Ida-har­ju­kad EV100 tä­nu­gaa­lal Vil­jan­dis

407

Möö­du­nud pü­ha­päe­val tä­na­ti Uga­la teat­ris „EV100 igas kü­las“ kin­gi­tu­si tei­nud ko­gu­kon­di ja tä­his­ta­ti 100 aas­ta möö­du­mist maa­sea­du­se vas­tu­võ­tust Ees­ti Va­ba­rii­gis. Maa­sea­dus või­mal­das ta­lu­de loo­mist. Gaa­lal võt­tis sõ­na ka Ees­ti­maa Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du esin­da­ja­na Ants Aa­man see­nior Kur­si kü­last Kuu­sa­lu val­last. Ta tut­vus­tas oma esi­va­ne­ma­te­le kuu­lu­nud ta­lu loo­mist. Gaa­la­le olid kut­su­tud „EV100 igas kü­las“ piir­kond­li­kud koor­di­naa­to­rid ja kin­gi­tu­se tei­nud ko­gu­kon­da­de esin­da­jad. Ida-Har­ju koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no võt­tis EV100 toim­kon­na ju­hilt Mar­gus Kas­ter­pa­lult vas­tu 60 tun­nis­täh­te ehk au­kir­ja, mis an­nab eda­si ko­gu­kon­da­de­le. EV100 kin­gi­tu­si on kok­ku teh­tud üle 620, neist Har­ju­maal 60, mil­lest 18 on Kuu­sa­lu val­las, 4 Ani­ja val­las ja 3 Raa­si­ku val­las Ar­ukü­las. Vi­deo­te va­hen­du­sel tut­vus­ta­ti osasid kin­gi­tu­si, Har­ju­maal näi­da­ti Voo­se Päi­ke­se­ko­du Ani­ja val­last, ko­hal oli ka Päi­ke­se­ko­du ehi­ta­ja Ta­nel Tal­ve.

Eelmine artikkelRee­del sel­gu­vad Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­ja
Järgmine artikkelAla­ve­re noor­te­ruum sai uued ak­nad