gil ana­lüü­si ko­da­ni­ku­ü­hen­dus­te ra­has­ta­mi­sest maa­kon­na oma­va­lit­sus­tes.
Uu­rin­gu tel­lis Ko­da­ni­ku­ühis­kon­na Siht­ka­pi­tal, läbi viisid Maa­kon­na Aren­dus­kes­kus­te MTÜ­de kon­sul­tan­did, kes uu­ri­sid oma­va­lit­sus­tes ra­has­ta­misp­rot­ses­si re­gu­lee­ri­vaid do­ku­men­te. Ana­lüü­sis olid ko­da­ni­kuü­hen­du­sed – mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud ja siht­asu­tu­sed.
Kül­li Voll­mer üt­les, et ees­märk oli uu­ri­da, kui­das on ko­da­ni­kuü­hen­dus­te ra­has­ta­mi­ne kor­ral­da­tud. And­med on saa­dud möö­du­nud aas­ta no­vemb­ri­kuu sei­su­ga.
Ta lau­sus, et Har­ju­maal on 22 ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sust, toe­tus­kord puu­dub Pa­di­se val­las. Val­da­valt on pro­jek­ti- ja te­ge­vus­toe­tu­sed, ka ühe­kord­sed toe­tu­sed, ühes mää­ru­ses – näi­teks Ani­ja, Aeg­vii­du ja Saue val­las. In­ves­tee­rin­gu­toe­tus on Raa­si­ku ja Rae val­las, Kuu­sa­lu val­la tõi ta esi­le kü­la­ra­ha toe­tu­se­ga.
Toe­tust saa­vad ena­mi­kes oma­va­lit­sus­tes taot­le­da ka selt­sin­gud ning kü­la­de toe­tu­se pu­hul on olu­li­ne kü­la­va­ne­ma, kü­la­selt­si ja kü­la aren­gu­ka­va ole­ma­so­lu. Ko­du­leh­te­delt leiab toe­tus­kor­rad, ena­mas­ti ka -vor­mid, vä­hem on aruan­de­vor­me, pea üldse pole aga nä­ha, kel­le­le on toe­tus eral­da­tud: „Kui on tea­da, mil­lal toe­tu­si ja­ga­ti, siis pro­to­kol­li­de ot­sin­gust on lei­tav, kel­le­le se­da eral­da­ti. Mõnes pro­to­kol­lis on vaid lau­se, et toe­tust said kõik, kes taot­le­sid.”
Kül­li Voll­mer kii­tis, et hästi on ka­jas­ta­tud toe­tus­kor­rad, li­sa­do­ku­men­did ja ra­has­tu­se saa­nud ühen­du­sed Raa­si­ku, Ko­se, Jõeläht­me, Saue, Har­ku val­las, kuid Ani­ja val­la ko­du­le­hel on kõik ke­nas­ti ole­mas vaid ku­ni 2013. aas­ta­ni.
Ra­has­ta­mi­se­le võrd­se li­gi­pää­su ana­lüüs näi­tas, et toe­ta­tak­se te­ge­vu­si, mis on suu­na­tud laie­ma­le sihtg­ru­pi­le – näi­teks Kuu­sa­lu val­las on sõ­nas­ta­tud ees­märk toe­ta­da ja aren­da­da tra­dit­sioo­ni­li­se rah­va­kul­tuu­ri vil­je­le­mist val­la­ela­ni­ke hul­gas.
Kit­sa­ma sihtg­ru­pi hu­ve toe­ta­vaid määru­seid uu­ri­jad ei tu­vas­ta­nud. Pal­ju­del, ka Aeg­vii­du, Ani­ja, Raa­si­ku val­las, on nõu­tud seost val­la aren­gu­ka­va­ga, kü­la­de toe­tus­te pu­hul on Ani­ja ja Raa­si­ku val­la toe­tus seo­tud kü­la või piir­kon­na aren­gu­ka­va­ga.
Kas ühen­dus­te ra­has­ta­mi­ne ko­ha­li­kust ee­lar­vest on tu­le­mus­lik, uu­ring täp­selt ei näi­ta, ku­na ko­ha­li­kul ta­san­dil on pal­ju li­sain­fot, mi­da vaid ko­ha­lik oma­va­lit­sus val­dab.
Kül­li Voll­mer: „Konk­reet­sed tin­gi­mu­sed ja kri­tee­riu­mid taot­lus- ja aruan­de­vor­mi­des sa­ge­li puu­du­vad. Rõhk on te­ge­vus­tel ja ee­lar­vel, vähem ees­märgil ja tu­le­mus­tel. Aruan­de­vor­mi­de in­di­kaa­to­rid on la­koo­ni­li­sed või puu­du­vad üld­se.”

