HC Keh­ra D2 klas­si võist­kon­nad võit­sid Ees­ti MV me­da­lid

2163
Keh­ra D2 klas­si kä­si­pal­li­tüd­ru­kud koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

HC Keh­ra D2 klas­si (sün­di­nud 2006 ja noo­re­mad) poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel hõ­be- ja tüd­ru­kud pronks­me­da­li.

Tü­tar­las­te pa­ri­mad sel­gu­sid mai­kuu esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Meist­ri­võist­lus­tel osa­lesid 6 nais­kon­da, võist­lu­sed toi­mu­sid ka­hes eta­pis – esi­me­ne etapp oli 17.-18. märt­sini Keh­ras, tei­ne 5.-6. maini Pa­di­sel. Kõik võist­kon­nad män­gi­sid oma­va­hel kaks kor­da.

Ees­ti meist­riks tu­li 20 punk­ti ko­gu­nud Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool Re­val-Sport/Kop­li (14 punk­ti) ning HC Keh­ra nais­kon­na ees (10 punk­ti). Pronks­me­da­li võit­nud Keh­ra nais­kon­nas män­gi­sid Kat­rin Ari­ke, Sand­ra Saa­res­tik, Kar­men Vaik­saar, Su­san Soik­ka, Len­na Lii Kuusk­la, Dia­na Me­re, Gre­te Kukk, Lau­ra-Li­set­te Vilks, Do­lo­res Tši­ži­ko­va, Kä­di­ly Han­nus ja Alis­sa Ku­tšu­mo­va. Nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Keh­ra nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Sand­ra Saa­res­tik.

HC Keh­ra D2 klas­si poi­sid koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.
HC Keh­ra D2 klas­si poi­sid koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

D2 va­nu­sek­las­si pois­te võist­kon­di osa­les Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 16. Võist­lus toi­mus ka­hes lii­gas, esi­me­ses lii­gas võist­le­sid 8 tu­ge­va­mat, tei­ses üle­jää­nud 8 võist­kon­da. Esi­me­se eta­pi män­gud toi­mu­sid jaa­nua­ris Keh­ras ja Viim­sis, tei­se eta­pi män­gud I lii­ga­le olid 11.-13. mail Vil­jan­dis, II lii­ga män­gud sa­mal ajal Aru­kü­las.

Ees­ti meist­riks tu­li HC Pär­nu, järg­ne­sid HC Keh­ra ja HC Tal­las. Tei­sel eta­pil või­tis HC Keh­ra kõik män­gud, kuid ku­na esi­me­se eta­pi män­gud ei ol­nud läi­nud nii häs­ti, saa­di kok­ku­võt­tes 2. koht.

HC Keh­ra hõ­be­me­da­li­võist­kon­nas män­gi­sid Mar­tin Kik­kas, Os­kar Luks, De­nis Vi­nog­ra­dov, Hend­rik Lill­soo, Ste­ner Si­rel, And­reas On­na, Sil­var Sa­lu­mäe, De­nis Leo­ke, And­reas Kot­kas, Mar­tin Le­pik ja Gre­gor Jaa­nus, nen­de tree­ne­rid on Ind­rek Lill­soo ja Mart Raud­sepp. De­nis Leo­ke va­li­ti võist­lus­te pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le 8 aval­dust
Järgmine artikkelHC Keh­ra tu­li Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li­le