Harju maavanem: Raasiku valla põhimäärust tuleks täpsustada

1375

Maavanem leiab, et 21. detsembri vallavalitsuse istungi otsused võivad jääda kehtima, sest ei riku avalikku huvi.

„Soovitan esitada Raasiku vallavolikogule põhimäärust täpsustava või valitsuse töökorraldust käsitleva õigusakti eelnõu, milles pannakse üksikasjalikult paika valitsuse istungi korraldamist ja istungil osalemist reguleerivad küsimused,” vastas Harju maavanem Ülle Rajasalu vallavalitsusele, kes küsis seisukohta volikogus arutelu tekitanud 21. detsembri istungi kohta.
Raasiku vallavolikogu jaanuarikuu istungil juhtis Talvi Aruaas tähelepanu, et vallavalitsuse 21. detsembri istungil polnud koos hääletamiseks vajalikku kvoorumit – kohal oli 2 liiget, puudus 3, ning seega on otsused õigustühised, kuna elektroonilist hääletamist valla põhimäärus ei sätesta.
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et vallavalitsuse viiest liikmest kaks osalesid 21. detsembri istungil ning üks liige teatas vahetult enne istungit, et ei saa osaleda, kuid kinnitas telefonitsi, et on istungile esitatud eelnõudega kursis ja toetab kõiki päevakorras olevaid küsimusi. Seda kinnitas ta oma allkirjaga ning istungi protokolli lisati vastav märge.
Vallavanem tõdes, et valla põhimäärus tõepoolest ei sätesta praeguses redaktsioonis vallavalitsuse liikmetele võimalust osaleda vallavalitsuse istungil elektrooniliselt.
Nii vallavanem Raivo Uukkivi kui revisjonikomisjoni esimees Aare Ets pöördusid pärast jaanuarikuu istungit Harju maavanema poole, et saada tema seisukoht 21. detsembri istungi otsustusvõime kohta.
10. veebruaril saabus vallamajja maavanema ametlik vastus, kus ta leidis, et kvoorumi nõue ei tähenda tänapäeval enam ühes ruumis istumist ning kuna vallavalitsuse liige on tõestanud oma allkirjaga, et on eelnõudega tutvunud ja nõus, on kvoorumi nõue täidetud.
Ta märkis, et autoriteetseim õiguse tõlgendaja on siiski kohus: „Valitsuse istungil osalemise mõiste tähendus on seadustes ning Raasiku valla õigusaktides määratlemata. Mina saan juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele ning leian, et isegi juhul, kui peaks selguma, et istung polnud kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimeline, ei riku istungil vastu võetud haldusaktid avalikku huvi. Seetõttu ei ole ka nende aktide kehtetuks tunnistamise nõude maavanema poolne esitamine avalikes huvides.”
Maavanem soovitas, et vallavalitsus peaks esitama vallavolikogule põhimäärust täpsustava või valitsuse töökorraldust käsitleva õigusakti eelnõu, milles pannakse üksikasjalikult paika valitsuse istungi korraldamist ja istungil osalemist reguleerivad küsimused.
Vallavalitsus valmistas ette põhimääruse muutmise määruse eelnõu, mis sätestab võimaluse vallavalitsuse liikmetel osaleda istungil elektrooniliselt kui ka võimaluse võtta vastu otsuseid istungit kokku kutsumata. Eelnõud hakkab menetlema vallavolikogu ning see oli veebruaris volikogus esimesel lugemisel ning läks arutamiseks komisjonidesse.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelRaasiku volikogu liikmed kohtuvad rahvaga