Las­te ja noor­te uju­mis­võist­lu­sed Kuu­sa­lus ja Lok­sal

32

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las 28. mail toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni­li­sel las­te ja noorte uju­mis­võist­lu­sel „Kuu­sa­lu Ke­vad“ osa­le­sid li­gi­kau­du 50 võist­le­jat. Võis­tel­di va­ba-, se­li­li- ja rin­nu­liu­ju­mi­ses. Las­teaia­lap­sed ja 1.-2. klas­si õpi­la­sed võist­le­sid 25 meet­ri uju­mi­ses, 3.-9. klas­si õpi­la­sed 50 meet­ri dis­tant­sil.

Las­teaia­las­test lä­bis 25 meet­rit va­bau­ju­mi­ses Gre­gor Lend­saar aja­ga 30,26 se­kun­dit ning Trii­nu So­ro­kin aja­ga 43,06 se­kun­dit.

1.-2. klas­si pois­te 25 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis Klaus Evald Nai­ris­mä­gi aja­ga 22,31 se­kun­dit, tal­le järg­ne­sid Mar­kus Ad­ler (23,56) ja Hol­ger Ki­vi (28,79). Se­li­li uju­mi­ses olid kolm kii­re­mat Mar­kus Ad­ler (23,34), Hol­ger Ki­vi (27,89) ja Ott Tam­sa­lu (33,76). 25 meet­ri rin­nu­li uju­mi­ses osa­les pois­test vaid Mar­kus Ad­ler, kel­le tu­le­mu­seks sai 30,8 se­kun­dit. Tüd­ru­ku­test oli va­bau­ju­mi­ses kii­reim Iris Trei aja­ga 22,38 se­kun­dit ning te­ma jä­rel Ro­set­te Lii Nai­ris­mä­gi (22,89) ja Len­na Kurg­põld (23,78). Se­li­li uju­mi­ses oli kii­reim Ro­set­te Lii Nai­ris­mä­gi (23,57) Iris Trei (26,5) ja Em­ma Tam­sa­lu (27,18) ees. Rin­nu­li või­tis esi­ko­ha Im­bi Rand­laht (28,13) ning tal­le järg­ne­sid Iris Trei (31,37) ja Ro­set­te Lii Nai­ris­mä­gi (32,06).

3.-4. klas­si pois­te 50 meet­rit va­bau­ju­mi­ses või­tis esi­ko­ha Ric­hard Ki­vi­rand (34,78), tei­se ko­ha saa­vu­tas Si­mon Id­nurm (38,28) ning kol­man­daks tu­li Ro­bin Mik­son (40,33). Ka se­li­li uju­mi­ses oli Ric­hard Ki­vi­rand kii­reim (40,65) ning te­ma jä­rel Si­mon Id­nurm (46,44) ja Ro­bin Mik­son (46,57). Rin­nu­li uju­mi­ses oli aga kii­reim Si­mon Id­nurm (51,84), tal­le järg­ne­sid Ric­hard Ki­vi­rand (52,02) ja Ro­bin Mik­son (52,52). Tüd­ru­ku­test või­tis va­bau­ju­mi­ses esi­ko­ha He­li­na Hap­sa­lo (35,06), tei­seks tu­li Tee­le El­ler­maa (35,36) ja kol­man­daks Sand­ra Soots (49,02). Tüd­ru­ku­te esi­kol­mik oli sa­ma ka se­li­li uju­mi­ses – He­li­na Hap­sa­lo (41,46), Tee­le El­ler­maa (42,18) ja Sand­ra Soots (53,86). Rin­nu­li dis­tant­sil olid Tee­le El­ler­maa (48,76) ja He­li­na Hap­sa­lo (50,42) ko­had va­he­ta­nud, nen­de jä­rel oli taas Sand­ra Soots (1.12,03).

5.-6. klas­si pois­te 50 meet­ri va­balt uju­mi­ses osa­les vaid Se­bas­tian Id­nurm, te­ma aeg oli 29,85 se­kun­dit. Se­li­li ja rin­nu­li dis­tant­sil oli kaks osa­le­jat: Se­bas­tian Id­nurm (36,86 se­li­li ja 46,12 rin­nu­li) ja And­reas Ra­jan­do (53,58 se­li­li ja 1.09,14 rin­nu­li).

Tüd­ru­ku­test moo­dus­tus nii va­bau­ju­mi­ses kui se­li­liu­ju­mi­ses esi­kol­mik järg­mi­selt: Kir­ke Klem­mer (33,48 va­balt, 39,82 se­li­li), tal­le järg­ne­sid Liis Ma­rii Koe­mets (37,96 va­balt, 45,31 se­li­li) ja An­na­bel Haa­vel (39,28 va­balt, 49,01 se­li­li). Ka rin­nu­liu­ju­mi­ses oli kii­reim Kir­ke Klem­mer (49,06), tal­le järg­ne­sid Ka­ro­lin Ad­ler (49,54) ja An­na­bel Haa­vel 53,8).

