HC Keh­ra ja Circ­le K sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu

1510

Uuest hooa­jast li­san­dub HC Keh­ra toe­ta­ja­te hul­ka tank­la­kett Circ­le K Ees­ti AS.

Aas­taid oli HC Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi üks toe­ta­jaid tank­la­ke­ti Pre­mium 7. Mul­lu os­tis Circ­le K Ees­ti se­ni­selt oma­ni­kult Keh­ra tank­la ning HC Keh­ra mä­ned­žer Re­ne Kaa­lo te­gi Circ­le K Ees­ti­le koos­tööet­te­pa­ne­ku.
„Lä­bi­rää­ki­mi­sed olid pi­kad, kuid lõ­puks leid­si­me mõ­le­maid osa­poo­li ra­hul­da­va kok­ku­lep­pe. Circ­le K Ees­ti jaoks on es­ma­kord­ne, et nad toe­ta­vad üht väi­kest spor­diü­hin­gut. Loo­dan sii­ralt, et meie koos­töö on edu­kas,“ sõ­nas ta.
Kui suu­re sum­ma­ga tank­la­ke­ti oma­nik kä­si­pal­lik­lu­bi toe­tab, ei soo­vi­nud Re­ne Kaa­lo öel­da, kuid kin­ni­tas, et spon­sor­lus on ar­ves­ta­tav ja sa­mas ma­hus, kui oli Pre­mium 7 toe­tus. HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­na suu­rim toe­ta­ja ja ni­mes­pon­sor on ka uuel hooa­jal Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, suu­re­mad toe­ta­jad on veel Ani­ja vald, Laa­dur, Coop, Mist­ra-Au­tex.
„Kui­gi teis­te et­te­võ­te­te toe­tus on väik­sem, on nad klu­bi ee­lar­vet sil­mas pi­da­des kõik mei­le vä­ga olu­li­sed,“ lau­sus Re­ne Kaa­lo.
Circle K Eesti AS turundusjuht Diana Veigel lisas: „Esialgu on sponsorlepe sõlmitud aastaks. Kehra käsipalliklubi on üks ettevõtmistest, kus saame kogukonna hüvanguks õla alla panna. Ka meie võidame, sest saame kohalikele ennast tutvustada, Circle K tegutseb Kehras ju alles esimest aastat.”
Na­gu ka klu­bi teis­te toe­ta­ja­te pu­hul, on HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­na uue hooa­ja riie­tu­sel Circ­le K lo­go. Ka on lo­go Keh­ra mees­kon­na rek­laamb­ro­šüü­ri­del: „Kor­ra­lik ja usal­dus­väär­ne kü­tu­se­tar­ni­ja Ani­ja val­las on vä­ga olu­li­ne, loo­da­me an­da oma pa­nu­se, et Circ­le K te­gut­seks siin veel pi­kalt.“