Huvi­koo­li­de õpi­las­te head tu­le­mu­sed kon­kurs­si­del

857

Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind
Loo­de-Ees­ti flöö­diõ­pi­las­te kon­kur­sil saa­vu­tas Na­ta­lia Kost­rõ­ki­na õpi­la­ne Lo­vii­se Le­kar­kin 2. va­nu­seg­ru­pis esi­ko­ha. Kai­do Ko­du­mäe õpi­la­ne Kris­to­fer Vaik­saar sai Loo­de-Ees­ti ki­tar­riõ­pi­las­te kon­kur­sil 3. va­nu­seg­ru­pis 3. ko­ha.

Esi­kol­mi­ku­ko­had päl­vi­sid möö­du­nud hooa­jal Eve Vend­ti akor­dio­niõ­pi­la­sed Ha­rold Manf­red Vil­berg, kes tu­li Loo­de-Ees­ti akor­dio­niõ­pi­las­te kon­kur­sil 1. va­nu­seg­ru­pis 2. ko­ha­le. Ka­di-Mia Pir­rus sai 1. va­nu­seg­ru­pis 3. ko­ha, Gre­te Ro­sen­berg 2. va­nu­seg­ru­pis 2. ko­ha, Elis En­ni­ka tu­li 3. va­nu­seg­ru­pis 3. ko­ha­le ja sai va­ba­riik­li­kus lõpp­voo­rus 3. ko­ha.

Li­lia Sem­jo­no­va õpi­la­ne Han­na Ma­ria Olek sai kon­kur­sil „Kla­ver saa­te­pil­li­na” 2. ko­ha.

Keh­ra Kuns­ti­de­kool
Viiu­liõ­pi­la­ne Eve­li­na Ve­ge­ra saa­vu­tas re­gio­naal­sel kon­kur­sil esi­ko­ha, va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel jäi kol­man­daks. Te­ma ju­hen­da­ja on Ok­sa­na Lo­hi­ni­va.

Lok­sa muu­si­ka­kool
Lok­sa muu­si­ka­koo­li tõid esi­kol­mi­ku­ko­had kla­ve­riõ­pi­la­sed Ali­na Go­rša­no­va, Ve­ra-Ni­ka Po­dol­jan ning flöö­diõ­pi­la­ne Ani­ta Gu­lya­ko­va. Õpe­ta­jad on Iri­na Šults ja Rii­na Paar­ta­lu.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool
Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni kon­kur­silt tõi esi­ko­ha plokkf­löö­diõ­pi­la­ne And­reas Puu­sepp, tei­se ko­ha Kir­ke Tü­vi. Nen­de õpe­ta­ja on An­ne Ja­la­kas. Ki­tar­ris­ti­dest olid edu­kad Ju­lia­na Kuk­li­ni õpi­la­sed Kärt Kir­si­maa, kes sai 2. ko­ha ning Et­hel Tõe­väl­ja, kes päl­vis 3. ko­ha.

Ees­ti Kuns­ti­koo­li­de Lii­du kon­kur­si „Noo­red di­sai­ni­vad“ pree­mia said Kris­ta Sim­so­ni õpi­la­sed Paul-Egert Peen­sa­lu, Ka­rin Mas­te­rov, Ker­tu Ein­born ja Ere Rei­mann.

Eelmine artikkelNord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne avas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­lis oli lõp­pe­nud õp­peaas­tal kaks õpi­las­fir­mat