7.-9. klas­si noor­mees­te va­ba- ja se­li­liu­ju­mi­se või­tis Ar­ti Hein­maa (26,09 va­balt, 31,07 se­li­li), tei­se ko­ha saa­vu­tas Mikk Kir­si­maa (26,58 va­balt, 33,85 se­li­li) ning kol­man­da ko­ha Kas­par Klem­mer (28,11 va­balt, 34,19 se­li­li). Ka rin­nu­li olid kaks kii­re­mat Ar­ti Hein­maa (36,86) ja Mikk Kir­si­maa (37,43), kol­man­da ko­ha saa­vu­tas Uku Trol­la (41,41). Tüd­ru­ku­test oli kõi­gil kol­mel alal kaks osa­le­jat, kõi­gil ala­del lõ­pe­tas kii­re­ma­na Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (29,27 va­balt, 32,98 se­li­li ja 37,94 rin­nu­li) ja te­ma jä­rel Jo­han­na Lee Ee­rik­soo (33,54 va­balt, 40,87 se­li­li ja 50,72 rin­nu­li).

Ujumisvõistlused Loksal
Laste ja noorte ujumisvõistlus Loksa spordikeskuse ujulas toimus 2. juunil. Osalejaid oli üle 30, lasteaialastest kuni 12. klassi noorteni. Lasteaialaste arvestuses paremusjärjestust ei selgitatud. Kõige nooremad võistlesid 25 meetri distantsil vaba- ja seliliujumises. Alates 2. klassist selgitati üksikalade tulemuste põhjal paremusjärjestus ka mitmevõistluse arvestuses. 2.-3. klassi lapsed võistlesid 50 meetri distantsi vaba- ja seliliujumises ning alates 4. klassist lisandus 50 meetrit rinnuli ujumine ja 100 meetrit vabaujumist.

Lasteaialastest osalesid 25 meetri distantsil Daniil Lukin, Morgen Sorokin, Miko-Marten Tamsalu, Kustav Võsamaa, Semjon Levin, Diana Tuurmaa, Sofia Bokhonko ja Adeele Veersalu ning Jako-Jesper Tamsalu osales nii vaba- kui seliliujumises.

1. klassi poiste 25 meetri distantsil olid nii vaba- kui seliliujumises kolm kiiremat Johannes Võsamaa (24,82 vabalt, 26,13 selili), Alex Kuuspalu (30,35 vabalt, 29,08 selili) ja Markijan Bokhonko (30,71 vabalt, 31,05 selili). Tüdrukutest oli mõlemal alal kaks võistlejat: Darja Lukina (30,26 vabalt, 29,36 selili) ning Lana Tuurmaa (39,98 vabalt, 34,20 selili).

2.-3. klassi poistest moodustasid mitmevõistluse arvestuses esikolmiku Rasmus Oru, Taavi Kaugerand ja Herman Veermäe. Esikolmik oli sama nii vaba- kui seliliujumises eraldi. Tüdrukute kolm kiiremat olid Piia Mänd, Anne-Mari Aug ja Kerli Alter.

4.-5. klassi poiste arvestuses võistles kolm ujujat, nii üksikaladel kui mitmevõistluse arvestuses saavutas esikoha Nikolai Levin, teise koha Oliver Järve ja kolmandaks tuli Lev Karyshkov. Tüdrukutest olid kolm esimest Greete Oru, Laura Luht ja Jelizaveta Jefimova. Greete Oru ja Laura Luht saavutasid esimese ja teise koha ka kõigil üksikaladel.

6.-7. klaasi noormeeste arvestuses võistlesid kaks noormeest, esimese koha saavutas Kevin Julius Kiviberg ning teise koha Kaspar Huko Jurjev. Tüdrukute arvestuses oli kolme osaleja paremik järgmine: Roosi Mänd, Elsa Jakobson ja Alesja Kornõšova. Roosi Mänd saavutas esikoha ka kolmel üksikalal.

8.-12. klassi noormeeste arvestuses oli kaks osalejat. Mitmevõistluse esimese koha saavutas Uku Trolla ning teise koha Ranel Liivamägi. Tüdrukute arvestuses osales kolm võistlejat. Nii mitmevõistluse arvestuses kui üksikaladel võitis esikoha Johanna Süda, teise koha Jessika Jõesaar ning kolmanda Elena Gubenkova.

Eelmine artikkelKuusalu valla beebipidu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le