Kuidas toetab omavalitsus kodanikuühendusi
Har­ju­maa ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed toe­ta­sid mit­te­tu­lun­du­sü­hin­guid ja sih­ta­su­tu­si 2015. aas­tal kok­ku 2 754 200 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu vald on 22 oma­va­lit­su­se hul­gas 5. ko­hal, toe­tust an­ti 218 300 eu­rot. Raa­si­ku vald on 8. ko­hal 108 500 eu­ro­ga, 11. ko­hal Ani­ja vald 72 400 eu­ro­ga, 18. ko­hal Lok­sa linn 22 900 eu­ro­ga ning 20. ko­hal Aeg­vii­du vald 12 400 eu­ro­ga. Ta­be­li ee­sot­sas on Viim­si 676 000 eu­ro­ga, vii­ma­ne on Pa­di­se 6500 eu­ro­ga.
Kül­li Voll­mer täp­sus­tas, et põhja­li­ku­mat ana­lüüsi on üldis­te and­me­te põhjal kee­ru­li­ne te­ha: „Oma­va­lit­su­ses võib MTÜ ja SA ra­has­ta­mi­ne sõltu­da pal­ju­dest te­gu­ri­test. Mõnin­gad ra­has­tu­sed on mõnel KO­Vil ot­se oma­va­lit­su­se ee­lar­ves, tei­sel MTÜ kau­du, näi­teks rin­gi­ju­hen­da­ja­te pal­gad, ta­su­ta spor­di­baa­sid.”
Kül­li Voll­mer lau­sus, et ko­gu Ees­tit hõlmav ana­lüüs val­mib KÜSKil veeb­rua­ris: „Mi­nis­tee­rium võ­tab ühen­dus­te ra­has­ta­mi­se juht­ma­ter­ja­li uuen­da­mi­sel ko­gu­tud in­fo alu­seks. On tõs­ta­ta­tud va­ja­dus ju­hen­di uuen­da­mi­seks.”

Suu­ri­mad toe­tu­sed veemajandusele ja kü­la­ma­ja­de­le
Ta tut­vus­tas ka Har­ju­maa ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te toe­tu­se and­me­baa­si aas­ta­test 2000-2016, kus on ka­jas­ta­tud enam­le­vi­nud in­ves­tee­rin­gu­te toe­tuss­kee­mid oma­va­lit­sus­te­le: „Pea­mi­selt on te­gu in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­de­ga, aga ka in­ves­tee­rin­gu et­te­val­mis­ta­mi­se pro­jek­ti­de­ga. Li­saks ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te toe­tus­te­le on ka­jas­ta­tud toe­tu­sed, mil­le fi­nant­see­ri­mi­ne on ot­se­selt või kaud­selt oma­va­lit­sus­te­ga seo­tud, näi­teks oma­fi­nant­see­rin­gu kat­mi­ne, kui­gi taot­le­ja po­le ot­se­selt oma­va­lit­su­sük­sus, näi­teks ÜVK pro­jek­tid.”
Sel­gub, et Aeg­vii­du vald on saa­nud sel­lel aja­va­he­mi­kul eri­ne­va­test toe­tusp­rog­ram­mi­dest ra­ha 25 pro­jek­ti­le sum­mas 2 009 873 eu­rot. 12 pro­jek­ti on saa­nud toe­tust Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­t­asu­tu­sest (EAS), 7 Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest (KIK) ning 6 Lea­de­rist. Suu­ri­ma toe­tu­se sai val­la­va­lit­sus 2008. aas­tal KIKist – 649 370 eu­rot Aeg­vii­du val­la ale­vi­ku kes­k­osa vee­va­rus­tu­se- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se esi­me­seks eta­piks.
Ani­ja vald on saa­nud toe­tust 58 pro­jek­ti­le 11 931 994 eu­rot – KI­Kist 32, EA­Sist 14 ning Lea­de­rist 12. Kõi­ge roh­kem sai toe­tust OÜ Vel­ko AV 2008. aas­tal KI­Kist Keh­ra reo­vee­ko­gu­mi­sa­la vee­va­rus­tu­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­seks ja ra­ja­mi­seks – 6 225 257 eu­rot.
