HOLi te­gev­di­rek­tor on JOEL JES­SE

1607
HO­Li te­gev­di­rek­tor JOEL JES­SE juh­tis va­rem maa­va­lit­su­se aren­gu- ja pla­nee­rin­guo­sa­kon­da.
HO­Li te­gev­di­rek­tor JOEL JES­SE juh­tis va­rem maa­va­lit­su­se aren­gu- ja pla­nee­rin­guo­sa­kon­da.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du uus te­gev­juht on ame­tis 16. ok­toob­rist.

Ku­na juu­nis ot­sus­tas HO­Li ju­ha­tus lõ­pe­ta­da töö­suh­te oma­va­lit­sus­lii­du bü­roo se­ni­se te­gev­di­rek­to­ri Vel­lo Tam­me­ga, kor­ral­da­ti bü­roo­le uue ju­hi leid­mi­seks kon­kurss. HO­Li ju­ha­tus va­lis 32 kan­di­daa­di seast bü­roo uueks te­gev­di­rek­to­riks Har­ju maa­va­lit­su­ses aren­gu- ja pla­nee­rin­guo­sa­kon­na senise ju­ha­ta­ja Joel Jes­se, kes on pä­rit Tal­lin­nast ja töö­ta­nud ka et­te­võt­lu­ses.

„Olen maa­kon­na aren­gu, pla­nee­rin­gu ja vä­lis­koos­töö tee­ma­de­ga põh­ja­li­kult kur­sis ja iga­päe­va­selt te­ge­le­nud. Osa­le­sin maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia uuen­da­mi­sel ning olen juh­ti­nud Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu 2030+ koos­ta­mist, sa­mu­ti Via Bal­ti­ca põ­hi­maan­tee ja Rail Bal­ti­cu raud­teet­ras­si­ko­ri­do­ri ning Har­ku-Li­hu­la-Sin­di kõr­ge­pin­ge­lii­ni ko­ri­do­ri asu­ko­ha­va­li­kut. Vä­lisp­ro­jek­ti­dest olen te­ge­le­nud Tal­linn-Hel­sin­gi pü­siü­hen­du­se ta­su­vu­suu­rin­gu ee­luu­rin­gu ning prae­gu töös ole­va teos­ta­ta­vus-ta­su­vu­sa­na­lüü­si­ga,“ rää­kis Joel Jes­se.

Ta li­sas, et oma­va­lit­sus­lii­du te­gev­ju­hiks ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da, ku­na maa­va­lit­su­sed lõ­pe­ta­vad uuest aas­tast töö ning HO­Lis on tal või­ma­lik maa­kon­na aren­gu­tee­ma­de­ga eda­si te­ge­le­da.

Pea­le te­gev­di­rek­to­ri on HO­Li bü­roos prae­gu tööl veel kul­tuu­ri­nõu­nik, ha­ri­duss­pet­sia­list, raa­ma­tu­pi­da­ja ja sek­re­tär-as­jaa­ja­ja. Et osa se­nis­test maa­va­lit­su­se üle­san­ne­test an­tak­se uuest aas­tast HO­Li­le, on Joel Jes­se sõ­nul plaa­nis oma­va­lit­sus­lii­du bü­roo koos­sei­su suu­ren­da­da um­bes 5-6 töö­ko­ha võr­ra: „HO­Li­le tu­le­vad maa­kon­na aren­du­sü­le­san­ded, seal­hul­gas vä­lis­koos­töö, si­se­tur­va­li­sus, rah­va­ter­vis, kul­tuur.“

Har­ju­maal oli se­ni 23 val­da-lin­na, pä­rast va­li­mi­si jäi al­les 16 oma­va­lit­sust. HO­Li uus vo­li­ko­gu kut­su­tak­se kok­ku nii­pea, kui kõik liik­med ehk val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gud on en­da­le mää­ra­nud uued esin­da­jad.

„Kui vaa­da­ta va­ra­se­mat prak­ti­kat 2013. aas­tast, siis ko­gu­nes HO­Li vo­li­ko­gu pä­rast va­li­mi­si esi­mest kor­da jaa­nua­ris,“ üt­les Joel Jes­se.

Eelmine artikkelJAAN ORUAAS soo­vib vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­delt tõ­hu­sa­mat tööd
Järgmine artikkelMA­DIS PRAKS loo­bus vo­li­ko­gu ko­hast