Ida-Har­ju pos­til­jo­nid kat­se­ta­vad jalg­ra­tas­te ase­mel ATV­sid

2003
Raa­si­kul kat­se­tab ATVd SIR­JE ÕIS­MAA, kes uut sõi­du­kit küll kii­dab, kuid jalg­rat­tast täie­li­kult loo­bu­da ei ka­vat­se. Fo­to Ma­re Tam­me­rand

ATV­sid ka­su­ta­vad Raa­si­ku ja Keh­ra, lä­hia­jal ka Lok­sa pos­til­jon.

Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki-gru­pis Elu­ter­ve Raa­si­ku on ala­tes möö­du­nud pü­ha­päe­vast pilt kir­ja­kand­jast Sir­jest, kes is­tub Om­ni­va ATV-l. Pilt on vä­ga me­nu­kas, tee­ni­nud üle sa­ja meel­di­mi­se ning ar­vu­kalt po­si­tiiv­seid kom­men­taa­re.
Pil­dil on 2008. aas­tal Ees­ti pa­ri­maks kir­ja­kand­jaks va­li­tud Sir­je Õis­maa Raa­si­ku post­kon­to­rist. Mõ­ned päe­vad on ta pos­ti laia­li­ve­da­mi­seks jalg­rat­ta ase­mel kat­se­ta­nud Om­ni­valt saa­dud ATVd.
Sõi­du­kid soe­tas Om­ni­va pi­lootp­ro­jek­ti­ga. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Mat­tias Kaiv üt­les, et üle Ees­ti on ATV­sid pos­til­jo­ni­de ka­su­tu­ses prae­gu 14, need sõi­da­vad Pär­nu­maal, Lää­ne-Vi­ru­maal, Har­ju­maal, Val­ga­maal ja Jõ­ge­va­maal. Ida-Har­jus on sõi­du­kid Keh­ra ja Raa­si­ku pos­til­jo­nil, lä­hia­jal saab sõi­du­ki ka Lok­sa kir­ja­kand­ja.
„See on töö­ta­ja­le suur abi­va­hend, ku­na ATV kir­ja­kas­ti­de ma­hu­ta­vus on suu­rem kui jalg­rat­tal ja pos­til­jon jõuab kii­re­mi­ni siht­koh­ta. Tä­nu ATV oma­dus­te­le on saa­de­ti­se väl­jas­ta­mi­ne se­ni­sest poo­le kii­rem, li­saks saab ATV­ga post­kas­ti­le tih­ti lä­he­ma­le sõi­ta kui au­to­ga ning või­ma­lik on ka pos­ti­ta­da sõi­du­kilt ma­ha tu­le­ma­ta. ATV so­bib ideaal­selt tee­nin­da­ma aed­lin­na­sid või era­mu­ra­joo­ne,” rää­kis Om­ni­va kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list.
Kir­ja­kand­ja­te ATVd on te­ma sõ­nul võim­su­se ja teh­ni­lis­te and­me­te poo­lest va­li­tud sel­li­sed, mis ei eel­da ju­hi­loa ole­ma­so­lu. Pos­til­jo­nid said sõi­du­va­hen­di ka­su­ta­mi­se koo­li­tu­se ja so­bi­va sõi­du­riie­tu­se. Al­ter­ne­tii­vi­na on Om­ni­va and­nud kir­ja­kand­ja­te­le kat­se­ta­mi­seks ka elekt­ri­jalg­rat­taid.
Sir­je Õis­maa, kes va­rem ve­das pos­ti Raa­si­kul aas­ta­rin­gi laia­li jalg­rat­ta­ga, üt­les, et ATV-l on plus­se ja mii­nu­seid: „ATV on kaht­le­ma­ta mõ­nus sõi­du­va­hend, kuid igas olu­kor­ras ma se­da siis­ki ei ee­lis­taks. Kui post­kas­ti­de va­he­maad on väik­se­mad ja tee hea, saab jalg­rat­ta­ga kii­re­mi­ni. Li­saks ai­tab jalg­ra­tas hoi­da head füü­si­list vor­mi. ATV on pa­rem siis, kui va­he­maad on pi­ke­mad, teed on ke­va­di­selt mu­da­sed või tal­vi­selt jäi­sed ning post­kas­ti­des­se tu­leb pan­na pal­ju rek­laam­pos­ti­tu­si, mis kaa­lu­vad pal­ju. Sõi­ta saab sel­le­ga ku­ni 50 ki­lo­meet­rit tun­nis, see­ga aja­võit on pi­ke­ma­te sõi­tu­de pu­hul mär­ga­tav.”
Ku­na ATV kat­se­tu­saeg on ol­nud lü­hi­ke, ei osa­nud Sir­je Õis­maa öel­da, kas ta soo­viks edas­pi­di jalg­rat­ta ATV vas­tu väl­ja va­he­ta­da: „Ilm­selt ta­haks edas­pi­di sõi­ta mõ­le­ma­ga, ole­ne­valt olu­kor­rast.”

Eelmine artikkelSPORDIUUDIS
Järgmine artikkelKeh­ras sel­gus Ees­ti kä­si­pal­li­meis­ter tü­tar­las­te C-klas­sis