Kuu­sa­lu val­las oli aas­ta­tel 2000-2016 toe­ta­tud pro­jek­te 44 sum­mas 10 581 385 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la ar­ves­tus­se on li­sa­tud ka en­di­se Lok­sa val­la pro­jek­tid. 31 pro­jek­ti toe­tus tu­li KI­Kist, 9 EA­Sist, 3 CO2 in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist ja üks Priast. Suu­rim toe­tus on 3 537 622 eu­rot, mil­le sai OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus KI­Kist 2011. aas­tal Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­ku ühis­vee­va­rus­tu­se- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de kaa­sa­jas­ta­mi­seks.
Lok­sa linn sai toe­tust 4 786 891 eu­rot 21 pro­jek­ti­le. 12 said toe­tust EA­Sist, 6 KI­Kist, 2 Priast ja üks CO2 in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist. Suu­rim toe­tus 4 102 474 eu­rot oli OÜ­le Lok­sa Hal­jas­tus 2010. aas­tal Lok­sa lin­na reo­vee­ko­gu­mi­s­ala vee­ma­jan­dusp­ro­jek­tiks.
Raa­si­ku val­lale oli toetusi 26 pro­jek­ti­le 6 123 263 eu­rot. KIK toe­tas 10 pro­jek­ti, EAS 7, Pria 7 ning CO2 in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist 2. Suu­ri­ma toe­tu­se sai Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pro­jekt EASist 2008. aastal Aruküla põhikooli renoveerimiseks ja juurdeehituseks 2 382 610 eurot.
And­me­baas on ka Har­ju MTÜ­de toe­tus­te koh­ta aas­ta­tel 2000-2016.
Aeg­vii­du val­da on tul­nud toe­tu­si 32 pro­jek­ti­le 156 464 eu­rot, ra­ha said 13 MTÜd. 23 pro­jek­ti said toe­tust Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP), 8 Priast ja üks KI­Kist. Suu­ri­ma toe­tu­se sai MTÜ Aeg­vii­du Pääs­te­selts 2012. aas­tal Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks – 75 031 eu­rot.
Ani­ja val­las oli pro­jek­te 149, toe­tust 859 239 eu­rot 29 MTÜ­le. Kõi­ge roh­kem toe­tust sai MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­seks eta­piks, oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve tegemiseks, in­fos­ten­di val­mis­ta­mi­seks – 80 208 eu­rot 2011. aas­tal.
Kuu­sa­lu val­da tu­li toe­tus­prog­ram­mi­de ra­ha 298 pro­jek­ti­le 1 841 166 eu­rot 86 MTÜ­le. Kõi­ge roh­kem pro­jek­te toe­tas KOP. Suu­rim toe­tus on 60 000 eu­rot, mil­le on saa­nud mitmed ühendused –MTÜ Joa­ves­ki kü­la, MTÜ Pä­ris­pea Selt­si­ma­ja, MTÜ Ko­da­soo Kü­la­selts, MTÜ Po­hi­ran­na ja MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Priast, toe­tu­sed on kü­la- või selt­si­ma­ja ehi­tu­seks või re­no­vee­ri­mi­seks. 60 000 eu­rot sai ka MTÜ Muu­sa Kap­riis Vii­nis­tu kü­las asu­va töös­tus­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks ja spor­di­saa­liks ko­han­da­mi­seks.
Lok­sa lin­nal MTÜd said toe­tust 269 189 eu­rot, taot­le­jaid oli 12, pro­jek­te 52. Kõi­ge roh­kem pro­jek­te toe­tas KOP. Suu­ri­ma toe­tu­se sai 2012. aas­tal KÜS­Kist MTÜ Sot­siaal­re­ha­bi­li­tat­sioo­ni Kes­kus Lok­sa ela­va­te lin­na­de pro­jek­tiks – 36 494 eu­rot.
Raa­si­ku val­las said toe­tust 35 MTÜd 163 pro­jek­ti­le kok­ku 540 336 eu­rot. Kõi­ge roh­kem pro­jek­te toe­tas KOP. Kõi­ge roh­kem toe­tust sai MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus 2009. aas­tal – 60 000 eu­rot Priast Ki­vi­loo kü­la­kes­ku­se­le muin­sus­kait­se eri­tin­gi­mus­te pro­jek­ti koos­ta­mi­seks ja mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja esi­me­se eta­pi re­konst­ruee­ri­mi­seks.

Eelmine artikkelKeh­ra õpe­ta­ja AN­NE TAM­MA­RU „Luu­leu­bi­na­tes“ on 30 aas­ta luu­le­tu­sed
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ja­gab kul­tuu­ri­toe­tu­si 5200 eu­rot