HC Keh­ra Ees­ti ei pää­se­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­te fi­naa­li

458
HC Kehra

Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel kä­si­pal­lis kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­me või­du­ni pee­ta­vas pool­fi­naal­see­rias HC Tal­linn 1 võist­kon­na­le pä­rast või­de­tud ava­män­gu kolm järg­mist koh­tu­mist ning peab lep­pi­ma pronk­si­män­gu­de­ga Põl­va Coo­pi vas­tu.

Esi­me­ne pool­fi­naal­mäng Keh­ra ja pea­lin­na mees­kon­da­de va­hel oli 26. ap­ril­lil Keh­ras. Siis jäi võit ko­ju tu­le­mu­se­ga 25:23 ning HC Keh­ra asus pool­fi­naa­li juh­ti­ma 1:0. Edas­pi­di enam nii häs­ti ei läi­nud ja kolm järg­mist män­gu või­tis HC Tal­linn – 29. ap­ril­lil Ka­le­vi spor­di­hal­lis pi­di Keh­ra võt­ma vas­tu 26:34 kao­tu­se, 2. mail kao­ta­ti ko­du­saa­lis 16:20 ning vii­ma­ne mäng 5. mail taas Ka­le­vi spor­di­hal­lis 27:31.

HC Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va kom­men­tee­ris, et mees­kon­na üht­sus jät­tis soo­vi­da: „Igas män­gus oli na­gu min­gi nupp plat­silt puu­du, ol­gu siis kait­se, rün­nak või vä­ra­va­va­hid. Ter­vik­lik­ku mees­kon­na­män­gu toi­mi­ma ei saa­nud­ki. Hooa­ja esi­me­se poo­le oli­me heas hoos, aga tipp­vor­mis peab ole­ma ke­va­del ja meil jääb prae­gu mi­da­gi va­ja­ka.“

Tal­lin­na mees­kon­da tree­nib kauaaeg­ne Keh­ra mees­kon­na peat­ree­ner Jü­ri Lepp. Ta tun­nis­tas, et vas­ta­ne oli tea­da ning ilm­selt osa­ti nen­de la­hen­du­si et­te ai­ma­ta.

Ees­ti meist­ri­võist­lus­te fi­naa­lis on tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti vas­ta­ne es­ma­kord­selt HC Tal­linn 1, pronks­me­da­li eest võit­le­vad HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja esi­mest aas­ta­ta meist­ri­lii­gas män­giv Põl­va Coop. 3.-4. ko­ha män­gud pee­tak­se ühe mees­kon­na ka­he või­du­ni. Esi­me­ne mäng on 14. mail Keh­ras ja tei­ne 17. mail Põl­vas. Kui on va­ja pi­da­da ka kol­mas mäng, toi­mub 20. mail Keh­ras.