Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­jaid tä­na­vu ei va­li­ta

36

Har­ju­maa Spor­di­liit ot­sus­tas, et tä­na­vu ei kuu­lu­ta­ta väl­ja koo­li­de komp­lek­sar­ves­tu­se võit­jaid ega va­li­ta pa­ri­maid sport­la­si.

Spor­di­lii­du te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe põh­jen­das, et koo­li­de võist­lu­si sai aas­ta jook­sul lä­bi viia vä­he, ku­na märt­sist su­ve al­gu­se­ni keh­tis erio­lu­kord, su­vel lap­sed puh­ka­sid ning 20. no­vemb­rist ei ole ko­roo­nao­hu tõt­tu taas toi­mu­nud üh­te­gi võist­lust. Komp­lek­sar­ves­tus­se kuu­lu­vast ka­hek­sast võist­lu­sa­last jõu­ti täie­li­kult pi­da­da vaid kolm: võrk­pall, jalg­pall ja murd­maa­tea­te­jooks.

Võrk­pal­lis oli kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses pa­rim Kii­li güm­naa­sium Jü­ri güm­naa­siu­mi ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li ees, Lok­sa güm­naa­sium oli nel­jas. Põ­hi­koo­li­dest või­tis Peet­ri kool, Aru­kü­la põ­hi­kool oli nel­jas, Raa­si­ku põ­hi­kool sai 8. ja Kol­ga kool 10. ko­ha.
Jalg­pal­li või­tis kesk­koo­li­dest-güm­naa­siu­mi­dest Ta­ba­sa­lu güm­naa­sium, Kuu­sa­lu kesk­kool sai 4., Keh­ra güm­naa­sium 8. ja Lok­sa güm­naa­sium 10. ko­ha. Põ­hi­koo­li­dest oli pa­rim Laag­ri kool, Aru­kü­la põ­hi­kool sai 6. ko­ha.

Murd­maa­tea­te­jook­su või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses Kuu­sa­lu kesk­kool, Keh­ra güm­naa­sium sai 6. ja Lok­sa güm­naa­sium 7. ko­ha. Põ­hi­koo­li­dest oli pa­rim Haab­nee­me kool, Aru­kü­la põ­hi­kool tu­li 3. ja Aeg­vii­du kool 5. ko­ha­le.

Nen­de kol­me ala võit­jad sai ala­või­du­ka­ri­kad kät­te pä­rast võist­lust, üle­jää­nud 5 ala jäid lõ­pu­ni pi­da­ma­ta või ei toi­mu­nud üld­se.

„Kui mit­me ala võist­lu­sed jää­vad ära, po­le see enam komp­leks­võist­lus, sel­le­pä­rast me üld­ka­ri­kaid sel aas­tal väl­ja ei an­na,“ sõ­nas Sir­je Ti­ker­päe.

Koo­le osa­les spor­di­lii­du ju­hi sõ­nul tä­na­vu eri võist­lus­tel tun­du­valt vä­hem kui ta­va­lis­tel aas­ta­tel.

Toi­mu­ma­ta jäid ka pal­jud muud üle­maa­kon­na­li­sed spor­di­võist­lu­sed, nen­de seas TV 10 olüm­pias­tar­ti fi­naal­võist­lus: „Meil on neil kor­ra­ga koos 700-800 ini­mest, kuid ko­roo­nao­hu tõt­tu võis ol­la ku­ni 200. Soo­vi­ta­ti, et ha­ju­ta­ge, aga Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­li ühe päe­va ase­mel kol­meks ren­ti­da ja koh­tu­nik­ke kol­meks päe­vaks pal­ga­ta ol­nuks vä­ga kal­lis.“
Tä­na­vu jää­vad va­li­ma­ta ka Har­ju­maa pa­ri­mad sport­la­sed, ku­na pal­ju­del ala­del jäid tiit­li­võist­lu­sed pi­da­ma­ta.

„Mi­da­gi po­le te­ha, kui meil prae­gu on eri­li­ne si­tuat­sioon. Ka sõ­ja ajal jäid olüm­pia­män­gud ära,“ mär­kis Sir­je Ti­ker­päe.

Ai­nus tun­nus­tus, mil­le Har­ju­maa Spor­di­liit tä­na­vu koos­töös Kul­tuur­ka­pi­ta­li­ga väl­ja an­nab, on elu­tööp­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“.

Spor­di­lii­du 2021. aas­ta ka­len­derp­laan on esial­gu sar­na­ne eel­mis­te aas­ta­te oma­de­ga. Kui pal­ju ja kas üld­se saab aas­ta esi­mes­tel kuu­del võist­lu­si lä­bi viia, po­le veel tea­da.

Eelmine artikkelAGNES VAL­GIS­TE ai­tab ko­gu­da an­ne­tu­si vä­hi­ra­vi­fon­di­le Kin­gi­tud Elu
Järgmine artikkelHC Keh­ra tu­li nais­te Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­man­daks