HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas olu­li­se või­du

4305

Pü­ha­päe­val, 25. veeb­rua­ril ko­du­saa­lis toi­mu­nud Bal­ti lii­ga män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per pä­rast vii­gi­ga lõp­pe­nud ava­poo­lae­ga Klai­pe­da Dra­gu­na­se 27:26. Võit Lee­du meist­ri üle säi­li­tas Keh­ra mees­kon­na või­ma­lu­se pää­se­da vee­rand­fi­naa­li.

Män­gu al­gu­ses jäi HC Keh­ra 0:4 kao­tus­sei­su, kuid siis vis­kas Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 4 vä­ra­vat ning poo­la­ja kes­kel oli tab­lool 7:7 vii­gi­seis. Ta­sa­vä­gi­ne mäng jät­kus poo­la­ja lõ­pu­ni – va­hea­ja­le min­di sei­sult 14:14. Tei­sel poo­la­jal läks Keh­ra mees­kond kol­me vä­ra­va­ga et­te, kuid siis vis­kas Klai­pe­da mees­kond 7 vas­tu­se­ta vä­ra­vat ning 6 mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu oli Keh­ra 22:26 kao­tus­sei­sus. Keh­ral õn­nes­tus mäng taas vii­gis­ta­da ning pool mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu võt­tis Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va mi­nu­ti­li­se män­gu­pau­si. See­jä­rel vis­kas Ab­del Dja­lil Mac­hou män­gu vii­ma­sel se­kun­dil või­du­vä­ra­va.
„Al­gus tu­li ras­kelt, aga sai­me män­gu­rüt­mi ja kont­rol­li kät­te. Tei­sel poo­la­jal hak­ka­si­me edu­sei­sus ra­bis­ta­ma, ent võit­le­si­me kor­ra­li­kult ja lõpp oli või­mas. Ka pub­lik ai­tas kaa­sa, vii­ma­se rün­na­ku ajal teh­ti sel­list lär­mi, mi­da ta­haks ko­gu aeg saa­lis kuul­da. Emot­sio­naal­ne ja vä­ga va­ja­lik võit,“ kom­men­tee­ris peat­ree­ner.

Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš vis­kas Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na 10 vä­ra­vat.

Sel lau­päe­val, 3. märt­sil peab HC Keh­ra taas ko­du­saa­lis Bal­ti lii­ga alag­ru­pis ot­sus­ta­va koh­tu­mi­se Vil­niu­se VHC Švie­sa­ga. Prae­gu on Vil­niu­se mees­kon­nal 7 ja Keh­ral ala­gru­pi vii­ma­se­na 5 punk­ti. Eda­si­pää­suks peab Keh­ra lee­du­kad alis­ta­ma vä­he­malt 5 punk­ti­ga ning Švie­sa järg­mi­sel päe­val ju­ba alag­ru­pi­või­du kind­lus­ta­nud Rii­hi­mäe Cock­si­le kao­ta­ma. Tei­se alag­ru­pi või­tis Põl­va Ser­vi­ti.